Ze zastupitelstva: 54 milionů z úvěru na čističku a diskuse o návrhu sportovní haly

Červnové jednání boskovického zastupitelstva proběhlo v úterý v sokolovně. Hlavním tématem se stal návrh sportovní haly, ačkoliv v původním plánu schůze vůbec nebyl a dosud není ani veřejný.

foto: Tomáš Trumpeš

Dotace pro památky

Zastupitelé schválili smlouvy již dříve schválených dotací pro památky, a to v programu pro regeneraci městské památkové zóny. Jedná se především o peníze z ministerstva kultury, díky kterým se letos k majitelům památek dostane necelých 900 tisíc korun.

Termíny jednání ve druhém pololetí

Ve druhé polovině roku se zastupitelé sejdou v termínech 21. září a 7. prosince. 

Dotace sociálním službám

Rozděleny byly také finanční prostředky pro sociální služby. Jedná se o druhou část finančních prostředků dotačního programu, které by měly být službám vyplaceny ve třetím čtvrtletí roku. Celkem jde o necelých 800 tisíc korun pro Charitu, Podané ruce a Práh.

Vyhláška o odpadech

Z důvodů novelizace legislativy byla upravena městská vyhláška o shromažďování odpadů. Konkrétně do ní byla zařazena nová služka jedlé oleje a tuky. Změna vyhlášky byla čistě formálním krokem, neboť v současnosti na území města Boskovice reálně sběr jedlých olejů a tuků funguje a pro tento odpad je také určena zvláštní sběrná nádoba. 

Majetkové záležitosti

V bloku majetkových záležitostí město mimo jiné schválilo prodej pozemků za bývalou prodejnou smíšeného zboží na ulici Kapitána Jaroše novému majiteli budovy. Vzniknout zde má podzemní parkoviště.

Schválen byl i prodej pozemku na Hálkově ulici za účelem vybudování parkovacího místa.

Zastupitelé nesouhlasili s prodejem pozemku na Bačově, kde chtěl zájemce provozovat zájmové včelaření. Nabídl ale velice nízkou cenu. „Máme za to, že nemá cenu za tuto cenu v této době tento pozemek prodávat,“ vysvětlil vedoucí majetkového odboru Pavel Musil.

Řešily se také pozemky v průmyslové zóně, o část má zájem Itab, o část Gatema. „Vnutili jsme jim, že si musí koupit všechno, aby tam nezůstaly žádné zbytkové pozemky,“ popsal vedoucí majetkového odboru Pavel Musil. Předpokládaná cena je jeden až dva tisíce korun za metr čtvereční, takže město by mělo získat 12–24 milionů korun. Vypracován bude znalecký posudek. Zastupitelé schválili záměr prodeje, který bude uveřejněn a mohou se přihlásit i další zájemci. Pavel Musil však zájem dalších kupců nepředpokládá – pozemky bezprostředně sousedí s firmami, které je chtějí odkoupit, a není k nim jiný přístup.

Zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková navrhla, aby město v rámci prodeje ošetřilo, aby budoucí využití pozemků bylo podmíněno zvýšenými ekologickými nároky na jejich využití. To může být podle reakce vedení města předmětem dalších jednání s kupci.

Finanční záležitosti

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku města za rok 2020. Součástí zprávy je i závěr auditorky, že při přezkoumání hospodaření se nezjistily žádné chyby ani nedostatky. Bez diskuse prošel hlasováním i závěrečný účet města za loňský rok.

Projednána a schválena byla také dotace pro Služby Boskovice na obnovu trailových tras ve Sportparku v Doubravách, poničených kácením kůrovcového dřeva. Dotace Službám se tak zvýší o více než jeden milion korun.

V rozpočtovém opatření město muselo zohlednit, že nakonec nedosáhlo na dotaci více než 3 miliony korun na rekonstrukci ulice Hybešova. O 6 milionů méně oproti původním předpokladům zřejmě dostane město na přislíbených kompenzacích ze strany státu.

Hlavní změnu výdajů způsobilo zařazení nákladů na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Ta bude nakonec kromě dotace a peněz naspořených ve Svazku znamenat výdaj 54 milionů korun z rozpočtu města. Tyto peníze chce město hradit ze sjednaného úvěru. „Akce bude probíhat ve dvou letech, nepředpokládáme, že celá částka bude vyčerpána letos,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru Dana Baláčová. Bývalý místostarosta Lukáš Holík (ANO) projevil zájem o podrobnější harmonogram celé akce, starosta uvedl, že po vyřízení všech náležitostí bude jasno v září. Bývalou starostku Hanu Nedomovou (ČSSD) zajímalo, jestli se k čističce připojí také Skalice nad Svitavou. A vyjádřila také obavu o další navyšování ceny, protože ve stavebnictví nyní dochází ke zdražování. Starosta odpověděl, že městská rada souhlasila s připojením Skalice nad Svitavou. „Kapacitně se to zvládne,“ uvedl starosta. Zlepší to podle něj také ekonomiku provozu. Se zdražováním se zatím nepočítá, protože už byla na tuto cenu vysoutěžena firma.

Další změny v rozpočtu již byly drobnějšího charakteru. Výdaje byly navýšeny o něco přes 65 milionů, na konci roku by byl při této podobě rozpočtu zůstatek na účtech města přes 8 milionů korun.

Dotazy a připomínky zastupitelů

Na začátek závěrečného bodu nejprve promluvil starosta Jaroslav Dohnálek. Informoval, že rada bude projednávat memorandum s firmou Bolt, která ve městě provozuje elektrické koloběžky. Firma zatím odmítla některé podmínky města, rada chce přesto memorandum podepsat a firmě odeslat. Podle starosty kupříkladu v Pardubicích firma tyto podmínky plní. 

Probíhají také jednání s krajem o pozemcích na Hybešově ulici, kde nakonec nebude stát hala. Podmínky a smlouvy s krajem budou předloženy ještě letos.

Starosta informoval také o jednání s hejtmanem o budoucnosti boskovické nemocnice. Město kraji poskytlo i další požadované materiály a jednání budou pokračovat.

Dále starosta jednal s ředitelem Kordisu, který ho informoval, že do jízdního řádu budou nejpozději od prosince zpět zařazeny vlaky, jejich obnovení město požadovalo.

Nejobsáhlejší debatu odstartoval svým vystoupením opoziční zastupitel Jiří Pevný (STAN a Sportovci). Ten informoval, že Česká komora architektů liberalizovala své vnitřní předpisy a již nebude bránit svým členům v účasti v soutěžích ani v případě, že je označí za neregulérní. Z toho vyvozuje, nezdar soutěže na návrh sportovní haly nezpůsobily chyby v zadání, ale „pirátsko-ohlasovská skupina podporovaná zevnitř z hospodářské komory byrokratického, zpátečnického přístupu.“ Na osočení Ohlasů jsme reagovali v samostatném komentáři.

Dále Jiří Pevný připomněl, že audit CZT střed ukázal, že stavba nebyla předražená. A jako třetí věc přednesl podnět, aby městská rada ověřila, zda byly dotace v kultuře rozděleny těm, kteří na ně doopravdy mají nárok. Své pochybnosti odůvodnil tím, že část akcí má proběhnout v kulturním a komunitním centru Prostor. To sídlí v části panského dvora, která byla k tomuto účelu rekolaudována, ale podle Jiřího Pevného bylo stanoveno, že v sále může být maximálně 15 lidí, v kavárně rovněž 15 lidí, hudební produkce mohou být pouze akustické a provoz zde může probíhat pouze od 8.00 do 20.00. „Dle mého názoru je to velice důležité, jsou to podmínky dané rozhodnutím stavebního úřadu,“ zdůraznil Jiří Pevný. Rada města podle něj není kompetentní dát z těchto podmínek výjimku. K problematice připravujeme samostatný zpravodajský text.

Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že byl na jednání u prezidenta České komory architektů Jana Kasla a společně si potvrdili, že mezi Boskovicemi a komorou neprobíhá žádná válka, ale bylo zde mnoho nejasností způsobených oběma stranami. 

Bývalý místostarosta Lukáš Holík (ANO) požádal prostřednictvím města římsko-katolickou církev, zda by nemohlo již dojít k opravě hodin na kostele sv. Jakuba staršího. Starosta uvedl, že jednal s panem farářem, podle kterého dělá církev pro opravu hodin maximum, ale oprava je rozsáhlejší, než to původně vypadalo. Vyrábějí se náhradní díly a hodiny budou opraveny, jakmile to bude možné.

Lukáše Holíka dále zajímalo, jak pokračuje investice do kontejnerového stání na náměstí 9. května. Vedoucí investičního odboru Petr Zouhar odpověděl, že zde dochází k úpravě projektu na základě žádosti obyvatel sousedního bytového domu. Stavba by měla začít během července, hotová by měla být do konce října. Místostarosta Petr Malach doplnil, že dojde k malému posunutí naplánovaného stání.

Lukáš Holík dále požádal, aby byl prověřen ruční úklid některých prostranství, protože se na něj obrací obyvatelé hlavně kvůli dětským hřištím a prostoru u Jednoty na Bílkově ulici, že zde úklid neprobíhá tak, jak je deklarováno v městských mapkách. Podle místostarosty Petra Malacha se situace diametrálně zlepší po novém výběrovém řízení na firmu, která zajišťuje svoz odpadů a drobné úklidy, protože v nové smlouvě bude vše lépe nastaveno.

Poté se opět posunula debata o sportovní hale. Lukáš Holík se zeptal místostarostky Michaely Žejškové, jak je naplánován další postup se studií Alberto Kalacha. Místostarostka uvedla, že další schůzka pracovní skupiny proběhne 30. června. „Pokud se pracovní skupina shodne, že jsou zapracovány všechny připomínky a můžeme ten materiál předložit radě města, předpokládá se svolání mimořádné rady na červenec.Ta by schválila investiční záměr a dále bychom přistoupili k výběru zhotovitele projektové dokumentace,“ popsala plán vedení města Michaela Žejšková. Smlouva s projektantem by podle ní mohla být podepsaná na konci září nebo na začátku října.

Podle Lukáše Holíka by ještě před vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace mělo dojít k veřejné diskusi a studii by mělo projednat zastupitelstvo. Tento svůj názor přetavil v návrh usnesení, které měl radu k takovému postupu zavázat. 

Starosta Jaroslav Dohnálek se podivil nad tím, že Lukáš Holík se ještě jako člen rady podílel na sestavení pracovní skupiny a nyní požaduje, že by problematiku mělo řešit zastupitelstvo, i když v pracovní skupině má ANO stejně jako všichni ostatní svého zástupce.

Opoziční zastupitel za Piráty Radek Šamšula reagoval především na Jiřího Pevného a vysvětlil mu, že Piráti se sešli se zástupcem architektonické komory až po vyhlášení druhé soutěže a že boskovické soutěže by byly neregulérní i podle nových pravidel. Jen by ČKA nepenalizovala členy, kteří by se jí chtěli účastnit. Upozornil, že neregulérních soutěží je minimum a je to signál pro architekty, že podmínky nejsou v pořádku. „Je úplně jasné, že pokud uděláte neregulérní soutěž, snížíte počet zájemců, kteří by se tam mohli přihlásit. Že bychom my chtěli něco brzdit, je nesmysl,“ reagoval na nařčení Jiřího Pevného.

Podle Radka Šamšuly se dále už nyní ukazuje, že studie na sportovní halu je problematická. Proto ho zajímalo, jestli rada bude brát ohled na případné nedoporučení ze strany pracovní skupiny. „Jak by v tu chvíli rada dál postupovala?“ ptal se pirátský zastupitel. Piráti podle něj chtěli původně navrhovat, aby zastupitelstvo převzalo pravomoc rady a určilo, že o dalším postupu rozhodne samo, nakonec se spokojili s kompromisním návrhem Lukáše Holíka, aby si zastupitelstvo záležitost pouze vymínilo k projednání.

Další část debaty se týkala toho, jestli jsou materiály projednávané v pracovní skupině tajné, či nikoliv, a jestli její členové mohou o projednávaných záležitostech informovat zastupitelské kluby, které je nominovaly. Podle místostarostky Michaely Žejškové zastupitelé vidět rozpracované materiály můžou, skryty mají zůstat před veřejností.

Jiří Pevný popsal, že pracovní skupina má 11 členů a hlasování rozhodne, jaká většina zvítězí. Pracovní skupina by podle něj měla řešit náplň stavby, ale ne její založení a dopodrobna by neměla řešit ani rozpočet, když dnes odborníci upozorňují, jak nyní rostou ceny a za dva roky budou stejně úplně někde jinde.

Zastupitel Petr Axman (ANO) zdůraznil, že ještě jako členové rady nenavrhovali pracovní skupinu proto, aby nahradila zastupitelstvo. Navrhli ji proto, že návrh by měl za město posuzovat městský architekt Zdeněk Fránek, který se na něm ale podílí. Proto návrh nemůže oponovat. „Cílem bylo, aby se zabránilo tomu, že pan Fránek si něco navrhne, pak si to schválí, pošle to do rady a nebude k tomu odborná diskuse,“ uvedl Petr Axman. Upozornil také na to, že na jednání pracovní skupiny může přijít jako host jakýkoliv zastupitel.

Jaroslav Dohnálek projevil lítost nad tím, že si zastupitelé ve věci haly stále nerozumí. „Jinde umějí haly stavět, my se o ní umíme 15 let bavit. U nás je hala 15 let politikum a nepostavíme ji tady nikdy. I Brno, které bývá dáváno jako příklad nedomluvitelnosti, umělo potlačit svá ega a řešit halu na výstavišti,“ vyjádřil se starosta.

Podle bývalé starostky Hany Nedomové (ČSSD) už město promrhalo tolik času, že nyní už je další proces na pracovní skupině a na radě města. Poukázala také na průtahy u knihovny, kde stále není stavební povolení a schvalovací proces se pravděpodobně ještě povleče.

Kromě toho Hana Nedomová požádala město, aby se zaměřilo na kontrolu úpravy zeleně, protože v některých křižovatkách není kvůli vysoké trávě vidět.

Lukáš Holík doplnil, že se mu studie Alberto Kalacha líbí, ale je zde otázka, zda bude mít město na takovou stavbu peníze. Prověření studie by podle něj mělo zabránit tomu, aby vznikla projektová dokumentace na stavbu, které bude pro město finančně nereálná.

Pirátský zastupitel Jan Nádvorník se zeptal, jestli město schválilo dalších 300 tisíc korun pro Zdeňka Fránka za dopracování studie na celý areál Červené zahrady a celkem tedy za studii dostane 600 tisíc. „Chtěl bych se zeptat, jestli ta cena je adekvátní, když v roce 2016 byly vypracovány velice podobné studie od AV Atelieru a stály 150 tisíc,“ ptal se Jan Nádvorník, kterého dále zajímalo, proč je dopracování nutné. A jestli je to tím, že nebylo správné zadání, protože nebylo zpracováno výškové zaměření areálu. Dále ho zajímalo, proč se město nevyjádřilo ke studii spolku SRAB.

Podle místostarostky Michaely Žejškové nebyl návrh SRABu podaný městu tak, aby se k němu vyjádřilo. „Nejsem si vědoma toho, že bychom nějaké takové podání obdrželi,“ reagovala místostarostka. Starosta doplnil, že mu nikdo nic oficiálně neodevzdal, ale pouze viděl, že SRAB svůj návrh předal městskému architektovi Zdeňku Fránkovi. Upozornil, že k tenisté měli negativní postoj k řešení tenisových kurtů.

Vedoucí investičního odboru Petr Zouhar potvrdil, že původní částka za studii byla 300 tisíc, ale v té době ještě nebyl k dispozici výškopis a polohopis lokality. Proto to se nejprve jednalo jen o objemové a dispoziční schéma, které bylo potřeba dopracovat. Došlo i k dalším připomínkám ze strany oddílů. To vše bylo a bude zapracováno, součástí budou také vizualizace a 3D model. To vše za zmíněných dalších 300 tisíc korun. Petru Axmanovi pak místostarostka ještě upřesnila, že zcela zvlášť stojí smlouva na studii sportovní haly za dalších 300 tisíc korun.

Poté položil Petr Axman otázku, jestli byla smlouva na studii sportovní haly splněna. Místostarostka uvedla, že investiční záměr byl předložen v podobě, v jaké ho město požadovalo, a nyní se dopracovává o připomínky ze strany města i ze strany pracovní skupiny. Petra Axmana také zajímalo, jestli proběhne prezentace pro veřejnost architektem Kalachem. Podle místostarostky se s tím počítá a setkání se plánuje, zatím je neumožnily potíže s cestováním v důsledku protiepidemických opatření. „Ale pracuje se na tom a v průběhu července by k tomu mělo dojít,“ uvedla místostarostka.

Na závěr zastupitelé hlasovali o návrhu Lukáše Holíka, aby se investiční záměr stavby haly nejprve projednal v zastupitelstvu. Místostarostka Michaela Žejšková reagovala protinávrhem, aby se v tom případě sešlo 20. července mimořádné zastupitelstvo, aby se projekt dále nezdržoval. Ani jeden z návrhů ale neprošel, pro hlasovali jen zastupitelé za ANO, Piráti a komunisté, ve variantě s mimořádným zastupitelstvem se k nim přidal ještě koaliční zastupitel za ČSSD Milan Janáč. Další postup ve věci sportovní haly tak zůstal plně v rukou městské rady.

další zpravodajství