Ze zastupitelstva: Dotace na akce, nové auto, městské pohledávky, nemocnice a lezecká stěna

V poměrně klidném duchu oproti minulému zasedání a bez klíčových rozhodnutí proběhla další schůze boskovického zastupitelstva. Debata zastupitelů se kromě projednávaných bodů dotkla také stabilních boskovických témat: nemocnice a lezecké stěny na letním kině. Nejdůležitější změnou je asi posílení pravomocí jednatele nemocnice, což však učinila už městská rada.

Připomínky občanů

Na začátku jednání zazněly jako obvykle dotazy a připomínky občanů, tentokrát pouze dvě. V té první se dotazoval Alois Čada na osud zdroje pitné vody na konci Boskovic směrem na Valchov. Dříve byl zdroj využíván dokonce k čerpání kojenecké vody a donedávna fungoval jako občerstvující místo. Nyní je však asi od října mimo provoz. Starostka Hana Nedomová (ČSSD) vysvětlila, že město plánuje nejen vodní zdroj zrekonstruovat do podoby pítka, ale vytvořit zde odpočinkové místo pro výletníky. Problém je ovšem v tom, že zdroj není na městském, nýbrž na soukromém pozemku, s jehož vlastníkem zatím není uzavřená dohoda. Veškeré čerpání vody na místě v minulosti hradilo město. „Nejedná se o vodní zdroj, je to odběrné místo napojené na vodní zdroj valchovské jímky,“ doplnil vysvětlení zastupitel za TOP 09 a současně ředitel boskovické Vodárenské akciové společnosti (VAS) Petr Fiala s tím, že se skutečně jedná o mimořádně kvalitní vodu. Hlavním důvodem nefunkčnosti odběrného místa je podle něj opakované poškozování vandaly, do oprav VAS investovala již několik desítek tisíc korun. Při posledním zdevastování došlo navíc k úniku vody v řádu stovek kubíků, což muselo hradit město. „Odběrné místo nepotřebuje opravit, ale obnovit,“ doplnil Petr Fiala.

Druhý dotaz vznesl podnikatel Luděk Řehoř, který se zajímal o to, zda bude na stavbu plánovaného Centra polytechnického vzdělávání na místě zrušené stavby sportovní haly na Slovákově ulici vyhlášena architektonická soutěž, případně bude-li na výběr alespoň z více nabídek, než je nedávno představená studie. Odvolával se na příslib vedení města v tomto duchu na některém z dřívějších setkání s veřejností. Starostka Hana Nedomová odpověděla, že město pouze v počátcích slibovalo projednat různé varianty využití jámy na Slovákově, nikoliv konkrétní návrhy na vybranou variantu. Na stavbu tedy nebudou vznikat žádné další návrhy. „Tato akce se bude dělat pro boskovické občany a žáky na několik desítek let. Myslím si, že akce tohoto typu za několik desítek milionů korun by se měly více diskutovat, měla by být možnost výběru z více návrhů,“ reagoval Luděk Řehoř.

Schvalování dotací

Zastupitelstvo se dále zabývalo navrženými dotacemi pro významné boskovické akce. Konkrétně to bylo 100 tisíc korun pro festival Boskovice pořádaný sdružením Unijazz, dále 50 tisíc pro festival Ibérica a 170 tisíc pro Boskovické běhy. Všechny návrhy byly bez diskuse schváleny.

Město také schválilo nákup nového služebního vozu – Škody Superb formou úvěrové smlouvy na 60 měsíců. Celková cena za celou dobu trvání úvěru včetně všech dalších poplatků (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění skla a záruční servis včetně garančních prohlídek) činí necelých 890 tisíc korun.

Poměrně nízký zájem byl o dotace na opravy domů, které se nacházejí v památkové zóně, ale nejsou památkově chráněné. Město pro ně na letošek vyhradilo 400 tisíc korun, ale sešlo se jen pět žádostí celkem na 118 500 korun. Žádosti byly proto uspokojeny v plné výši, přičemž mohou majitelům domů pokrýt maximálně polovinu investovaných nákladů. Zbytek prostředků byl v rozpočtu přesunut do oddílu Program regenerace a jiné památky. „Současně také všichni letošní žadatelé museli vstoupit do řízení se státní památkovou péčí a díky tomu nedojde k úpravám objektů, které by byly v rozporu s regulačním plánem MPZ a na tyto akce dohlíží odborná organizace Národní památkový ústav – územní pracoviště Brno,“ píše se ve schváleném materiálu.

Městské pohledávky

Zastupitelé se rovněž zabývali stavem městských pohledávek. Jejich stav činil na konci roku více než 11,6 milionu korun. Nejvíce dlužníků má město mezi těmi, kdo obdrželi pokutu od dopravního odboru – je to skoro 4,6 milionu korun. Skoro 2,5 milionu dluží městu společnost AKAM, která provozovala solární elektrárnu. Dalších asi 1,5 milionu dluží občané na poplatcích za komunální odpad, dále je to více než 600 tisíc za pokuty od přestupkové komise a přes 300 tisíc na nájmech.

„Pohledávky narůstají především z důvodu zhoršující se ekonomické situace obyvatelstva. Stále více přibývá případů, kdy je dlužník zatížen několika exekucemi současně a ocitá se v situaci takzvané dluhové pasti. Souběhem většího počtu nařízených exekucí se naše pohledávka za dlužníkem dostává ne vždy na první místo v pořadí. Tím se prodlužuje doba k uspokojení pohledávky,“ dostali vysvětlení zastupitelé v příslušném materiálu.

Dvě položky zastupitelé svým rozhodnutím odepsali. V prvním případě se jednalo o více než 20 tisíc, které městu dlužila částečně invalidní a dlouhodobě psychicky nemocná žena, ve druhém případě šlo o 387 tisíc korun, které město vysoudilo jako škodu v případě ukradené železné traverzy z mostu přes Boskovický potok. Dluh byl postoupen exekutorovi, který navrhl zastavení exekuce. Dlužník je výkonu trestu a nedisponuje žádným majetkem. Ukradená traverza měla navíc hodnotu pouze asi 4 tisíce korun, vysouzená částka byla vyčíslena včetně oprav a uvedení mostu do původního stavu. Tyto prostředky nebyly městem reálně vynaloženy.

Sportovci proti rozpočtu

Debatu o rozpočtu zahájila vedoucí finančního odboru Dana Baláčová informací, že oproti loňskému roku výrazně stouply příjmy městského rozpočtu za první čtvrtletí. Z velké části je to však způsobeno tím, že v loňském roce ministerstvo financí vyplácelo městům peníze se zpožděním, takže daňové výnosy nejsou zase vyšší o tolik, jak by to mohlo vypadat. Přesto si městský rozpočet oproti předpokladům polepšil. Jen příjmy z hazardu, který ve městě přestává fungovat jen postupně, činí oproti nulovým předpokladům za první čtvrtletí dva miliony korun. Stále je ovšem rozpočet plánován se schodkem necelých 30 milionů.

Během schvalování rozpočtových opatření vystoupil opoziční zastupitel za Sportovce Radek Mazáč, který v reakci na rozhovor Ohlasů se zastupitelem ČSSD Milanem Kolínským cítil potřebu znovu vysvětlit, proč Sportovci rozpočet nepodpoří. Milan Kolínský totiž jejich důvody označil za nesmyslné. Radek Mazáč však nespokojenost s prodejem některých pozemků údajně pod cenou a nákupem pozemku Dvořáčkova mlýna naopak za vysokou cenu za nesmyslné nepokládá, přestože už nejsou předmětem aktuálního rozpočtu. Tyto záležitosti nebyly podle Radka Mazáče dostatečně vysvětleny. „Rozpočet je dobře sestaven, ale dokud nedostaneme odpovědi na naše jednoduché otázky, tak s naší podporou nepočítejte,“ uvedl nespokojený zastupitel.

Pravomoci jednatele nemocnice

Při projednávání dotazů a připomínek zastupitelů se největší debata týkala toho, že městská rada při stanovování nových vztahů mezi městem a jeho firmami a příspěvkovými organizacemi poměrně zásadním způsobem navýšila mimo jiné pravomoci jednatele nemocnice. Ten nově nemusí žádat radu o souhlas se změnami organizačního řádu a organizační struktury nemocnice, ale pouze o nich radu do 30 dnů musí informovat. „Já to přeženu, ale teoreticky tady jednatel přijme dalších dvacet pracovníků nebo zruší jedno oddělení a on vám to do 30 dnů pouze oznámí. Vám toto nevadí?“ ptal se vedení města bývalý starosta a opoziční zastupitel za ODS Jaroslav Dohnálek. Starostka Hana Nedomová se podobných svévolných rozhodnutí jednatele neobává, protože s radou komunikuje a nemohl by je udělat ani z dalších legislativních důvodů. „Pokud mu dáváme určité úkoly a má své povinnosti, musíme mu dát i prostor pro to, aby byl schopen je plnit,“ uvedla starostka města.

Tu podpořil s odvoláním na vlastní zkušenosti i další zastupitel za ČSSD a ředitel SOU André Citroëna Karel Ošlejšek. „Jsem 23 let v čele příspěvkové organizace Jihomoravského kraje SOU André Citroëna a 15 let jednatelem společnosti CL Junior Auto Boskovice s.r.o., jejímž jediným společníkem je rovněž Jihomoravský kraj. Za tu dobu se mi ještě nestalo ze strany zřizovatele, že by mi nějakým způsobem určoval organizační řád nebo organizační schéma a nikdy nenastal nějaký problém nebo konflikt,“ vyjádřil se Karel Ošlejšek s tím, že se obecně domnívá, že by ředitelé příspěvkových organizací a městských firem měli být jmenováni do svých funkcí a po uplynutí stanovené doby svoji funkci obhajovat v rámci výběrového řízení. „Považuji za důležité, aby na vedoucí posty byly po výběrových řízeních jmenováni co nejkvalitnější lidé, ale aby také tito lidé potom dostali určitou důvěru,“ hájil rozhodnutí radnice Karel Ošlejšek.

Sportovci pro lezeckou stěnu a pro halu

Na otevřený dopis Adama Kožouška zastupitelům města ve věci lezecké stěny na letním kině reagoval opoziční zastupitel za Sportovce Jiří Pevný. Ten připomněl, že záměr podpořilo v petici přes pět set lidí, z toho přes tři sta z Boskovic. Dále vyjádřil nespokojenost i se závěrem místostarosty Petra Malacha, který po zveřejnění statického posudku označil záměr za nesmysl. „Ono se sice říká, že to půjde do komisí, ale na mě to působí dojmem, a zkušenosti jsou takové, že věc je odpískána,“ vyjádřil se Jiří Pevný, který přesto doufá, že celý záměr nakonec bude schválen a je jeho podporovatelem a je přesvědčen, že mu nic nebrání. „Závěrem lze konstatovat, že realizace lezecké stěny na stávající ocelové konstrukci promítacího plátna je možná. Ovšem za zvýšených ekonomických nákladů,“ citoval Jiří Pevný závěr posudku. „Za to bych se já přimlouval, toto je věc, která by mohla mít podporu napříč politickým spektrem,“ uzavřel své vystoupení zastupitel za Sportovce. Toho vzápětí doplnil kolega Radek Mazáč informací, že Sportovci také chtějí svolat jednání jednotlivých zastupitelských uskupení na téma sportovní haly. Téma je podle nich potřeba posunout dál.

Starostka Hana Nedomová reagovala poněkud tajemnou informací, že sama také plánuje svolat setkání zástupců jednotlivých politických organizací, avšak téma zatím nechtěla sdělit.

další zpravodajství