Vlastníci domů v městské památkové zóně mohou žádat o nové dotace

Vstřícný krok vůči vlastníkům nemovitostí v Městské památkové zóně (MPZ) připravily od letošního roku Boskovice. Konkrétně se jedná o nový dotační program, který je určen majitelům těch nemovitostí, které jsou součástí MPZ, ale samostatně nemají status kulturní památky. Majitelé těchto domů musejí při rekonstrukcích dodržovat pravidla daná regulačním plánem MPZ, doteď však neměli žádnou příležitost dosáhnout na příspěvky, které by jim pomohly finančně nákladnější opravy hradit.

Městská památková zóna nezahrnuje jen bývalé židovské ghetto, ale celé historické jádro Boskovic včetně náměstí a památkových budov na hradním kopci. „Nepřípustné je užití konstrukcí z plastů,“ stojí kupříkladu stručně v části regulačního plánu týkajícího se oken a dveří. Majitelé jsou tak nuceni zvolit dřevěné, nákladnější varianty řešení. Další omezení se týkají kupříkladu fasád domů: „Pro fasády objektů v řešeném území jsou přípustné omítky hladké a štukové, opatřené barevným nátěrem, nebo omítky probarvené ve hmotě. Barevnost bude vycházet z historicky doložené barevnosti objektu, případně bude vycházet z daného slohu a architektonického řešení.“ A podobných omezení je samozřejmě více.

Nový dotační program vychází z pravidel, které schválilo boskovické zastupitelstvo v září 2015. Účelový příspěvek je určen na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí, nacházejících se na území MPZ Boskovice. „Uznatelnými náklady v tomto smyslu se rozumí náklady spojené se zlepšením a úpravami vnějšího vzhledu nemovitostí, tj. fasád a jejich prvků, střech a jejich prvků, výplní otvorů – oken, dveří, vrat,“ uvedla v tiskové zprávě boskovická radnice. „Není tedy možné získat peníze na úpravu interiéru nebo třeba elektrických rozvodů uvnitř objektů,“ upřesnila místostarostka Jaromíra Vítková. Ta věří, že by dotační program mohl posloužit jako pobídka pro vlastníky objektů ve špatném stavu, aby se do rekonstrukcí pustili co nejdříve. A to je důležité nejen pro budovy samotné, ale i pro celkový vzhled památkové zóny. „Pokud se opraví jeden objekt třeba i za miliony a vedle stojí objekt ve špatném stavu, tak celkový efekt zaniká, proto myslím, že tato dotace je od samosprávy velmi správný krok,“ vyjádřila se Jaromíra Vítková.

V rozpočtu města Boskovice na rok 2016 je pro tento program schválena částka ve výši 400 tisíc korun. Jednotliví majitelé nemovitostí mohou získat nejvíce 100 tisíc korun, příspěvek může pokrýt maximálně 50 procent z ceny díla či materiálu. Žádosti na předepsaném formuláři lze podávat od 26. února do 10. března 2016 do 11 hodin. Veškeré informace včetně formuláře žádosti lze najít na webu města.

Program Regenerace

Nepoměrně výhodnější pozici měli v minulých letech vlastníci domů, které byly prohlášeny kulturními památkami. Takových domů je v MPZ ke čtyřiceti. Pro ty funguje od roku 1993 Program regenerace ministerstva kultury. I ten počítá s padesátiprocentní spoluúčastí majitele domu, město vlastníkům prohlášených památek v minulosti přispívalo na tuto spoluúčast dalšími deseti procenty. Od roku 1995 do roku 2014 včetně se z programu regenerace opravily památky za 32 milionů korun, podíl ministerstva kultury činil 16 milionů korun. Město Boskovice slaví pravidelně úspěchy v soutěži městských památkových zón, zejména na krajské úrovni, odkud pramení další finanční prostředky směřující do opravy památek. Na podobný úspěch to vypadá i v hodnocení za rok 2015. „Byli jsme doporučeni jako vítězové regionálního krajského kola do kola celostátního. Každý vítěz krajského kola získává 100 tisíc korun, ty se přidávají k dotaci,“ informovala místostarostka Jaromíra Vítková.

Městská památková zóna by ovšem potřebovala investice za další desítky milionů korun. V roce 2011 činil odhad potřebných investic asi 180 milionů. Příkladem může být hrad, panský dvůr či jízdárna, ale i další objekty spadající dnes převážně do soukromých rukou. Podle místostarostky Jaromíry Vítkové je rovněž problém s veřejnými prostranstvími, na která se dotace často nevztahují, ale jejich úprava je rovněž nutná, pokud má celý komplex památkové zóny vypadat dobře. Samostatnou kapitolou je pak úroveň prováděných rekonstrukcí a proměna památkové zóny v posledních letech, což bylo nejednou předmětem odborné kritiky. Jako poradní orgán městské rady pracuje komise pro památkovou péči, k jednotlivým opravám se vyjadřuje Památkový ústav a finální odborné stanovisko uděluje na radnici referentka pro výkon státní památkové péče.

Městská památková zóna

Za Městskou památkovou zónu bylo historické jádro Boskovic včetně náměstí, zámku, rezidence, bývalého kláštera, skleníku, hradu a torza židovského ghetta se synagogou prohlášeno v listopadu 1990. MPZ zahrnuje téměř 40 nemovitostí vedených v Ústředním seznamu kulturních památek.

Městská památková zóna je vymezena od západu ulicí Antonína Trapla, horní částí ulice Komenského, náměstím Dr. Snětiny, ulicí kpt. Jaroše a ul. Sušilovou. Dále hranice vede východně od rezidence po budovu panského dvora včetně jízdárny, kopíruje linii zámeckého parku až k silnici v Pilském údolí. Dále vede po této silnici až k mostu, odtud přímo na sever lesem k hradu. Od hradu po hřebenu kopce a Oborou na úroveň konce zámeckého parku. Dále hranici tvoří zeď zámeckého parku až po ulici Pod Klášterem, odtud na západ ulicemi Pod Klášterem, Velenova, Joštova. Západní hranici tvoří pozemky následujících domů (včetně): Bílkova 17, 26, U Koupadel 8, které navazují na ulici Antonína Trapla.

další zpravodajství