Zelená peřina píše novým radním. Žádá změnu přístupu k přírodě ve městě

Iniciativa Zelená peřina se rozhodla neváhat a brzy po volbách oslovila nové boskovické radní s dopisem, ve kterém žádá o změnu přístupu k živé přírodě v Boskovicích. Nový místostarosta Radek Šamšula (Piráti), který má péči o zeleň v gesci, chce vytvořit novou komisi.

„Chceme apelovat na to, že vedle nutné údržby by bylo dobré posílit aktivity, které má odpovědný odbor v názvu – tedy péči a ochranu,“ píše Zelená peřina v úvodu svého dopisu. A vysvětluje, že s tímto úmyslem  iniciativa před dvěma roky vznikla a snažila se přinášet náměty právě na schůzky se zástupci odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

„Zelená peřina vznikla před dvěma roky jako reakce na tehdejší stav zeleně v Boskovicích, kdy jsme ze strany města nezaznamenali adekvátní reakci na současné klimatické změny a některé kroky jsme dokonce považovali za kontraproduktivní, například vysokou frekvenci plošných sečí všech travních ploch ve městě,“ vysvětluje novým radním za iniciativu Hana Kvapilová.

A dodává, že Zelená peřina uvítala mírný posun v oblasti péče o travnaté plochy. Ani zde se však snaha neobešla bez problémů. „Město začalo v některých lokalitách realizovat střídavou seč, avšak s nástupem nové firmy Vykrut na jaře letošního roku došlo více méně k návratu k plošným sečím, a to dokonce i v nejparnějších letních dnech, kdy mnohá jiná města seč pozastavovala,“ popisuje Hana Kvapilová.

Zelená peřina proto v létě reagovala otevřeným dopisem a odezvou byl nejprve příslib zlepšení od tehdejšího vedení města. Z následných mediálních vyjádření radnice však vyplynulo, že vedení města nebylo v názoru na tuto problematiku jednotné, a proto se Zelená peřina rozhodla řešit situaci po volbách.

Městu chce nabídnout spolupráci. „Rádi bychom dále přinášeli nové podněty na základě monitoringu aktuální situace a ve spolupráci s vámi se snažili šířit povědomí a zájem o tuto tematiku  mezi obyvatele našeho města tak, aby mohli rozumět případným změnám, které by v péči o zeleň ve městě mohly nastat. Rádi bychom také občany motivovali a ve spolupráci s vámi jim vytvořili takové možnosti, aby se do péče o zeleň ve svém okolí mohli v případě zájmu také aktivně zapojovat,“ píše radním Zelená peřina.

Nový místostarosta Radek Šamšula zdůrazňuje, že také on především chce, abychom v Boskovicích brali ochranu životního prostředí vážně a měli na paměti, že městská zeleň je nedílnou součástí veřejného prostoru, ve kterém žijeme. Předkládá proto radě návrh na založení komise pro životní prostředí. „Byl bych rád, aby tato komise byla aktivní a sama přicházela s nápady a návrhy, jak zlepšit veřejný prostor v Boskovicích z pohledu životního prostředí. Také chci, aby byl odbor tvorby a ochrany životního prostředí součástí plánování velkých investic ve městě a aby mohl mluvit do podoby projektů ještě ve chvíli, kdy teprve vzniká jejich zadání,“ vysvětluje svůj záměr místostarosta. Do komise pozve i zástupce Zelené peřiny. „Chci, aby v ní byly slyšet různé názory a mohli jsme tak hledat nejlepší řešení,“ dodává.

Konkrétní kroky

Zelená peřina uvádí sedm konkrétních bodů, ve kterých chtěla a chce dosáhnout změny.

První dva se týkají městských sečí – těch by mělo být podle Zelené peřiny méně a výška seče by měla být minimálně 7 centimetrů. Plošná seč by pak měla být nahrazena promyšlenou střídavou sečí a mělo by dojít k omezení počtu sečí v místech suchého stínu, případně k vytváření dalších lučních porostů ve vhodných lokalitách.

Podle místostarosty Radka Šamšuly je důležité si na začátku říct, kde ve městě chceme park s krátce střiženým městským trávníkem a kde louku s květinami. A pak se teprve bavit o počtu sečí v daném území. Důležitější než počet sečí je podle něj období, kdy se provádějí. „Pokud je na jaře a na podzim dostatek vláhy, tak není problém sekat častěji, naopak to trávníku může prospět. V létě, kdy je naprosté sucho a teploty kolem 30 stupňů, je sekání hloupost bez ohledu na to, kolik sečí máme nasmlouváno nebo jestli se blíží pouť,“ říká Radek Šamšula. Sám je pro vytváření dalších lučních porostů v lokalitách, kde to bude mít smysl, a o obecném nastavení sečí by rád vedl diskuzi právě ve vznikající komisi pro životní prostředí.

Zelená peřina žádá také více udržitelných trvalkových záhonů a keřových porostů místo některých stávajících letničkových záhonů a velkých fádních travních ploch na sídlištích. Místostarosta Radek Šamšula je principiálně pro, vysazování trvalek namísto letniček podle něj dává smysl z ekonomického i praktického hlediska. „U další výsadby keřů bych byl opatrný. Boskovice jsou posety keři. Někde se z keřů staly bariéry, které brání plynulému pohybu ve veřejném prostoru. Někde jsou z keřů odpadkové koše. Spíš bych byl rád, kdybychom se pokusili množství keřů redukovat,“ uvádí místostarosta.

Zelená peřina dále žádá nahradit likvidaci plevelů škodlivými herbicidy jinými metodami, jako je drátkování nebo mulč. Radek Šamšula reaguje, že hlavně musí město zajistit, aby herbicidy aplikovali lidé, kteří jsou na to školení a ví, jakým způsobem to dělat. „Zvracející psi jsou dokladem toho, že to tak v současnosti úplně není. O použití alternativ k herbicidům ve veřejném prostoru, kde se pohybují lidé, bych se opět rád bavil na komisi,“ vyjádřil se místostarosta.

Další požadavky Zelené peřiny se týkají především péče o zeleň – kvalitní zamulčování trvalkových a keřových výsadeb s pravidelnou údržbou, péče o stávající vzrostlé stromy a promyšlená výsadby se systematickou povýsadbovou péčí. Zde nový místostarosta jasně říká, že stávající výsadba trpí především nedostatkem financí. „Budeme si muset zmapovat vzrostlé stromy ve městě a najít finančně rozumné řešení k jejich údržbě. V některých případech bychom si mohli pomoci takzvanou adopcí stromů a zeleně. Obyvatelé města si mohou adoptovat strom nebo kousek veřejného prostoru a hlídat jeho stav a z části se o něj i starat nebo třeba darovat peníze na péči o něj,“ plánuje Radek Šamšula.

Oblast péče o životní prostředí je podle mísostarosty dlouhodobě podfinancovaná. A v rozpočtu na příští rok tomu i vzhledem k aktuální situaci okolo vysokých cen energií nebude jinak. Radek Šamšula přesto věří, že nové vedení města dokáže během příštího roku připravit změny v péči o zeleň a obecně v přístupu k životnímu prostředí, na které budou v rozpočtu dostatečné finanční prostředky. „Politická vůle zde je. Pokud budou změny v přístupu k péči o zeleň prodiskutované na komisi pro životní prostředí a doporučení vzejdou odtud, tak věřím, že budou pro vedení města pádnými argumenty,“ spoléhá místostarosta na přínos nové komise.

další zpravodajství