Město prohrálo soudy kvůli zkrácené dotaci

Více než pět milionů nevyplatil stát Boskovicím na dotacích na stavbu Centra polytechnické výchovy, protože město údajně špatně vypsalo tendr na zhotovitele. Radnice s tím od začátku nesouhlasí a brání se, ale Městský soud v Praze, který žaloby posuzoval, Boskovicím nevyhověl.

Centrum polytechnické výchovy
Centrum polytechnické výchovyfoto: Tomáš Znamenáček

Kdo by si otevřel rozpočet města, uvidí, že v příjmech je stále účtována položka dotace na Centrum polytechnické výchovy. To je přitom už tři roky v provozu. Celkem jde o 5,2 milionu korun – které ovšem zůstávají celou dobu jen na papíře. Právě o tuto částku se totiž město pře s ministerstvem pro místní rozvoj, které ji v minulosti odmítlo vyplatit.

„Zadavatel stanovil požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace v rozsahu nepřiměřeném předmětu veřejné zakázky. Tímto postupem tak došlo k porušení ‚zásady diskriminace‘ a bezdůvodnému omezení hospodářské soutěže, čímž mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky,“ vysvětlil už v roce 2019 Vilém Frček z oddělení komunikace ministerstva. Jinými slovy tedy říká, že město mohlo zadání zakázky záměrně „ušít“ na míru konkrétnímu dodavateli.

Město kvůli tomu podalo rovnou dvě žaloby. Soud pak jednu z nich rozdělil na dvě. Ani v jednom případě ale dosud neřekl, že by město bylo o peníze připraveno nezákonně. Naopak vyhověl argumentaci ministerstva.

„Soud na tomto místě shrnuje, že za dodržení podmínek, které se vážou k udělené dotaci, odpovídá příjemce dotace. Skutečnost, že jej poskytovatel dotace neupozornil na nesrovnalosti při provádění projektu, na nějž je dotace poskytována, nevylučuje ani neomezuje takovou odpovědnost,“ stojí v jednom z rozhodnutí, které si Ohlasy vyžádaly.

Pro připomenutí: Centrum polytechnické výchovy naplánovala předchozí boskovická koalice pod vedením ČSSD na místě jámy u základní školy Slovákova, kde měla původně vyrůst sportovní hala. Město na tuto investici přesahující 70 milionů korun získalo evropskou dotaci přibližně 62 milionů, jenže část peněz mu kvůli údajným porušením veřejné soutěže dosud nedorazila. Výběrové řízení na stavební firmu tehdy pro město připravovala firma bývalého místostarosty za ČSSD Martina Budiše – stejně jako zakázku na přístavbu mateřské školy na Bílkově, kde se město rovněž dodnes soudí o stržené dva miliony z dotace. Obě zakázky navíc vyhrála stejná firma.

Ministerstvo v soudních sporech týkajících se Centra polytechnické výchovy mimo jiné argumentovalo, že Boskovice omezily soutěž tím, že přímo po dodavateli chtěly velký seznam živnostenských oprávnění. Nestačili mu subddodavatelé. Boskovice se ale bránily, že „kvalifikační požadavky nepřesahovaly rámec požadavků přiměřených dané situaci, a naopak byly stanoveny s ohledem na to, aby mu byla poskytnuta dostatečná záruka, že vybraný dodavatel bude skutečně schopen veřejnou zakázku provést v požadovaném termínu a v požadované kvalitě,“ stojí ve vysvětlení města, proč musel mít dodavatel samostatné živnostenské oprávnění na: 1) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 2) Projektovou činnost ve výstavbě, 3) Výkon zeměměřičských činností, 4) Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, 5) Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 6) Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel, a 7) Vodoinstalatérství, topenářství, nebo jejich ekvivalent. Podle ministerstva by stačila jedna multioborová živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a zbývající specifické živnosti mohli zajistit najatí odborní řemeslníci.

Soud se s názorem města neztotožnil a opět přihlédl k argumentaci ministerstva a rozhodl, že Boskovice svými kroky omezilo soutěž. „Tvrzení žalobce, že byl motivován požadavkem na zajištění odpovídající kvality díla, soud nepovažuje za důvodná. Z takovéto argumentace není zřejmé, na základě čeho dospěl žalobce k závěru, že dodavatel, který bude disponovat všemi požadovanými živnostenskými oprávněními a autorizacemi, zhotoví dílo kvalitněji, než dodavatel, který požadovanou odbornost prokáže prostřednictvím třetích osob. I tito dodavatelé by byli totiž vzhledem k výše uvedenému schopni předmětné dílo a související služby poskytnout v odpovídající kvalitě,“ konstatoval soud.

Dvě žaloby soud zamítl; třetí nebyla zamítnuta, ale byla vrácena ministerstvu k dopracování. „Není možné, aby ministryně vypořádala námitky účastníka toliko odkazem na jiné správní rozhodnutí a pouze uvedla, že původní rozhodnutí přezkoumala a shledala ho správným, takové odůvodnění napadeného rozhodnutí nelze přezkoumat,“ sdělil soud. Tehdejší ministryně za hnutí ANO Klára Dostálová se totiž odkázala na jiné své rozhodnutí ve věci námitek proti neudělení části dotace na Centrum polytechnické výchovy. Jinými slov soud řekl, že je nutné znovu vše pečlivě vysvětlit a zdůvodnit, i když jde pořád o stejnou investici a důvody jsou pravděpodobně totožné. V rozhodnutí ale musí být napsány.

Rozsudky jsou sice pravomocné, město ale podalo kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, který ještě může původní rozhodnutí zvrátit.

další zpravodajství