Radnice odmítá námitky proti směně pozemků Na Chmelnici, postupu developera se neobává

Schvalování směny pozemků Na Chmelnici mezi městem a společností BK Invest čeká na aktuální dubnové schůzi boskovické zastupitele. Město by v případě schválení získalo pozemky, které chce kvůli přípravě stavby další ulice, BK Invest zase pozemky pro stavbu několika bytových domů. Část zastupitelů a někteří občané směnu kritizují.

Pozemky, na kterých mají vyrůst nové bytové domy
Pozemky, na kterých mají vyrůst nové bytové domyfoto: Tomáš Trumpeš

Záměr směny pozemků schválilo zastupitelstvo v únoru, ale už tam se stalo předmětem debaty, zda je celá záležitost dobře připravená. Kritici upozorňují především na to, že město by si mělo lépe ošetřit, co developer na získaných pozemcích skutečně postaví. A také se jim nelíbí cena, kterou má BK Invest zaplatit za rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků.

Rozdíl ve výměře činí asi 8 a půl tisíc metrů čtverečních – město by získalo asi 3 tisíce metrů čtverečních a developer asi 11,5 tisíc metrů čtverečních. Společnost městu v rámci směny nabídla zaplatit něco přes 21 milionů korun, tedy 2500 korun za metr čtvereční.

Zastupitelé v únoru schválili, že na pozemky má být vypracován ještě znalecký posudek. Tak se stalo a soudní znalec určil rozdíl v ceně pozemků asi o milion vyšší – tedy něco přes 22 milionů korun. Získané finanční prostředky město plánuje použít na úhradu zbývající splátky za výkup pozemků v Červené zahradě.

Město dle zákona zveřejnilo záměr směny na úřední desce a obdrželo dvě připomínky. Jednu podal Vladimír Petrů a druhou zastupitel za STAN a Sportovce Jiří Pevný. Majetkový odbor námitky posoudil a nedoporučil jim vyhovět. Dál navrhuje na záměru setrvat a směnu pozemků schválit. S tím souhlasili jednomyslně i radní, kteří záměr posunuli do zastupitelstva. Dosavadní městská rada to potvrdila na svém posledním jednání, neboť na zastupitelstvu bude schválena nová městská rada reprezentující novou boskovickou koalici.

Vladimír Petrů ve své námitce požaduje mimo jiné vypracování regulačního plánu nebo striktně vymezené zásady výstavby v kupní smlouvě. Jinými slovy tedy jasné záruky, co na pozemcích, kterých se město zbavuje, skutečně vznikne. Tento požadavek odůvodňuje především zkušeností s jinou výstavbou společnosti BK Invest ve městě. „Firma BK Invest realizuje v současné době výstavbu bytových domů v lokalitě Slámovy pily. Nejen dle mého názoru, ale i dle názoru mnoha občanů našeho města, odborníků stavařů či architektů, je tato výstavba velkou skvrnou na krásném vzhledu Boskovic. Své výhrady k tomuto pojetí zástavby vyjádřil i architekt města, profesor Fránek,“ uvádí Vladimír Petrů. Právě proto podle něj vznikají důvodné obavy, že i Na Chmelnici by investor chtěl lokalitu maximálně využít bez ohledu na kvalitní urbanistické pojetí.

Samo město nyní usiluje o to, aby BK Invest postavil dle původního slibu dětské hřiště v lokalitě Na Výsluní, od čehož společnost ustoupila a na místě chce nyní vybudovat parkoviště. „Tudíž se nedomnívám, že po směně bez jakýchkoli podmínek nad rámec interního plánu by byl BK Invest vázán nějakými závazky. Dokud nebudou dané jasné záruky, jako například vypracování regulačního plánu na danou lokalitu či kvalitně zpracovaná kupní smlouva, která striktně vymezí zásady výstavby, nesouhlasím se směnou předmětných pozemků,“ uzavírá svou námitku Vladimír Petrů.

Majetkový odbor se oproti tomu domnívá, že požadavek na vypracování regulačního plánu v tomto případě postrádá smysl. „Účelem regulačního plánu je totiž zejména zajistit, že nové stavby zachovají určité charakteristické rysy zástavby jako celku, měřítkovou i tvarovou jednotu, což v našem případě, kde se jedná o jednoho investora, nemá smysl. Na celé lokalitě bude pracovat jeden tým architektů a nehrozí střet několika protichůdných architektonických záměrů,“ stojí ve stanovisku majetkového odboru. Vypracování a schválení regulačního plánu je  podle úředníků navíc časově náročná záležitost na několik roků.

Rovněž není podle majetkového odboru nutné stanovovat striktní zásady výstavby v kupní smlouvě, protože jsou již vymezeny v územním plánu a dalších předpisech, například ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, zejména požadavky na umisťování staveb. „Navíc se jedná o směnnou smlouvu a protistrana rovněž nepožaduje žádné omezení výstavby na jejich pozemcích, byť v menší výměře,“ dodává ve stanovisku majetkový odbor.

Pro zajištění souladu s územním plánem a dalšími právními předpisy ale radnice navrhuje, aby zastupitelé radě uložili vytvoření pracovní skupiny pro zastupování města při všech stupních povolovacích řízení výstavby bytových domů.

Druhá námitka Jiřího Pevného popisuje nevýhodnost směny pro město a rovněž obavy o podobu budoucí výstavby. A upozorňuje i na to, že pozemek, který město od BK Investu získá, řeší budoucí výstavbu nové ulice jen z malé části. „Tato parcela sice umožní scelení ze severu a z jihu navazujících parcel ve vlastnictví města, ale i po scelení neumožní plánovanou výstavbu rodinných domů tak, jak je v územní studii z listopadu 2019,“ popsal Jiří Pevný. Pro výstavbu dle studie jsou potřebné další parcely navazující ze severu, které jsou však v současné době v soukromém vlastnictví.

Také Jiří Pevný, sám odborník ve stavebnictví, se domnívá, že z hlediska budoucí zástavby lokality bytovými domy jsou regulativy dané územním plánem nedostatečné. „Je zcela reálné nebezpečí, že z důvodu, aby se investice developerovi zaplatila, zastaví lokalitu podobnou hrůzou, jaká vzniká na takzvané Slámově pile v ulici Hybešova,“ domnívá se Jiří Pevný.

Budoucí vlastník pozemků by podle něj měl být proto městu zavázán podmínkou, že před podpisem směnné či kupní smlouvy předloží městu k vyjádření územní studii zástavby dané lokality, byť to územní plán města nevyžaduje.

Dále Jiří Pevný upozornil na to, že pozemky města a BK Investu by neměly být směňovány za stejnou jednotkovou cenu. K tomu majetkový odbor vysvětluje, že cena je znalcem stanovena vždy pro každý typ pozemku zvlášť a není stejná pro všechny oceňované pozemky. „Co se týká obavy z podoby budoucí zástavby, tak BK Invest již dodal návrh urbanistického řešení lokality, který splňuje dané zásady výstavby v této lokalitě s použitím moderních prvků architektury,“ stojí ve stanovisku s tím, že tento materiál měli radní k dispozici jako přílohu.

Ohlasy o tento návrh urbanistického řešení lokality proto požádaly, ale radnice jim ho odmítla vydat, protože nemá potřebný souhlas jeho autorů. „Pan tajemník to konzultoval s autory, protože se jedná o autorské dílo, a ti nechtějí do doby, než to schválí zastupitelstvo, aby se to zveřejňovalo nebo poskytovalo veřejnosti,“ uvedl tiskový mluvčí radnice Jaroslav Parma.

Návrh budou mít k dispozici i zastupitelé, kteří na jednání 27. dubna budou smlouvu o směně schvalovat.

další zpravodajství