Ze zastupitelstva: Pozemky Na Chmelnici, debata o hale, jen pár vět ke střetu zájmů

K třináctému jednání se sešli v úterý 16. února boskovičtí zastupitelé vzešlí z voleb v roce 2018. Hlavními diskutovanými tématy byly pozemky v lokalitě Na Chmelnici, kde má vyrůst nový bytový dům a do budoucna nová ulice. A také sportovní hala a úsilí města získat na ni architektonický návrh.

Zastupitelstvo se konalo v sokolovně za zpřísněných protiepidemických opatření. K jeho sledování tentokrát dorazilo i několik občanů, ale žádný z nich se do diskuse nezapojil.

Majetkové záležitosti

V bloku majetkových záležitostí města byla největší pozornost věnována záměru směny pozemků v lokalitě Na Chmelnici. Město zde vlastní 10 tisíc metrů čtverečních pozemku, na kterém by měl vzniknout bytový dům. Tento pozemek nabízelo město loni Janu Paroulkovi, chtělo jej směnit za pozemky v Červené zahradě. On ale směnu odmítl. Nyní chce město pozemek prodat, aby získalo finance právě na zaplacení pozemků v Červené zahradě, které nakonec koupilo.

O pozemek projevila zájem boskovická developerská firma BK Invest, která vlastní pozemky ve stejné lokalitě a městu nabízí směnu. Město by tak získalo necelé tři tisíce metrů čtverečních pozemku v místě, kde by mohla do budoucna vzniknout další ulice, tedy nad ulicí Lipovou. Konkrétně by město scelilo pozemky na jednu polovinu ulice.

Rozdíl v rozsahu pozemků by BK Invest městu doplatil, konkrétně nabídl městu 2500 korun bez DPH za metr čtvereční, celkem by tak město získalo do rozpočtu přes 25 milionů. Město si chce na cenu pozemků nechat vypracovat znalecký posudek. Doplatek ve výši 25 milionů pokládá za minimální, přistoupilo by na něj jen tehdy, kdyby znalecká cena byla nižší. Podle vedoucího majetkového odboru Pavla Musila město pozemek nabízelo delší dobu a žádný další developer o něj neměl zájem.

BK Invest v současné době staví bytové domy v lokalitě Na Výsluní, podle Pavla Musila se s touto výstavbou objevuje nespokojenost a město proto řešilo, jestli by nemohlo výstavbu Na Chmelnici ošetřit novou územní studií. Podle stavebního úřadu je to po schválení územního plánu už nemožné, ale aktuální regulativy by měly zafungovat dostatečně. „Nový investor musí respektovat charakter stávající zástavby. Nemůže tam postavit, co chce,“ zvedl mimo jiné Pavel Musil. Dále už bude pro investora platit nový koeficient parkovacích míst. Doposud to bylo 400 parkovacích míst na 1000 obyvatel, pro toto území už to bude 600 míst, přičemž polovina z nich musí být uvnitř budov – v přízemí nebo v podzemních garážích. Město také zvažuje zřízení komise, která by hlídala průběh územního řízení.

K záměru se vyjádřil kriticky především koaliční zastupitel Jiří Pevný (Sportovci), který oznámil, že ho nepodpoří. Zdůraznil, že souhlasí s prodejem pozemků, nelíbí se mu pouze cena a způsob formou směny. Tento postup je podle něj pro město nevýhodný a cena pozemků by měla být alespoň 3500 korun za metr čtvereční. Upozornil také na velký rozdíl v hodnotě pozemků, kterých se město zbavuje, a těch, které má získat. Rovněž doporučil, aby město na pozemky vyhlásilo veřejné výběrového řízení – stávající průzkum podle něj dostatečně neprokázal, že by o pozemky nebyl zájem. I to by podle něj mohl být postup, který by městu přinesl větší zisk. Podobný názor jako Jiří Pevný deklaroval i opoziční zastupitel Jan Nádvorník za Piráty, úplně proti prodeji pozemků se vyjádřil Josef Opatřil za KSČM.

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) uvedl, že forma směny pozemků přináší právě tu výhodu, že se město dostane k pozemkům pro budoucí ulici. Také podle Pavla Musila je možnost získat tyto pozemky jedinečná.

Pro směnu se naopak vyjádřil opoziční zastupitel Petr Malach (ČSSD). Očekával by konsenzus na tom, aby ke směně došlo a aby se podařilo zajistit tímto způsobem další výstavbu ve městě. „Hlad po pozemcích a bytech je tady relativně velký,“ vyslovil se Petr Malach.

Na to reagoval Jiří Pevný vyjádřením, že město má připravenou studii na lokalitu za nemocnicí, má zde vyřízené stavební povolení na komunikace a sítě. Takže by se mělo zaměřit především na tuto lokalitu a není nutné teď scelovat pozemky Na Chmelnici. Podle starosty zde však město nemá vyčleněno 5 milionů korun na vypracování projektu a teprve až bude mít projekt, může pokračovat dál. Nyní podle něj nejsou ze strany státu dobré pobídky pro to, aby město stavělo, a navíc je podle něj špatný developer.

Záměr směny pozemků nakonec zastupitelé schválili. Proti byl pouze Jiří Pevný, zdrželi se Piráti, komunisté a polovina sociálních demokratů – Hana Nedomová a Karel Ošlejšek.

Vyhláška o poplatku z pobytu

Zastupitelé schválili novou podobu vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Ke změně vyhlášky došlo v návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích a na základě doporučení ministerstva vnitra, které vypracovalo vzorovou vyhlášku.

Zastupitel za KSČM Vladimír Farský v diskusi požádal, jestli by nebylo možné se do budoucna zamyslet nad tím, aby byla kromě osob omezených na osobní svobodě a osob umístěných ve zdravotnickém zařízení mezi výjimky, které nemusí poplatek odvádět, zahrnuta také sdružení poskytující ubytovací služby – konkrétně Pionýři mají část svého objektu upravenou jako malou ubytovničku, kterou využívají na výměnné pobyty dětí a mládeže. Vedoucí odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná uvedla, že podnět prověří a prokonzultují s ministerstvem. Ředitelka Městské správy sociálních služeb Marie Sáňková vysvětlila, že osoby umístěné ve zdravotnickém zařízení mají sice z poplatku výjimku, ale je to proto, že za ně poplatek platí zařízení, ve kterém jsou. Konkrétně MSSS takto platí asi 400 tisíc korun.

Dotace

Zastupitelé souhlasili s dotací 120 tisíc korun Jednotě na provozování prodejny se smíšeným zbožím ve Vratíkově. Bez dotace by Jednota prodejnu uzavřela. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se rada dohodla, že místostarosta Lukáš Holík (ANO) bude hledat možnosti jiného řešení do budoucna.

Obvyklou dotaci 170 tisíc korun dostanou také pořadatelé Boskovických běhů ze spolku Sportuj s námi. Vzhledem k aktuální situaci město do smlouvy přidalo podmínku, že pokud by nebylo možné akci uskutečnit, bude pořadatel moci vykázat utracení maximálně poloviny dotace a druhou polovinu bude muset vrátit. Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že pořadatelé zatím akci připravují na 1. května, a pokud by nebylo možné ji uskutečnit, pracují ještě s náhradním termínem v létě. Omezena bude muset být nejspíš přinejmenším kulturní část akce.

Sdružení hasičů dostane od města 67 tisíc na zakoupení časomíry pro soutěže mládežnických družstev. Podle místostarosty Lukáše Holíka je příspěvek také jistou formou poděkování za velkou pomoc hasičů v současné pandemické situaci.

Dále zastupitelé schválili 1,2 milionu korun na vybudování nové běžecké dráhy u základní školy na Sušilově ulici.

O mimořádnou dotaci 400 tisíc korun požádali město fotbalisté z FC Boskovice. Zastupitelé ji schválili, určena je pro mládežnická družstva na uhrazení zvýšených nákladů spojených s účastí v soutěžích. Konkrétně na cestovné žáků na utkání a tréninky, na startovné, na materiální vybavení mládežnických družstev, na získání odpovídajícího vzdělání trenérů, na odměny trenérů a na povinné lékařské prohlídky dětí. Podle místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) hrají fotbalisté nejvyšší soutěže a mají také oddíl s největším počtem členů. „Pracují systematicky a jsou vzorem pro ostatní oddíly, na rozdíl od některých jiných oddílů se snaží spojovat se s jinými přilehlými oddíly, nejen v Boskovicích. Třešničkou na dortu je zakládání sportovních tříd,“ uvedl místostarosta Radek Mazáč.

Nejvyšší částky byly rozděleny v rámci dotačního programu na sport a tělovýchovné aktivity. Celkem je to více než 4,6 milionu korun pro 15 sportovních klubů. Starosta Jaroslav Dohnálek vyzdvihl, že příspěvek dostaly oba kluby ledního hokeje.

Úvěr na CZT Boskovice střed

Ke zvláštní situaci došlo při projednávání dodatku ke smlouvě za ručení úvěru městské firmy Služby Boskovice na financování investice CZT Boskovice střed. Před zahájením tohoto bodu jednání opustil místnost místostarosta Radek Mazáč, který v této souvislosti čelí nařčení ze střetu zájmů, neboť jeho firma Energochem se zakázky účastnila jako subdodavatel. Místostarosta byl přitom předkladatelem tohoto bodu jednání, který však místo něj uvedl zpracovatel a ředitel Služeb Milan Strya. Místostarosta Radek Mazáč se neúčastnil ani hlasování a vyhnul se tak dilematu, jestli tentokrát střet zájmů přiznat, nebo se vystavit riziku při jeho zapření. Zastupitelé dodatek schválili, jeho předmětem bylo prodloužení ručení k čerpání úvěru, protože došlo i k prodloužení stavby. Střet zájmů nahlásil sociální demokrat Petr Malach, který ve Službách pracuje.

Finanční záležitosti

V bloku finančních záležitostí nejprve zastupitelé schválili střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2022–2026. Výhled se aktualizuje každoročně v návaznosti na schválený rozpočet. „Na základě finančních možností města jsou sem zahrnuty akce, které se jeví pro příští období jako prioritní,“ popsala vedoucí finančního odboru Dana Baláčová.

Dále vzali zastupitelé na vědomí poslední úpravy v loňském rozpočtu. Oproti předpokladům se ještě zvýšil zůstatek na účtech na konci roku, vyšplhal se na více než 53 milionů korun.

Zcela bez diskuse bylo schváleno i první rozpočtové opatření v letošním roce. Zde kromě navýšení zůstatku financí z loňského roku došlo i k navýšení odhadu příjmů, a to o více než 12,5 milionu. Rozpočet tak už počítá s kompenzacemi dopadů schváleného daňového balíčku souvisejícího se zrušením superhrubé mzdy. Výdaje byly navýšeny o více než 5 milionů korun. Podle Dany Baláčové se takřka všechny změny týkají přesunů akcí z roku 2020. Kromě toho je o 350 tisíc navýšena částka na klimatizaci zámeckého skleníku, původně se počítalo s půl milionem korun. O 150 tisíc víc půjde na separační stanoviště odpadu. Zrušena je naopak revitalizace osvětlení sídliště Pod Oborou, protože město neobdrží dotaci. Jeden milion korun dá město na pořízení automobilu pro hasiče z Boskovic.

Předpokládaný zůstatek, který by mělo město mít na účtech na konci roku 2021, vzrostl na něco přes 21 milionů korun. Stále se počítá se zahájením čerpání stodvacetimilionového úvěrového rámce, pro letošek ve výši 14 milionů korun.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka vypadá rozpočet dobře, ale bude teď dobré počkat, jak se budou vyvíjet příjmy. Umí si představit, že při dobrém vývoji by město mohlo v polovině roku do rozpočtu přidávat další akce. Sám by rád viděl zařazení 5 milionů na projekt výstavby za nemocnicí. „Za dva tři měsíce budeme chytřejší,“ dodal starosta. A opět si posteskl, že na provoz MSSS musí město doplácet po dalším navýšení už 20 milionů korun a nemalé prostředky jdou do nemocnice. O této problematice pokračují jednání s Jihomoravským krajem.

Připomínky zastupitelů a diskuse o hale

Závěrečný blok volné zastupitelské diskuse zahájil místostarosta Lukáš Holík tématem vyvěšení tibetské vlajky na Den Tibetu. Město sice letos neobdrželo žádost spolku Lunghta, který každoročně vyvěšování vlajky organizoval, ale místostarosta uvedl, že to pokládá za důležité a o vyvěšení vlajky vyvolal hlasování. A zastupitelé vyjádřili souhlas.

Místostarosta Lukáš Holík dále informoval, že město pokračuje v jednání ohledně vybudování skateparku a rozšíření cyklotrailů v okolí sportparku. Na lokalitě pro skatepark je podle něj shoda a nyní se pracuje na výsledné podobě a odhadu ceny.

Dále oznámil zřízení pracovní skupiny pro dopravní stavby. Pracovat by měla od března. „Byl bych rád, aby to byla spíš skupina odborníků než politiků, abychom se snažili dopravu posouvat dál,“ informoval Lukáš Holík.

Senátorka a opoziční zastupitelka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) sdělila informace ze senátního podvýboru pro sport ohledně možných dotací. Je zde více než 10 miliard korun a velké prostředky jsou i na výstavbu sportovišť. „Upozorňuji už poněkolikáté, že by bylo potřeba toho využít,“ uvedla senátorka.

Několik dotazů a připomínek si připravil opoziční zastupitel za KSČM Vladimír Farský. Nejprve ho zajímalo parkování nákladních automobilů ve městě. To bylo v minulosti přesunuto zčásti do prostor firmy Bodos, ale ta nyní podle Farského nákladní auta vyhání, protože plánuje stavbu nové haly. Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil uvedl, že je to pro něj nová informace, kterou nechá prověřit. Zastupitel Jiří Pevný později doplnil, že zákony zakazují zřizovat parkoviště pro nákladní automobily v zastavěném území v obytné zóně.

Vladimíra Farského také zajímaly připomínky občanů k opravě ulice Podlesí. Podle starosty proběhlo jednání s občany a došlo k dohodě. Vedoucí investičního odboru Petr Zouhar dodal, že letos bude oprava Podlesí dokončena a že se město snaží všem požadavkům občanů vyhovět.

Zastupitele za KSČM zajímalo také značení boskovických domů a ulic, neboť podle něj značná část domů toto značení nemá. Přitom je to povinnost vlastníků a město by podle něj mělo popřemýšlet, jak je k tomu přimět. A samo město by se mělo zamyslet nad lepším značením ulic.

Vladimír Farský také vyzval místostarostu Radka Mazáče k tomu, aby se vyjádřil ke svému střetu zájmů. „Já jsem přesvědčen, že všechno proběhlo dle pravidel a že to dílo je provedeno v dobrém čase, ve správné kvalitě a za vysoutěžené ceny,“ reagoval Radek Mazáč. Opoziční zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková následně reagovala, že to není odpověď na položenou otázku a místostarostu požádala, aby se vyjádřil přímo ke svému střetu zájmů. „Řekl jsem, že proběhlo vše podle regulí a že necítím střet zájmů,“ odpověděl jí Radek Mazáč, jehož první tvrzení navíc neodpovídalo tomu, že se stavba ve skutečnosti protahuje i prodražuje.

Další dotaz Vladimíra Farského směřoval na nemocnici, konkrétně jestli na ni nedopadají finanční problémy největší zdravotní pojišťovny VZP. Odpověděl zastupitel za ODS a primář Jan Machač, podle kterého VZP dochází peníze a snížila dávku pro covid pacienty. „Uvidíme, co to udělá s celkovou finanční situací nemocnice, ale myslím si, že splátková schopnost nemocnice nebude ohrožena,“ řekl Jan Machač.

Poslední dotaz Vladimíra Farského směřoval k Boskovické spojce. „Nové informace nejsou. Jak už jsem zde uvedl v loňském roce, nepředpokládám, že by Boskovická spojka byla podporována,“ uvedl Lukáš Holík, který je rovněž krajským zastupitelem.

Největší a nejdelší diskusi otevřel místostarosta Radek Mazáč a týkala se postupu města při zadání architektonického řešení sportovní haly v Červené zahradě. Zopakoval již dříve oznámený postup, který zvolila městská rada. Jednání se zúčastnil i městský architekt Zdeněk Fránek, také ten zopakoval již známé informace o tom, že má domluvenou spolupráci s mexickým architektem Alberto Kalachem. Vzniknout má také komise, která bude pracovat na konkrétní podobě investičního záměru, aby odpovídal finančním možnostem města.

Zastupitel za Piráty Jan Nádvorník zopakoval stanovisko svého klubu, že město mělo jít cestou architektonické soutěže, ale připravit ji tentokrát v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Upozornil především na to, že zvolený postup znamená, že autor návrhu stavby nebude zpracovávat projektovou dokumentaci, která bude muset být vysoutěžena samostatně. „Tento postup není šťastný co se týče budoucích vícenákladů,“ uvedl Jan Nádvorník s poukazem na problémy při dalších investicích města.

Jeho druhá připomínka směřovala ke střetu zájmů Zdeňka Fránka, který by neměl jako městský architekt zpracovávat ve městě zakázky. Město přitom zakázku na sportovní halu přidělilo přímo Fránkovu ateliéru, který na ní bude spolupracovat s Alberto Kalachem.

„Mám pocit, že po slově koronavirus je střet zájmů teď taky hodně moderní slovo, zvlášť v Boskovicích, ale já se tomu nebráním,“ reagoval starosta Jaroslav Dohnálek. V postupu města a městského architekta střet zájmů nevidí. A doplnil, že se setká s předsedou České komory architektů a jsou domluveni, že se pokusí si situaci vyjasnit.

Ostřeji reagoval Jiří Pevný. Vyjádřil se kriticky k propozicím České komory architektů. „Já jako zastupitel nepotřebuji byrokratický aparát České komory architektů k tomu, aby nám ukazoval, jak máme stavět v Boskovicích,“ vyjádřil se Jiří Pevný. A podobně se dívá i na byrokratická omezení práce městského architekta. Projevil také nedůvěru k architektonickým soutěžím a uvedl několik příkladů veřejných staveb, které vznikají bez soutěží. Byrokratický aparát komory se podle něj hojí na malých městech, jako jsou Boskovice.

Zdeněk Fránek uvedl, že město po dvou debaklech nemělo jistotu, že komora soutěž opět nenapadne. Stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže označil za udání. Svůj střet zájmů vysvětlil tím, že městu zaručí, že zakázka nebude překročena a naopak k honoráři města architektu Kalačovi přidá peníze z odměny, kterou dostal za zpracování studie na Červenou zahradu. Případným vícenákladům by podle něj měl zabránit systém, ve kterém se nyní vytvoří požadavky na stavbu tak, aby se rozpočet nepřekročil.

Pirátka Kristýna Znamenáčková se znovu vrátila ke druhé architektonické soutěži a zeptala se na to, jestli byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podle informací Pirátů a konzultací se zástupci komory architektů to tak nebylo. Za zrušení soutěže by tak nemohla komora, ale samo město, které nenaplnilo zákonné podmínky, a to konkrétně v aprobaci porotců. S obsáhlejší odpovědí vystoupil městský právník Martin Moučka. ČKA podle něj měla vůči soutěži pět výtek, ta hlavní směřovala k profesní způsobilosti a kvalifikaci členů poroty. „Tady se v případě požadované kvalifikace předpokládá autorizace architektů, protože pokud děláte soutěž o návrh, tak každý soutěžící musí mít autorizaci,“ uvedl městský právník. Zároveň podle něj zákon autorizaci a kvalifikaci rozděluje, takže podle města stačila k účasti v porotě profesní způsobilost. Stručně řečeno: porotci by splňovali podmínky autorizace, takže mají dostatečnou kvalifikaci, i když autorizaci udělenou nemají. Jestli by tato argumentace obstála před ÚOHS, se už nedozvíme, neboť ten své řízení po zrušení soutěže rovněž zastavil.

Piráti se rovněž zajímali o to, kdy město bude znát výsledky auditu na CZT. Jednatel Služeb Milan Strya informoval, že smlouva s vítězem výběrového řízení, firmou Garnets Consulting, byla podepsána v pondělí 15. února a audit má být hotový do šedesáti dnů od podpisu.

Starosta Jaroslav Dohnálek na závěr jednání informoval, že došlo k převzetí systému centrálního zásobování teplem od firmy ZT Energy, nyní systém provozují městské Služby. Dále starosta jednal s krajem o pozemku na Hybešově ulici, kde nakonec nebude stát sportovní hala, a také se spolkem SRAB o návrhu řešení křižovatky u pošty. I o této investici proběhlo jednání na kraj.

Starosta dále obdržel a sdělil informaci od České pošty, že boskovická pobočka od 1. dubna změní svou sobotní pracovní dobu a už nebude otevřena od 8 do 12 hodin, ale od 9 do 11 hodin.

další zpravodajství