Místostarostova firma vstoupila skrytě do zakázky brzy po uzavření smlouvy

Kolem prodražené zakázky na rozvody tepla v Boskovicích a nařčení místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) ze střetu zájmů se vynořují nové informace. Místostarosta nesedí jen v představenstvu společnosti, která na zakázce pracovala, ale firmu jako jeden ze tří vrcholových manažerů přímo řídí a donedávna vlastnil i část jejích akcií.

Celá zakázka na modernizaci kotelen a propojení do jedné soustavy nejdříve běžela hladce. Logicky znělo i vysvětlení, že než za třetinu ceny pouze vyměnit kotle, bude lepší za 24 milionů postavit nový okrsek centrální tepelné soustavy, díky kterému se provoz celého systému zlevní a investice se vrátí. Ministerstvo průmyslu městské firmě Služby Boskovice, která stavbu prováděla, dokonce přikleplo dotaci ve výši 5,8 milionu.

Jenže s vyhlášením výběrového řízení loni v únoru se začaly věci komplikovat. Původně měli uchazeči podávat své přihlášky do 13. března, ale vše se protáhlo až do začátku května. Zájemci o zakázku si začali všímat nepřesností a chyb v předložených dokumentech a chtěli vysvětlení, co tedy budou Služby Boskovice chtít, aby mohli do svých přihlášek správně spočítat náklady. „Zadávací projektová dokumentace díla neobsahuje některé podstatné části požadované legislativou státu. Chybí základní údaje o parametrech soustavy zásobování teplem, jež by se po následném dopracování mohly zásadně promítnout do ceny díla,“ stojí v jedné z připomínek. Služby Boskovice ji však odmítly s tím, že vše je kompletní, nic se doplňovat nebude a že stavba předpokládá odbornost a zkušenost na straně zhotovitele.

Nakonec podaly přihlášku dvě firmy, z nichž jako vítězná vzešla firma Tenza s celkovou částkou necelých 27 milionů korun. Oproti druhému zájemci, společnosti Enesa, byla podle všeho levnější. Vysoutěžená cena zakázky však byla vyšší než projektová. Boskovice v takových případech výběrové řízení obvykle ruší a vyhlašují nové, tentokrát se to nestalo. Prvního června byla s firmou Tenza podepsána smlouva, respektive kvůli dotacím dvě smlouvy, z nich každá na část stavby.

Do zakázky vstupuje Energochem

Obě smlouvy také obsahují seznam subdodavatelů, jenže po pár dnech se situace změnila. Mezi subdodavatele se 12. června najednou dostala i společnost Energochem, v níž je jedním z vrcholných představitelů boskovický místostarosta Radek Mazáč. Ten má zároveň jako představitel města pod sebou právě Služby Boskovice, které celou zakázku dostaly na starost. Pouhých dvanáct dní tedy uběhlo od okamžiku, co Tenza se Službami podepsala smlouvu, jejíž součástí byl i seznam subdodavatelů, do chvíle, kdy už seznam přestal platit. Stalo se tak ještě před samotným započetím stavebních prací, které začaly až 23. června.

Proč se Energochem najednou stal subdodavatelem a proč se s ním nepočítalo v krátce předtím uzavřené smlouvě, nedokázala ani jedna ze společností jasně vysvětlit. „Naše společnost v rámci svého působení na trhu spolupracuje s mnoha společnostmi v rámci sektorového zaměření. V segmentu energetiky jsme poptáváni mnoha společnostmi, kterým nabízíme naši odbornost a zkušenosti, projekční činnosti a kapacity,“ uvedla Klára Tomanová z Energochemu.

„Tenza je inženýrská společnost, která v rámci své podnikatelské strategie spolupracuje s řadou dodavatelských firem na mnoha projektech po celé České republice. V tomto ohledu není společnost Energochem žádnou výjimkou,“ sdělila mluvčí společnosti Tenza Barbora Vraná. Jednatel Služeb Boskovice Milan Strya jen doplnil, že „dle informací generálního dodavatele spolupracovala uvedená společnost na zajištění a realizaci projektu z kapacitních důvodů.“ Blíže ale nerozvedl, jak je možné, že Tenza neměla od začátku zajištěnou více než čtvrtinu zakázky.

Boskovický místostarosta Radek Mazáč, který sedí ve vedení Energochemu, byl přitom zároveň členem výběrové komise, jež posuzovala nabídky uchazečů o zakázku a jako nejvýhodnějšího uchazeče doporučila právě Tenzu.

Radek Mazáč už před časem nechtěl celou záležitost pro Ohlasy blíže komentovat. „Jak to mám vědět, to já nevím. Myslíte si, že jako místopředseda představenstva kontroluji chod společnosti?“ reagoval tehdy místostarosta na dotaz, co Energochem v Boskovicích prováděl a jaký měl podíl na městské investici. Stejně tak odmítl, že by byl v zakázce ve střetu zájmů. Jenže jak vyšlo najevo, Radek Mazáč není jen místopředsedou představenstva – sedí i ve vedení společnosti jakožto ředitel strategie a v případě nutnosti vede firmu i za obchodního či generálního ředitele. O tom jsme se sami přesvědčili, když jsme měli dotazy na firmu Energochem a od obchodního i generálního ředitele přišla mailem automatická odpověď, že nejsou přítomni a máme se proto obracet na jejich kolegu Radka Mazáče.

Členem managementu firmy je Radek Mazáč stejně dlouho jako místopředsedou představenstva, tedy od vzniku společnosti v roce 2015. Tehdy se ujal postu generálního ředitele. V roce 2018, kdy se stal místostarostou v Boskovicích, se stáhl na pozici ředitele pro strategii a kontakt na něj nelze na webu společnosti jednoduše dohledat. Zároveň byl od založení firmy až do loňského léta také jedním z akcionářů firmy s pětinovým podílem. Vloni akcie prodal a jediným majitelem Energochemu se stala firma Aquatis se švýcarským vlastníkem, ale podle dat z obchodního rejstříku k tomu došlo až poté, co Energochem úspěšně podepsal smlouvu s Tenzou o subdodávkách na boskovickou zakázku.

Skrytá účast na stavbě

Nový subdodavatel stavby následně vůbec nefiguruje v zápisech z kontrolních dnů, na rozdíl od jiných subdodavatelů, kteří se na zakázce významně podíleli. V porovnání s nimi měl navíc Energochem podle dostupných informací až na jednu výjimku dokonce vyšší podíl na celé zakázce, a přesto se v Boskovicích za tuto firmu nikdo na stavbě nebyl podívat – tedy až na Radka Mazáče, který ale na kontrolních dnech vystupoval jako místostarosta Boskovic. „Vedení a organizaci projektu včetně účasti na kontrolních dnech zajišťuje společnost Tenza,“ vysvětlila Klára Tomanová z Energochemu. Stavbyvedoucí z Tenzy tak vystupovali i za Energochem.

Účast Energochemu vyšla veřejně najevo až se smlouvou o postoupení pohledávky, tedy když si tato společnost nechala zaplatit za práce na zakázce přímo od městské firmy Služby Boskovice. Smlouva se proto objevila ve veřejném registru.

Tenza se totiž loni v létě podle svých slov dostala do špatné finanční situace a na konci srpna na sebe podala návrh na vyhlášení mimořádného moratoria kvůli nesplácení závazků, tedy jakýsi předstupeň insolvence. V insolvenčním rejstříku je možné dohledat několik věřitelů, mezi nimi však nefiguruje nikdo z boskovické zakázky. Nikdo z dalších subdodavatelů Tenzy se Službami podobnou smlouvu neuzavřel. „Ještě se na nás sice obrátil právní zástupce firmy dodávající potrubí, ale zde to již nebylo možné, protože tento materiál byl již ze strany Služeb společnosti Tenza uhrazen,“ dodal šéf Služeb Boskovice.

Klára Tomanová dále ve vyjádření napsala, že společnost v Boskovicích pracovala pouze v říjnu a že finanční podíl na celé zakázce byl zhruba devět milionů korun. „Jednalo se o dodávky a stavebně-montážní práce, například potrubí a potrubní rozvody, izolaci, kouřovody, protlaky, optickou síť, stavební kiosek, instalaci elektro, bourání a úpravu povrchů, strojní část předávacích stanic, zámečnické konstrukce atd.,“ vyjmenovala konkrétní náplň spolupráce. Uvedené činnosti tedy zahrnují téměř všechny subdodavatele. Že jich Energochem nahradil více, některé třeba jen zčásti, lze vyvodit i z toho, že jeho podíl na celé zakázce žádnému jinému subdodavateli neodpovídá.

Pro přehled si to shrňme: Energochem, kde sedí ve vedení boskovický místostarosta, není v původním seznamu subdodavatelů, protože smlouvu o subdodávkách uzavírá s generálním dodavatelem až později. Na kontrolních dnech nemá své zástupce, i když jeho podíl na zakázce není malý. V Boskovicích pracuje pouze v říjnu a jako jediný ze subdodavatelů následně uzavře smlouvu s městskou firmou Služby Boskovice, aby mu faktury proplatila přímo ona, nikoli dodavatel.

Radnice odmítala audit zakázky, teď ho zadala

Právě na podzim, kdy se Energochem pustil do prací, přichází Tenza nadvakrát za vedením Služeb Boskovice, že se jí zakázka prodražuje. Nakonec jde o vícepráce v hodnotě téměř šesti milionů korun, tedy 21 procent navíc oproti vysoutěžené ceně. Oproti původně plánované projektové ceně se stavba prodražila dokonce o osm milionů, tedy více než o třetinu. Vícepracemi se proto v prosinci na své schůzi zabývali zastupitelé a padl i návrh na provedení nezávislého auditu, jestli by tyto náklady mělo město, respektive Služby, skutečně platit, jestli spíše nejdou na vrub někomu jinému.

Radek Mazáč tehdy audit odmítl se slovy, že kontrolu bude stejně provádět poskytovatel dotace, a podobně se krátce před Vánoci vyjádřil i starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Podle svých slov neviděl důvod k auditu. Když v polovině ledna na místostarostu Radka Mazáče padlo podezření ze střetu zájmů, radní nakonec obrátili a uložili Službám audit provést. Jeho výsledek by měl být do konce dubna.

Služby Boskovice také stále čekají na přiklepnutou dotaci ve výši zhruba 5,8 milionu, která dosud nepřišla. Dotace se totiž proplácí až zpětně a po kontrolách, které ještě neskončily. Zatím ministerstvo provedlo kontrolu zadávacího řízení, tedy před podpisem smlouvy s Tenzou a vstupem Energochemu do této investice. Na žádné pochybení úředníci dosud nepřišli. Zkoumat ale budou i dokumenty zpracované v průběhu stavby. Dílo však ještě nebylo předáno, na to má Tenza čas do 25. dubna. „Pokud by při realizaci zakázky a kontroly výdajů před proplacením došlo ke zjištění, že byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, pak by následovala možná sankční krácení dle předem stanovených podmínek,“ sdělil Marek Vošáhlík z tiskového oddělení ministerstva.

další zpravodajství