Ze zastupitelstva. Odkup pozemků a hala v Červené zahradě

Boskovičtí zastupitelé se sešli ke svému desátému jednání v tomto volebním období. Zasedli opět v sokolovně, kde je víc místa na bezpečnostní rozestupy. Hlavní body programu byly tentokrát jasné: odkup pozemků v Červené zahradě a rozhodnutí postavit zde sportovní halu.

Osud Dvořáčkova mlýna

V úvodu bodu věnovaném dotazům a připomínkám občanů vystoupil pouze Miloš Pachl, který dlouhodobě usiluje o zachování takzvaného Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě. „Vystupuji zde jako zástupce občanů, kterým záleží nejen na budoucnosti, ale i na minulosti,“ uvedl ve svém projevu, ve kterém znovu apeloval na zachování mlýna. Odvolával se mimo jiné na názor památkářů, kteří při prohlašování protější budovy pivovaru za chráněnou památku zdůraznili hodnotu celého území a komplexu budov – tedy včetně mlýna. Prosil zastupitele, aby při plánování moderního areálu pamatovali na zachování historie a připomněl, kolik historických budov bylo zničeno a zbouráno za minulého režimu. „Už nikdy nedovolte bourat historii města Boskovice,“ vyjádřil se Miloš Pachl s tím, že mlýn by rozvoji areálu nebránil a jeho odstranění je zbytečné. Naopak je přesvědčen, že mlýn by mohl být využit kupříkladu pro zázemí sportovních klubů. A také by jako industriální památka mohl sloužit turismu.

Na příspěvek zareagoval místostarosta Radek Mazáč (Sportovci). Uvedl, že město se chce nyní soustředit na řešení pozemků pod současným hotelem Velen, kde má stát sportovní hala, a osud Dvořáčkova mlýna tak může být ještě zvážen při plánování dalších úprav areálu.

CZT Boskovice střed a Služby

Zastupitelé schválili financování vybudování nového okrsku centrálního zásobování teplem CZT Boskovice střed. Jednatel společnosti Služby Boskovice Milan Strya následně informoval zastupitele o dopadech koronavirové krize na tuto městskou společnost, která musela během epidemie zavřít lázně a další sportoviště.

Krácení dotací

Město po dohodě s jednatelem nemocnice ruší smlouvu o poskytnutí investiční dotace nemocnici na rekonstrukci kuchyně. Zastupitelé naopak schválili dar 300 tisíc korun na analyzátor, který nemocnice koupila, aby mohla provádět vlastní testy na nemoc covid-19.

Sto tisíc namísto původně schválených dvou set tisíc dostane od města spolek Unijazz na uspořádání festivalu Boskovice, který se bude konat ve zmenšeném formátu na konci srpna. Pro snížení nehlasovali Piráti.

K úpravám došlo také u dotací pro sportovce. Fotbalistům zastupitelé prodloužili termín čerpání dotace, která měla být využita do konce června. A zkráceny byly dotace sportovním klubům – zde se jednalo především o částky určené na pronájem sportovišť. Vzhledem ke karanténním opatřením však naplánované hodiny odsportovány nebyly.

Poplatky ze vstupného

Na základě technických nesrovnalostí připravilo město po upozornění ministerstva vnitra novou verzi vyhlášky o poplatku ze vstupného na akce pořádané ve městě. Rada města navíc doporučila zvýšit paušální platby za pořádání akcí. Pořadatelé totiž mohou volit z procentní platby, či paušálu, který je často výhodnější. V nových sazbách by byl paušál mnohem méně výhodný.

Opoziční Piráti navrhli, aby se změna paušálů z usnesení prozatím vyškrtla, aby návrh této změny nejprve projednaly komise a vedla se o ní širší diskuse. Navrhovali také odložit platnost vyhlášky, ale tajemník města vysvětlil, že se má schvalovat změna vyhlášky, čili by se odložila pouze tato změna a současná vyhláška by zůstala v platnosti – to by ale bylo problematické, protože současná vyhláška nevyhovuje legislativě. Pirátům se dále nelíbilo, že vyhláška dopadá na místní spolky a pořadatele akcí, kteří by si zasloužili spíše podporu. Vzhledem k nejrůznějším výjimkám naopak nedopadá na pořadatele velkých komerčních akcí. Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarosta Lukáš Holík (ANO) se vyjádřili, že snahou zvýšení paušálů je právě dostat peníze od pořadatelů větších akcí.

Zastupitelka za lidovce Dagmar Hamalová uvedla, že jiná města často od poplatků osvobozují pořadatele kulturních a sportovních akcí a vybírají od ostatních poplatky spíše za zábor veřejného prostranství. Zastupitelé nakonec na návrh starosty schválili pouze nutné technické změny ve vyhlášce, o jejímž dalším osudu se pravděpodobně povede diskuse.

Změna územního plánu

Druhou změnu územního plánu definitivně potvrdili zastupitelé, její součástí je celkem třináct dílčích změn. Završil se tak dva roky trvající proces.

Dotace do sociálních služeb

Schváleny byly dotace pro sociální služby. Konkrétně se jedná o 37,5 tisice korun pro Podané ruce, necelých 662 tisíc pro Oblastní Charitu Blansko, 35 tisíc pro sdružení Práh.

Majetkové záležitosti

V bloku majetkových záležitostí se debata zastavila u pozemku na Legionářské ulici, kde plánuje developer výstavbu bytových domů. Opozičního zastupitele Radka Šamšuly zajímalo, jestli jde o pozemky na místě bývalého hřbitova (viz též komentář Petra Michálka). Podle starosty Jaroslava Dohnálka to tak je, ale výstavbě ze zákona nic nebrání. Opozičního zastupitele Milana Janáče z ČSSD zajímalo, jestli cena není ve srovnání s pozemky v Červené zahradě příliš nízká. Podle odpovědí vedoucího odboru a představitelů vedení města ceny odpovídají běžné hodnotě pozemků a rozdíl je způsobený možnostmi jejich využití.

Nákup pozemků v Červené zahradě

Hlavním bodem zastupitelstva byl odkup pozemků v Červené zahradě. Kupní cena je 30 milionů korun a bude rozložena do tří splátek. Kromě toho získá prodávající Jan Paroulek pozemky na ulici Absolonově, jejichž cena byla odhadnuta na něco přes 2 miliony korun.

Starosta Jaroslav Dohnálek nejprve popsal historii komplikovaných jednání, která nakonec skočila touto dohodou. Opoziční zastupitel Karel Ošlejšek (ČSSD) se ptal, proč nebyl na pozemky v Červené zahradě zpracován znalecký posudek. Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil odpověděl, že posudek by na jednání neměl vliv, protože prodávající trval na navržené ceně. Karel Ošlejšek upozornil také na to, že dva tenisové kurty jsou stále ve vlastnictví tenisového klubu, a zajímalo ho, jestli probíhají jednání o jejich odkupu. Podle místostarosty Radka Mazáče se o pozemcích pod kurty vyjednává a místostarosta očekává, že k dohodě dojde.

Koaliční zastupitel Petr Axman (ANO) připomněl, že bez pozemků na Absolonově město ztrácí možnost ulici propojit se silnicí ke hřbitovu. Podle Pavla Musila město již snahu o toto propojení vzdalo, protože mu stejně brání majitel dalšího pozemku.

Záměr koupit pozemky v Červené zahradě nakonec nebyl schválen jednomyslně, zdržel se koaliční zastupitel Petr Axman z hnutí ANO. Ostatních 26 zastupitelů s odkupem pozemků souhlasilo.

Hala v Červené zahradě

V následujícím bodě zastupitelé schválili revokaci usnesení o tom, že nová sportovní hala má stát na ulici Hybešova – tato lokalita tak vydržela jako schválený záměr pouhého tři čtvrtě roku. Nový návrh počítá s umístěním haly právě v Červené zahradě. Místostarosta Radek Mazáč zdůraznil, že to městu umožňuje umístit zde všechna sportoviště, která město potřebuje. Hala by měla obsahovat i lezeckou stěnu a kuželnu.

Zastupitelka Kristýna Znamenáčková (Piráti) vyjádřila nelibost nad tím, že studii na Červenou zahradu zpracoval městský architekt, který by podobné zakázky neměl ve městě dělat, aby se nedostával do střetu zájmů, neboť je má ze své pozice zadávat a následně posuzovat.

Dagmar Hamalovou (KDU-ČSL) zajímalo, jaký bude další postup, jestli město hledá vhodné dotační tituly, a také žádala o uspořádání semináře pro zastupitele. „Rádi bychom v průběhu léta vyhlásili a vyhodnotili architektonickou soutěž. Následně by se začala připravovat projektová dokumentace,“ odpověděl místostarosta Mazáč s tím, že počítá také se seminářem pro zastupitele i pro veřejnost. Dotační tituly pak bude město vyhledávat s již zpracovaným záměrem.

Návrh na umístění haly v Červené zahradě byl nakonec přijat, tentokrát hlasy všech přítomných zastupitelů, chyběl pouze Jan Machač (ODS), který v průběhu jednání odešel.

Finanční záležitosti

Zastupitelé schválili účetní závěrku města za rok 2019 a závěrečný účet města za rok 2019.

Následovalo projednání rozpočtového opatření, které už zapracovává úsporná opatření. „Za dva měsíce evidujeme daňový pokles 10 milionů,“ popsala aktuální situaci, kdy na města dopadá nízký výběr daní, vedoucí finančního odboru Dana Baláčová. Ve hře je nyní kompenzační bonus, který by městu přinesl zpět asi 14 milionů korun. Celkem rozpočtové opatření snížilo příjmy města pro letošní rok o necelých 23 milionů korun a výdaje omezilo o něco přes 22 milionů korun. Jaký bude další vývoj rozpočtového určení daní a vládních kompenzací je však nyní těžké odhadovat. „My teď trošku tápeme,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Zároveň vyzval, aby město neklesalo na mysli.

V rozpočtu nakonec zůstává příspěvek na Boskovické běhy, jejichž pořadatelé nakonec stále zvažují, jestli v podzimním termínu akci neudělat. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je ale pravděpodobné, že akce nebude. Rozpočtové opatření bylo schváleno bez diskuse.

Podněty a připomínky zastupitelů

V závěrečném bodě se zeptal Petr Axman na sečení trávy, neboť si občané stěžují, že se neseče. Místostarosta Radek Mazáč odpověděl, že za sucha si lidé stěžovali, že se seče příliš mnoho, takže upravili počet sečí, nyní ale přibylo deště a město na to bude reagovat. Podobnou připomínku měl i JIří Pevný (Sportovci).

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) informovala o stavu příprav stavby prvního úseku D43. „Jde to ztuha, ale věci se posunují,“ popsala. Karel Ošlejšek informoval, že od září bude v tělocvičně Střední školy André Citroëna menší lezecká stěna. Petr Malach opět připomněl potřebu přechodu pro chodce na Hybešově ulici a dále neutěšený stav dětských hřišť. Podle místostarosty Lukáše Holíka stále trvá stanovisko dopravní policie, že přechod bude umožněn až po dokončení čtvrté etapy výstavby Na Výsluní.

Místostarosta Lukáš Holík dále informoval, že se město zabývá zklidněním dopravní situace na Kamenici.

Dagmar Hamalovou zajímaly úpravy spojené s budovnáním CZT Boskovice střed, jestli budou spojené s rozsáhlejším kácením. Místostarosta Radek Mazáč přislíbil, že kácení stromů prověří.

„Dlouhá léta jsme v Boskovicích slyšeli, jak se nikdy na ničem nedomluvíme. Jsem rád, že jsme dnes ukázali, že to jde a že jsme názor názor projevili jednoznačně,“ uzavřel červnové jednání zastupitelstva starosta Jaroslav Dohnálek.

další zpravodajství