PŘEDVOLEBNÍ ANKETA: Sport

Co očekáváte od vedení města v následujícím volebním období v oblasti sportu? Jaké jsou zde hlavní úkoly a jaká řešení budete navrhovat?


ČSSD – Karel Ošlejšek

Od vedení města v následujícím volebním období očekávám pokračování řešení realizace sportovního areálu Červená zahrada v návaznosti na zpracovanou Koncepci sportu a Územní plán města s cílem zajištění dalšího rozvoje sportu v této lokalitě. Podporuji zahájení výstavby multifunkční haly s regulérními rozměry hrací plochy pro všechny halové sporty provozované v Boskovicích a vznik dalších sportovišť pro rozvoj nových sportů. Při řešení obnovy atletického oválu je třeba přemýšlet nejen o zajištění běžeckých disciplín, ale také o vytvoření podmínek umožnujících trénink disciplín skokanských a vrhačských. Jako důležitá se mi jeví také podpora trenérů oddílů dětí a mládeže, výstavba a revitalizace dětských hřišť. V neposlední řadě je třeba podpořit vytváření speciálních sportovních programů pro seniory za zvýhodněných podmínek podobně, jako je tomu zejména ve skandinávských zemích.

STAN a Sportovci Boskovice – Filip Jimramovský

Od nového vedení města očekávám, že po několika letech konečně dokončí výstavbu sportovní haly, která Boskovicím neskutečně chybí. Dále bych očekával navýšení finanční podpory sportovním klubům v Boskovicích. V neposlední řadě bych také přivítal více sportovních akcí pro děti a mládež, aby se přilákalo ke sportu co nejvíce mladých.

Hlavní úkol vidíme ve výstavbě sportovní haly, a to v co nejkratším termínu. Naše řešení se nemění, stále prosazujeme sportovní halu u základní školy Sušilova. Současně s vybudováním haly u základní školy Sušilova navrhujeme rekonstrukci objektu jízdárny s jejím využitím pro další sálové sporty. Dalším důležitým úkolem bude také dopracování koncepce areálu Červené zahrady.

ODS – Radek Stříž

Dobudovat sportoviště na takovou úroveň, aby začalo aktivně sportovat ještě více dětí a mládeže. Pomoc města Boskovice s realizací projektu SpSM, který poběží od 1. 9. 2018 na základních školách a je zaměřen na širokou veřejnost a všechny sporty. Tento projekt se nám podařilo získat v rámci FAČR, podpora sportu.

Dále se chci zaměřit na vznik projektu pro maminky a předškolní děti, který se bude soustředit na pohybovou průpravu našich nejmenších formou her a zábavy. Zde bych viděl prostor k navázání spolupráce s mateřskými centry a všezájmovými kroužky. Také zde je nutno dořešit otázku vhodných sportovišť i pro ty nejmladší děti.

Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 – František Učeň

Očekáváme především podporu mládežnického sportu, zlepšení podmínek pro sportovní oddíly. Uvítal bych také větší podporu při získávání finančních prostředků na činnost oddílů od státu. Za hlavní úkoly považuji výstavbu nové sportovní haly, kde jednoznačně podporuji umístění u ZŠ Sušilova z důvodu využitelnosti v dopoledních hodinách žáky ZŠ. Ve spolupráci se sportovní komisí a zástupci sportovních oddílů zpracovat koncepci rozvoje Červené zahrady včetně postupného výkupu potřebných pozemků. Zde navrhuji vybudování atletického oválu a rozšíření tenisových kurtů včetně kvalitního zázemí pro tyto sporty. Měl by se zde najít prostor i pro alternativní sporty (skatepark, inlajnová dráha, horolezecká stěna). Vím, že všechny projekty nelze řešit současně, ale měla by se najít shoda napříč stranami, vytvořit časový plán a postupně jednotlivé akce realizovat. Podpořil bych i aktivitu sportovních oddílů při organizování větších sportovních akcí, sloužících k propagaci sportu ve městě.

ANO 2011 – Pavel Šafář

Od nového vedení očekávám, že bude daleko více a aktivněji spolupracovat se sportovními kluby a spolky, pochopí a maximálně se přiblíží jejich potřebám a na tomto základě bude přemýšlet o připravovaných projektech tak, aby byly maximálně využitelné dle současných trendů, ale i nadčasové z hlediska aktuálního vývoje v daném sportovním odvětví.

V oblasti sportu stále zůstává několik nedořešených restů. Jedním z nich je jednoznačně sportovní hala. Tady mě nejvíce mrzí, že se v této věci neudělalo prakticky nic a nyní vlastně ani nevíme, co v ní má být, tedy že neznáme zadání. Nové vedení by mělo hned na začátku volebního období začít ohledně výstavby jednat nejen se všemi politickými partnery, ale i (odbornou) veřejností, dohodnout se na nejrozumnějším řešení pro Boskovice a neprodleně podniknout kroky k zahájení výstavby.

V našem hnutí fandíme netradičním sportům. Počítáme tak s výstavbou workoutového hřiště. Rádi bychom nalezli vhodné prostory k výstavě skateparku a lezecké stěny.

Piráti – Jan Nádvorník

Vedení města by mělo usilovat o dokončení vleklého projektu výstavby sportovní haly. V souvislosti s výstavbou haly však bude nutné zlepšit dostupnost informací o tomto projektu pro občany města a především zapojit při výběru variant ty, kterých se to týká: sportovní kluby a místní sportovce, s nimi pak společně nalézat kompromisní řešení pro jejich činnost v co nejlepším rozsahu a s výhledem do budoucna. Pirátská strana pak podpoří tu z variant, o níž bude zřejmé, že bude funkční a vyhovující.

Obě aktuální možností s sebou nesou řadu kladů i záporů, řešení není jednoznačné. Varianta Červené zahrady, k níž se přikláníme, je ambicióznější a snad i perspektivnější z pohledu vzniku komplexního městského sportoviště, využitelného i ve větších projektech přesahujících městská měřítka. Zároveň se bude jednat o projekt nákladnější a složitější. Sportovní hala za ZŠ Sušilova by snad rychleji pokryla potřeby městských sportovních klubů, avšak bez ambicí poskytovat prostory pro větší akce.

Dalšími projekty hodnými podpory a zdárného dokončení jsou rozhodně výstavba horolezecké stěny nebo propojení cyklostezek končících na periferii s centrem města, které je momentálně k cyklistům velmi nevlídné.

KDU-ČSL – Michal Knödl

Od vedení města očekávám, že bude nadále pokračovat v podpoře sportovních klubů a dalších neziskových organizací pohybujících se v této oblasti, zejména s důrazem na podporu oddílů, které pracují s mládeží. Mělo by podporovat také nové a netradiční sporty (například workout hřiště, lezecká stěna, skatepark), hledat vhodné lokality pro jejich zřízení, ale zároveň systematicky udržovat a modernizovat stávající sportoviště a jejich vybavení. Domnívám se, že je také důležitá podpora sportovních akcí, které jsou určené pro širší veřejnost a umožní aktivní zapojení celých rodin.

Jedním z hlavních úkolů by měl být posun v rozvoji Červené zahrady jakožto hlavního sportovního komplexu, a v souvislosti s tím je třeba se intenzivně zabývat otázkou výstavby zázemí pro halové sporty.

Sdružení nestraníků – Martina Zemánková

Krásnou lokalitu pod hradem závidí Boskovicím ne jen sportovci z okolí, ale i návštěvníci z celého světa. Proto se náš program do komunálních voleb zaměřil na Červenou zahradu a přilehlou část Pilského údolí.

  1. Zahájit revitalizaci městského sportovního centra v areálu Červená zahrada
  2. Vykoupit pozemky a vyřešit bezpečnou dopravu do areálu a parkování v celé lokalitě v návaznosti na budoucí rozvoj sportovního centra
  3. V souladu s koncepcí rozvoje města a na základě stanovených priorit všech občanů Boskovic zahájit výstavbu městské sportovní haly a ostatních potřebných sportovišť
  4. V Pilském údolí vybudovat rekreační a oddechovou lokalitu pro návštěvníky a občany města
  5. V jihovýchodní části údolí uzavřít dopravu motorovým vozidlům do úrovně spodního Pilského rybníka po odbočku na Újezd
  6. Vypracovat koncepci rozvoje této vzácné klidové lokality pod boskovským hradem a zachovat tak malebnou přírodu pro příští generace

Boskováci – Jaroslav Oldřich

Uvědomujeme si, že veřejnost očekává konkrétní výsledky na tomto úseku.

Sportovní areál Červená zahrada bude v následujících obdobích procházet určitými změnami. Již nyní ze strany města probíhá proces výkupu pozemků v areálu. Podpoříme smysluplné další možné výkupy s cílem scelení prostoru. Areál má potenciál stát se kvalitním regionálním centrem venkovních sportů. Tento proces je dlouhodobý (nelze počítat s řešením v jednom volebního cyklu). Jde nám o souhrnný navazovací proces, který by měl v areálu mj. zahrnovat – zachování koupaliště, zimního stadionu a umělé trávy, přestavbu fotbalového hřiště s řešením tartanové atletické šestidráhy, zachování minimálně 6 tenisových kurtů, dopravní organizaci v areálu aj.

Dřívější vedení radnice nedotáhlo z víceméně objektivních důvodů vyřešení prostoru pro víceúčelovou sportovní halu. Z našeho pohledu téměř všechny možné varianty narážejí na zejména prostorové problémy spojené i s nevyjasněnými majetkovými záležitostmi. Podporujeme komplexní řešení haly, ne nějaké řešení na dočasnou dobu, jakým byla například nafukovačka.

Chtěli bychom zvýraznit podporu sportovních oddílů ze strany města. Domníváme se, že nastal čas podpořit vybrané sporty ve městě i jinou formou pomoci – například profesionalizací mládežnických trenérů.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy možnosti publikovat své názory a představit své kandidáty v předvolebních anketách Ohlasů přes opakované výzvy nevyužila.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další ankety