PŘEDVOLEBNÍ ANKETA: Kultura

Jaké hlavní úkoly má podle vás před sebou příští vedení města v oblasti kultury a jaké konkrétní kroky, uskutečnitelné v následujícím volebním období, chcete prosazovat?


ČSSD – Věra Opatřilová

Oblast kultury je po stránce programové řešena dobře. Je dobré, že se stále více zapojují do této oblasti mimo KZMB i spolky, neziskové organizace a jednotlivci. Rozšiřuje se tím ještě více nabídka pro občany města. Právě tyto subjekty bychom v příštím období podporovali. Tomu pomůže zpracování koncepce kultury. Ta by měla obsahovat nejen analýzu stávajícího stavu, ale nastínit, jakou cestou se ubírat dále.

Dopracujeme řešení provozování sokolovny, provedeme opravy technického zázemí nutné pro bezproblémový provoz a postupně budeme připravovat toto zařízení k rekonstrukci.

Výzvou je pro nás dokončení rekonstrukce letního kina a příprava realizace komunitního centra s knihovnou. Při řešení je na místě úzká spolupráce s městským architektem a fakultou architektury v Liberci.

STAN a Sportovci Boskovice – Vladimír Ryšávka

Jedním z hlavních úkolů je rekonstrukce sokolovny a jejího zázemí tak, aby mohla budova plnohodnotně a důstojně zastřešovat různorodé kulturní akce. Zvelebení budovy a vnitřních prostor by mohlo představovat nový impuls pro vznik a rozvoj místních kulturních spolků, které se nám bohužel postupem času z Boskovic vytratily.

Ke knihovně: Při návštěvě jakékoliv dobře spravované a vybavené městské knihovny mě vždy mrzí, že takový prostor již delší dobu není v Boskovicích. Možná novou knihovnou přilákáme současné generace blíže k literatuře. Jisté je, že se stane otevřeným místem setkávání občanů všech generací.

Dále máme na paměti dokončení opravy letního kina a dotažení úprav exteriéru skleníku, aby návštěvníci různých akcí neměli boty od bahna poté, co přijde májový deštík. Fandíme hlavně tradičním boskovickým akcím – Husí slavnosti nebo Festival pro židovskou čtvrť. Nechceme však zapomenout na podporu komornějších akcí pro vyprofilovanější návštěvníky různorodých kulturních setkání.

ODS – Libor Dvořáček

Dotažení rekonstrukce letního kina i kompletní opravy sokolovny jsou společným zájmem. O potřebě knihovny také není nutné diskutovat. Mnoho akcí, které se dnes odehrávají v Boskovicích, se těší celonárodnímu zájmu, pomáhají turismu i zviditelnění města. Chceme je více podpořit. O ZUŠ jeví zájem více rodičů a dětí. Je renesance živých muzikantů a kapel. Rádi bychom tento trend a aktivitu podpořili. Myslíme si, že větší podporu je potřeba poskytnout všem amatérským divadelníkům, muzikantům, tanečníkům a umělcům, kteří ve městě působí a aktivně se prezentují. Jsme také pro větší podporu mladých i aktivních seniorů. Těmto všem poskytnout prostory pro vytvoření kluboven a zkušeben, kde se mohou scházet a umělci připravovat. Tyto prostory bychom jistě mohli najít v sokolovně, skleníku, katolickém domě či i zatím nevyužité budově O2 nebo i plánované knihovně. Chtěli bychom zviditelnit a více zapojit do kulturního dění školy (i praktickou), Betany a DDM. Další informace najdete v ODS zpravodaji.

Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 – Petr Šafránek

Co se týče kultury jako takové, je nutné podotknout, že i když se jedná o soubor lidských tvůrčích činností, musíme vytvářet neustále kvalitní zázemí pro ty, kteří ji vytvářejí. Hlavní prioritou, což znamená i prosazení konkrétních kroků, je podporovat kulturu a společenský život pro všechny generace – seniory a tím nejen rozvíjet podmínky pro důstojné stáří, otevřít další možnosti činností pro mladé a nadále podporovat spolkový život a jejich aktivity, protože se všechny tyto skupiny na kultuře ve městě významně podílejí, jak už z pohledu tvůrců nebo těch, kteří kulturní akce navštěvují. Pro naše uskupení Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 to bezesporu znamená vybudovat kvalitní prostředí pro městskou knihovnu a podporovat i podmínky pro inovativní vzdělávání, a v neposlední řadě také dokončit kompletně areál letního kina, který je nedílnou součástí a obrazem Boskovic nejen pro místní, ale i atraktivitou pro návštěvníky města nejen během festivalů v letní sezóně.

ANO 2011 – Petr Axman

Boskovice a kultura jsou spolu pevně provázány a již několikrát jsem slyšel: „V Boskovicích to žije!“. I přesto, že kultura v Boskovicích je vnímána velice silně, je možné nalézt prostor, kde bychom rádi přispěli a dosáhli zlepšení. Chceme dokončit nebo viditelně rozpracovat projekty spojené s kulturou v Boskovicích, mezi které patří dokončení oprav sokolovny, dobudovat potřebné umělecké zázemí letního kina a postavit novou knihovnu v budově bývalého ZZN. Když se bavíme o kultuře v Boskovicích, tak se většině vybaví příspěvková organizace KZMB. Ve spojení s KZMB bychom rádi zlepšovali spolupráci s dalšími kulturními kluby, spolky a organizátory uměleckých produkcí. Nesmíme však zapomínat, že důležitým prvkem v kultuře města může být i realizace zajímavých nápadů našich občanů, se kterými bychom rádi spolupracovali a podpořili je. Dále chceme podporovat aktivity, které rozvíjí kulturní cítění v našich dětech, jako je ZUŠ, školky a základní školy.

Piráti – Vojtěch Sedlák

Jako hlavní úkoly Boskovic v oblasti kultury vnímám realizaci několika velkých investic. Patří k nim zejména dokončení rekonstrukce letního kina, zahájení výstavby nové budovy knihovny či rekonstrukce sokolovny. Poslední jmenovaná je podle mě zcela zásadní pro boskovické kulturní dění, jelikož prostory, kterými KZMB v současnosti disponují, jsou naprosto nedostačující zejména z hlediska zázemí pro účinkující a zaměstnance. Sokolovna by tak mohla sloužit i jako základna pro množství boskovických kulturních subjektů (divadla, taneční soubor Velen, místní kapely atd.).

Dalším nezbytným krokem pro zlepšení kulturního života v Boskovicích je navýšení celkových výdajů města v oblasti kultury, a to jak za účelem investic, tak pro podporu nových či již zaběhlých kulturních akcí (například festival Boskovice). V neposlední řadě se chci zasadit o vznik alternativního kulturního prostoru finančně podporovaného městem, který by sloužil jako místo setkávání kreativních lidí, takový prostor totiž momentálně v Boskovicích chybí.

KDU-ČSL – Tomáš Pléha

Hlavním dluhem minulých let je knihovna. Je nutné pokračovat v započatých snahách stávající koalice a začít ji opravdu stavět. Projektová dokumentace bude hotová v polovině příštího roku. V rozpočtovém výhledu jsou na její realizaci vyčleněny finanční prostředky. Důležité je zpracovat kvalitní projekt na rekonstrukci sokolovny, intenzivně komunikovat s kulturními spolky a veřejností, aby výsledek byl funkční. Trojici důležitých investic v oblasti kultury představuje dokončení poslední etapy rekonstrukce letního kina a přilehlého parku. Krom toho je třeba finančně podporovat významné festivaly (Festival Boskovice, Mandolínový festival, znovuobnovený Majáles 2019 apod.) a především spolky a soubory, které se věnují kulturním aktivitám. Za mě by bylo zajímavé zřídit nový druh grantu pro malé jednorázové kulturní akce s podporou do 3000 korun bez nutné spoluúčasti žadatele. Na zvážení je obnovení fungování samostatné kulturní komise. Tato skupina by jistě přinesla zajímavé podněty.

Sdružení nestraníků – Petra Srstková

Kulturní zařízení města Boskovice patří do historických budov v centru města. Proto je náš program motivován těmito snahami. Chceme zahájit jednání s majiteli historických budov v centru města o odkoupení panského dvora a zámecké jízdárny. Vypracovat novou koncepci výstavby chybějících kulturních zařízení v těchto dvou historických budovách. Zastavit realizaci projektu Městské knihovny architekta Zdeňka Fránka. Vyhlásit místní referendum, abychom zjistili, zda občané, kteří nedostali příležitost se k této veřejné investici vyjádřit, tuto stavbu skutečně (na tomto místě) chtějí. Chceme vypracovat koncepci výstavby chybějících kulturních zařízení v těchto dvou historických budovách a zajistit financování a chod Kulturních zařízení v současných podmínkách. Provedeme personální audit KZMB, změníme organizační strukturu a budeme organizovat kulturní dění ve městě z vlastních zdrojů a s vlastními zaměstnanci.

Boskováci – Zuzana Filipová

Město Boskovice je kulturním centrem širšího významu a chceme podporovat smysluplné projekty zaměřené na další rozvoj tohoto odvětví. Budeme podporovat činnost organizace Kulturní zařízení města Boskovice, které plní ve městě Boskovice roli hlavního provozovatele kultury. Na tomto úseku se chceme podílet zejména na řešení:

  • V rámci našeho volebního programu navrhujeme zvýhodněné ceny vstupného na akcích pořádaných městem pro občany města Boskovic. Boskováci podporují kulturní akce.
  • Dokončení rekonstrukce prostoru letního kina a skleníku. Podpoříme udržení tradičních akcí, festivalů a dalších společenských akcí, které mají nadregionální význam.
  • Soustředíme se na dořešení umístění knihovny, která má regionální a okresní význam. Máme připraveno několik variant umístění a budeme prověřovat možnosti řešení.
  • Podpoříme kulturní akce v příměstských částech Mladkov, Hrádkov, Bačov a Vratíkov.
  • Plánujeme podporu i volnočasových tradičních aktivit jako je soubor Velen, rybaření, myslivost či SDH.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy možnosti publikovat své názory a představit své kandidáty v předvolebních anketách Ohlasů přes opakované výzvy nevyužila.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další ankety