Hana Kvapilová: Lípa na obtíž. Dříve obyvatelé podepisovali petici za její záchranu. Dnes nám překáží?

Členové iniciativy Zelená peřina chtějí změnit celkový přístup k zeleni ve městě, a proto ke změně také aktivně přispívají. Naše projekty se zaměřují nejen na novou výsadbu, osvětu a spolupráci se školami a dalšími subjekty. Na srdci nám pochopitelně leží i stav stromů v našem městě.

Lípa na Bílkově ulici
Lípa na Bílkově ulicifoto: Zelená peřina

Poslední naší aktivitou byla snaha ochránit vznosnou košatou lípu velkolistou na parkovišti Bílkovy ulice. V pasportu zeleně z roku 2019 se můžeme dozvědět, že má obvod kmene 273 centimetrů, výšku 18 metrů, sadovnickou hodnotu 1, vitalitu 1 a zdravotní stav 2. Srovnatelných a větších stromů co do obvodu kmene v Boskovicích uvádí tento dokument pouhých dvacet, a to včetně parků. Lípy velkolisté patří k dlouhověkým stromům. Nejstarší žijící na českém území je dle Wikipedie tisíciletá Klokočovská lípa.

Pokud bude naše na své poměry mladá krasavice v dlouhém letním období sucha bez srážek zalévána (prevence prosychání), pokud budou probíhat pravidelné kontroly a zdravotní řez, který předejde možnému pádu suchých větví a současně podpoří vitalitu stromu, může tady s námi také být ještě několik generací.

Vzrostlé stromy mají velký význam pro klima i estetiku města – například zadržování vlhkosti i prachu, poskytnutí stínu a mnoho dalších benefitů. Přijdeme-li o ně, jejich náhrada prostřednictvím nové výsadby je běh na příliš mnoho let.

Ale vraťme se k našemu příběhu. Uprostřed parkoviště se lípa ocitla kvůli tomu, že došlo k rozšíření plochy původního parkoviště. Tehdejší rozhodující činitelé měli v plánu jednoduché řešení – krásný vzrostlý strom zkrátka pokácet. Obyvatelé sídliště si jí naštěstí vážili natolik, že sepsali petici, a tím lípu zachránili.

Kolem stromu byl vybudován běžný obrubník. Parkoviště tedy lípu „obtéká“ a vedle lípy je komunikace zúžená. V této části nejsou vyznačena – na rozdíl od zbytku parkoviště – žádná parkovací místa. Bohužel někteří řidiči zapomínají, že ze zákona mají povinnost parkovat tak, aby neomezili průjezdnost komunikace. Mezi jejich zaparkovanými vozy a obrubníkem u lípy není možné projet. V důsledku toho auta přejíždějí přes obrubník a přes kořenový prostor stromu.

Kořenový prostor představuje základní minimum, které jsme stromu ponechali pro jeho zdárný růst. V zadlážděných ulicích to stromy už tak jednoduché nemají, a pokud navíc pod koly aut dochází k dalšímu zhutňování povrchu půdy v blízkém okolí kmene, je to pro ně velmi nežádoucí. Dlouhodobě nás tato situace trápila, a proto jsme se rozhodli řešit ji tím, že vybudujeme v okolí lípy plůtek z kulatiny propojené provazem, abychom nezbytně nutný životní prostor stromu přehledně vymezili. Následně jsme ještě chtěli okolí lípy osadit půdopokryvnými trvalkami a cibulovinami. Záměr na začátku loňského roku schválila rada města a prostředky na něj jsme získali z grantu Nadace Veronica.

V listopadu jsme se pustili do práce. Víme, že zvyk je železná košile, a tak jsme předpokládali, že ke změně parkovacích návyků asi nedojde hned. Proto jsme se rozhodli rozdělit osazení plůtku na dvě etapy, aby se autům na vzdálenějším parkovišti nestalo, že jim bude znemožněn výjezd. Oplotili jsme tedy jen jednu polovinu kořenového prostoru stromu a na druhé straně jsme umístili pouze okrajové kůly tak, abychom dali najevo náš záměr, ale aby zde v případě krajní nutnosti bylo možno přes kraj obrubníku přejet.

Zpočátku jsme s potěšením zaznamenali, že řidiči začali nové ohraničení respektovat a parkovat novým způsobem. Naše radost však netrvala dlouho. V následujících dnech byly bohužel vypáčeny samostatně stojící kůly a za několik dní se někdo opřel i do kompletního plůtku.

Uvědomili jsme si, že naše vymezení průjezdného prostoru, které je plně v souladu s dopravními předpisy, nebude evidentně všemi akceptováno. Začali jsme proto situaci koordinovat s městem. Obrátili jsme se na místostarostu Radka Šamšulu, který má péči o zeleň na starosti, s tím, že bychom zde chtěli umístit tabulku s vysvětlením našeho záměru, opatřenou kromě loga naší organizace i logem města. Dále jsme ho požádali o zintenzivnění pořádkové služby městské policie na tomto místě. Současně jsme jednali na odboru dopravy o možnostech dopravního značení.

Na uvedených jednáních nám byla ze strany města nabídnuta tato řešení:

  • použít značení pomocí žlutých čar – toto řešení by jednoznačně znamenalo úbytek několika parkovacích míst, přitom při zodpovědném parkování je zde možno několik parkovacích míst zachovat
  • vytvořit v okolí stromu nepřekonatelnou překážku například pomocí nového vyššího betonového obrubníku – zlepší další betonování životní prostor stromu, nedojde k jeho dalšímu omezení, či dokonce poškození kořenového systému? Nakolik to může být estetické?

Zatímco jsme opakovaně jednali s místostarostou, byl bohužel plůtek postupně a systematicky ničen. Výsledky této snahy jsme zaznamenávali vždy ráno. Několik posledních dní stála na stráži už jen poslední jediná kulatina, ostatní ležely jako padlí vojáci. V noci ze 14. na 15. prosince podlehla i ona.

Ani reakce naše, ani reakce města nebyla dostatečně rychlá. Noční aktivisty se nepodařilo včas zastavit. Nestihli jsme instalovat cedulku a zvýšenou kontrolu vhodnosti parkování ze strany policie jsme nezaznamenali. Chápeme, že vedení města není schopno řešit každou maličkost ze dne na den. Rychlejší konkrétní kroky bychom však v tomto případě uvítali.

Ze současné situace je nám smutno. Hledali jsme nenásilné, jednoduché řešení s přidanou estetickou hodnotou. Chceme raději, aby v tomto veřejném prostoru stála betonová bariéra? Proto se pustíme do práce ještě jednou. Kulatina naštěstí nebyla odcizena, zůstala pohozena na místě, můžeme vše znovu realizovat. Tentokrát na plůtek umístíme i potřebné základní informace a budeme doufat, že náš záměr bude lépe pochopen a přijat.

V opačném případě nám nezbude, než se spolehnout na řešení ze strany města. Tento konkrétní strom není v našem městě jediný, který je podobným způsobem poškozován. Jsme připraveni s městem spolupracovat a přinést městu návrhy a inspiraci z jiných měst pro jejich ochranu.

A na závěr máme jednu optimistickou zprávu. Pozornost, kterou jsme na lípu zaměřili, možná přinese další ovoce. Pan místostarosta nám při posledním jednání sdělil, že odbor životního prostředí uvažuje o podání žádosti k vyhlášení „naší“ lípy za památný strom.

další názory a komentáře