Zadá rada vypracování projektu na halu? SRAB i opozice chtějí stavbu a rozpočet prověřit

K dalšímu významnému milníku se blíží příprava stavby boskovické sportovní haly v Červené zahradě. Svou činnost ukončila pracovní skupina, která na investičním záměru pracovala, a návrh mexického architekta Alberto Kalacha, který pracoval s přispěním boskovického městského architekta Zdeňka Fránka, by se měl posunout do další fáze – městská rada by nyní měla vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektu.

Model chystané sportovní haly
Model chystané sportovní halyfoto: Tomáš Trumpeš

Původně vedení města na tento krok spěchalo a ještě na červnovém zastupitelstvu místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09), která má přípravu stavby na starosti, říkala, že po jednání pracovní skupiny se kvůli tomu možná sejde mimořádná rada, aby se nemuselo čekat až na řádný termín v pondělí 23. srpna.

Nakonec se posunulo jednání pracovní skupiny, mimořádná rada se nesešla a věc nebyla projednána ani na naplánované srpnové radě. Podle místostarostky se vzhledem k posunutí jednání pracovní skupiny nestihly připravit všechny podklady. Není ani jisté, jestli rada soutěž vyhlásí na zasedání 6. září, nebo dojde k dalšímu odkladu, což by znamenalo, že tomuto klíčovému kroku bude předcházet ještě jednání zastupitelstva. To je naplánováno na úterý 21. září.

Pracovní skupina na závěr svého působení odsouhlasila doporučení městské radě vypracovat projektovou dokumentaci sportovní haly na základě návrhu Alberto Kalacha. Pro hlasovali Radek Mazáč, Jiří Pevný, Erik Řezník, Filip Jimramovský, Petr Malach a Michal Knödl. Proti byli Petr Ondráček a Jana Syrovátková a zdržela se Petra Houdová – ruku pro tedy nezvedl ani jeden z členů Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB).

Ohlasy si vyžádaly zápisy z jednání pracovní skupiny. Ty ozřejmují, že v rámci diskuse na posledním jednání členové spolku SRAB vyjádřili pochybnosti podložené grafickou přílohou, týkající se celkového umístění haly a navržené okružní křižovatky. Řešení podle nich mimo jiné zasahuje do cizích pozemků. „Návrhu vytkli nepraktické řešení komunikačních tras uvnitř haly a uspořádání tribuny, absenci požárně bezpečnostního řešení a nedostatečně dimenzované prostory pro technické zázemí. Členové spolku SRAB upozornili na velkou vzdálenost toalet od tribuny a obtížnou manipulaci s koši na basketbal,“ píše se dále v zápisu. Zdeněk Fránek podle dokumentu reagoval, že i když se jedná o ideovou studii a většina argumentů zpochybňujících návrh bude dopracována v rámci projektové dokumentace, vše zásadní bylo specialisty prověřeno. Přesto údajné nedostatky návrhu znovu prověří.

Vedení města aktuálně nevnímá situaci tak, že by připomínky vyžadovaly odložení či přehodnocení návrhu. „Spousta připomínek měla svou váhu. Bylo dobře, že se to takto scházelo. Tým, který studii zpracovává, naprostou většinu připomínek zapracoval a teď by se to mělo přetavit v to, že se vyhlásí poptávka po projektu,“ zhodnotil situaci starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Místostarostka Michaela Žejšková zdůraznila, že návrh naplnil všechny parametry požadované sportovními kluby a také podmínky Národní sportovní agentury, kterou bude město žádat o dotaci. Nyní se podle ní dořešují už jen poslední připomínky, které vyplynuly z posledního jednání pracovní skupiny a které označila jako „technické drobnosti“. S činností pracovní skupiny je rovněž spokojená, práce byla podle ní intenzivní a spoustu věcí se díky tomu podařilo dobře vyladit. „Věříme, že budeme moci studii předat projektantovi, jakmile ho vybereme,“ uvedla místostarostka. Projektant by podle ní mohl být vybrán do konce října, tvorba projektu by měla trvat přibližně rok. Nebude se podle ní jednat o levnou záležitost. Aktuální rozpočet počítá s částkou přes 4 miliony korun.

Podle starosty se radní při rozhodování mohou zabývat právě tím, jestli návrh splňuje požadavky na sportoviště, ale neumí se vypořádat s připomínkou, že je stavba moc drahá a vysoká. „To je otázka toho, kolik vzejde z projektu. Jednali jsme znovu s panem Fránkem a ten říká, že vychází z té premisy 150 milionů. Jestli někdo říká něco jiného, tak tomu uvěřím, až naprojektuje kolik a hlavně v té době. Musí to být na městských pozemcích a jestli je to vůbec postavitelné – to je otázka stavebního řízení,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek. Radní podle něj nejsou projektanti a teď budou stát před rozhodnutím, jestli stavbu pustit do projekční fáze. „Dokud to do projektu neposuneme, můžeme o tom dalších patnáct let zase debatovat. To je realita,“ dodal starosta Boskovic.

Připomínky SRABu

Spolek SRAB vidí situaci závažněji a myslí si, že by město mělo projekt a jeho financování prověřit ještě před zadáním projektové dokumentace. Po jednání skupiny formuloval své pochybnosti nejprve v obecnějším textu architekt Petr Ondráček, a poté SRAB zveřejnil soupis svých výhrad k aktuálnímu návrhu.

Z celé řady konkrétních připomínek k výslednému řešení se dají dobře vypíchnout dvě hlavní, které by – pokud se potvrdí – celou stavbu významně problematizovaly. V prvé řadě je to právě umístění a rozměr stavby, tedy jednoduše řečeno, jestli se opravdu vejde na městské pozemky. SRAB se domnívá, že nikoliv. „Stavba je umístěna ve stávajícím tělese komunikace II. třídy – ulice Dukelská. Navržená vzdálenost nové vozovky od sousedního rodinného domu je cca 3 metry, bude-li nutné zřídit chodník, je nezbytné vyřešit výkup potřebných pozemků,“ uvádí SRAB. Zveřejněný půdorys haly zobrazuje navíc podle SRAB pouze nadzemní část, takže je nutno jej minimálně rozšířit o betonové základy. Tím se stavba dostává do kolize se sousedními pozemky.

Druhá zásadní výtka se týká ceny zamýšlené stavby. Při zadávání studie město specifikovalo své požadavky. „Starosta Jaroslav Dohnálek v souvislosti s výstavbou haly stručně nastínil ekonomické možnosti města. Celková cena všech stavebních prací spojených s realizací haly bude činit maximálně 140 milionů korun bez DPH,“ stojí v zápise z prvního jednání pracovní skupiny, které proběhlo na konci března.

Při představování projektu veřejnosti v zámeckém skleníku v červenci uvedl Zdeněk Fránek, že ceny stavebních materiálů teď prudce rostou a cenu proto nelze přesně predikovat. „Cenu mohu říct docela přesně, odhaduju ji mezi 140 miliony a jednou miliardou. Je to věštění z křišťálové koule. My jsme cenu spočítali na 140 milionů,“ vyjádřil se konkrétně.

Uvedený propočet zpochybňuje právě spolek SRAB. Už nyní je podle něj jasné, že cena bude mnohem vyšší. „Dle našich zkušeností a odhadů je pořizovací cena za realizaci předložené studie několikanásobně vyšší, než bylo zadáno a požadováno. Výsledná cena se pohybuje v řádech stovek milionů korun,“ píší boskovičtí architekti. A vysvětlují, že se jedná se o unikátní konstrukci, což představuje mimo jiné nestandardní řešení technologií. To vše je podle nich nutné v porovnání s ostatními obyčejnými halami typu „krabice“ zohlednit v uvažovaných cenách za metr krychlový výsledné stavby. „Dále je nutno uvažovat o vícenákladech, oproti běžným malým sportovním halám, které nejsou kategorizovány jako shromažďovací prostory,“ upozorňuje SRAB. Větší kapacita takovéto veřejné stavby znamená vyšší nároky kupříkladu na požární bezpečnost. Součástí odhadovaných nákladů také není vybavení haly – nábytek, podlahy hrací plochy, sedačky tribun, sportovní vybavení a náčiní a podobně.

SRAB proto městu doporučuje vyhlášení soutěže na zhotovitele projektu ještě pozdržet a předtím zkonzultovat návrh s důležitými orgány, jako je kupříkladu hygiena a hasiči, dále prověřit a prokonzultovat s majiteli okolních nemovitostí případné majetkoprávní problémy a ověřit výši odhadovaných nákladů na výstavbu sportovní haly rozpočtářem.

Nespokojená opozice

Svými obavami a nedůvěrou k aktuálnímu postupu se netají ani větší část boskovické opozice. V souladu s návrhem a postupem jsou dlouhodobě boskovičtí Sportovci, jejichž zastupitel Radek Mazáč ještě jako místostarosta stavbu připravoval.

Zbývající zastupitelské kluby ANO, Pirátů a KSČM vidí podobná rizika a připravují společný postup. „Se současnou situaci nejsme spokojeni,“ vyjádřil se jasně Lukáš Holík za ANO a doplnil, že připravují prohlášení, které má ukázat přístup vedoucí k úspěšnému dokončení celého projektu v souladu s možnostmi města.

Piráti zdůrazňují, že jim záleží na tom, aby tento dlouho plánovaný projekt dopadl co možná nejlépe. Nejzásadnější připomínkou jsou podle nich nejasnosti okolo ceny. „I na veřejném setkání, kde byla studie haly představena, padlo, že cena realizace stavby se může pohybovat mezi 140 miliony až jednou miliardou. Architekti na pracovní skupině odhadovali částky okolo 400 milionů. Při takovémto rozptylu je naprosto nezbytné, aby si město nechalo vypracovat přesnější odhad,“ uvedl pirátský zastupitel Radek Šamšula. Další důležitá pochybnost je podle něj také to, zda se hala vejde na městské pozemky. Doufá proto, že město nezadá vypracování projektové dokumentace za několik milionů korun, aniž by minimálně tyto dvě připomínky vyřešilo. „Abychom posléze nezjistili, že stavbu prakticky není možno realizovat,“ dodal Radek Šamšula.

Podobně vidí situaci i Vladimír Farský za KSČM, který byl jinak dlouhodobě hlavním příznivcem stavby haly v Červené zahradě. „Na základĕ seznámení se studií a připomínkami SRABu jsem proti tomuto projektu,“ uvedl zatím stručně s odkazem na připravované prohlášení.

další zpravodajství