Radnice si za architektonickou soutěží na halu stojí

Město Boskovice vyhlásilo architektonickou soutěž na sportovní halu. Česká komora architektů (ČKA) následně označila soutěž za neregulérní a upozornila, že odporuje i zákonu o zadávání veřejných zakázek. Boskovická radnice přesto trvá na tom, že soutěž je v pořádku, a pokud ji bude muset vyhlásit znovu, bude postupovat stejně.

Důvodem k vyhlášení nové soutěže by podle místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) mohlo být to, že po zveřejnění stanoviska ČKA odstoupili z hodnotící komise někteří členové. Podle regulí komory se totiž autorizovaní architekti nejen nemůžou soutěže účastnit, ale nesmí ani sedět v porotě. „Vzhledem k tomu, že někteří členové poroty odstoupili, je nutno tyto členy nahradit. Na dalším zasedání rady města dojde ke změně v obsazení poroty. Zvažujeme vyhlášení nové architektonické soutěže,“ uvedl místostarosta Radek Mazáč.

Do soutěže se přihlásilo 16 uchazečů, ze kterých měla podle původního plánu komise vybrat 5 ateliérů, které zpracují studii sportovní haly v Červené zahradě. Po odstoupení některých členů poroty však nemá z přihlášených uchazečů kdo vybírat. O dalším postupu se rozhodne koncem srpna po zvolení nových členů poroty.

Město podle místostarosty Radka Mazáče vyhlásilo veřejnou architektonickou soutěž, ačkoliv to žádný právní předpis neukládá. Podmínky soutěže připravoval městský architekt Zdeněk Fránek s kolegy z městského úřadu. „Vydání souhlasu komory žádný platný právní předpis nevyžaduje. Jedná se o jejich interní předpis. K porušení zákona nedošlo,“ tvrdí boskovický místostarosta, který má stavbu haly na starosti.

A právě v tom tkví jádro sporu nejen s architektonickou komorou, ale potenciálně i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Komora poukazuje na konkrétní pochybení, kterých se Boskovice v zadání soutěže dopustily. Část z nich se týká regulí komory a část zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ovšem i samotný rozpor s regulemi ČKA je problematický i z hlediska zákona. Ten totiž říká, že „při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou“ (zákon 360/1992, § 12, písmeno 3) – jinými slovy, že pravidla komory nejsou nějakou gentlemanskou interní dohodou, ale autorizovaní architekti mají zákonnou povinnost je dodržovat.

Ohlasy se nyní snaží zjistit, o jakou právní analýzu či stanovisko se radnice při svém postupu opírá. Místostarosta Mazáč totiž své vyjádření uzavírá: „Pokud bude vyhlášena nová soutěž, postupovali bychom stejnými kroky.“ Vedení města tedy deklaruje nejen neochotu spolupracovat na soutěži přímo s ČKA, ale také přesvědčení, že podmínky soutěže není potřeba nijak měnit.

Pohled ČKA

O tom, že je potřeba vyhlásit novou soutěž, je přesvědčený i zástupce ČKA Mirko Lev. Ten připouští, že město může soutěž vyhlásit i bez autorizace komory architektů, bude to však znamenat, že autorizovaní architekti se jí nemohou účastnit. A ptá se, jaký je smysl postupu, který z architektonické soutěže vylučuje architekty. „To se mi nedaří chápat. Ani v porotě by opět nemohli zasednout autorizovaní architekti. Jen připomínám, že jedině autorizovaní architekti mají možnost v ČR projektovat; tedy mají takzvané kulaté razítko. Jiní architekti se nemohou stát projekčním partnerem pro město, pokud si neseženou záštitu od někoho jiného s oprávněním k projektování, například z komory inženýrů, což je ale dle mého něco jako prokazovat se cizím řidičákem,“ vyjádřil se Mirko Lev.

A dodává, že nezná důvod, proč se Boskovice rozhodly pro všechny tyto komplikace a kličky, a zatím neslyšel jediný argument, proč by mělo být lepší vyloučit autorizované architekty ze soutěže. Architektonická komora má pro soutěže vlastní podmínky včetně finanční náročnosti, takže k určitému navýšení prostředků by při spolupráci s komorou došlo. Částka by podle vyjádření Mirko Leva ale nebyla nijak omračující a pokládá ji za dobrou investici – finanční náklady na projekt by narostly, ale cena projektu se pohybuje v řádech několika procent celkových investičních nákladů haly a výměnou za to by se soutěže mohli účastnit všichni autorizovaní architekti v České republice. Už teď se podle zástupce ČKA naopak ukazuje, kolik trápení si Boskovice mohou přivodit usilováním o vlastní cestu.

Jiné radnice už podle Mirko Leva tohle pochopily a opakovaně jdou cestou regulérní soutěže. „Osobně jsem přesvědčený, že portfolií by v případě regulérní architektonické soutěže Boskovice obdržely několikanásobek, navíc předpokládám, že ze šestnácti účastníků si dost ateliérů nevšimlo, že se jedná o soutěž neregulérní. Soutěžní podmínky v tomto ohledu byly matoucí, když například neprávem tvrdily, že jsou v souladu se zákonem o výkonu povolání autorizovaných architektů, což nejsou a bez regulérnosti být nemohou. Navíc se fázi portfolií nevěnuje až taková pozornost, a tak je docela pravděpodobné, že vyzvaní architekti v další fázi soutěže odstoupí, podobně jako již učinili dosavadní členové poroty, kteří také prvně nebyli obeznámeni s tím, že se jedná o soutěž neregulérní,“ doplnil Mirko Lev.

ČKA Boskovicím nabízí bezplatné konzultace, pokud se rozhodnou jít cestou regulérní soutěže. Má k dispozici pracovní skupinu, v rámci které si města mohou vybrat konzultanta. „Spousta z nás má i přímo pracovní zkušenosti z role organizátorů soutěže, například v řadách brněnské kanceláře městského architekta nebo pražského Institutu plánování a rozvoje,“ uzavírá Mirko Lev.

Kritika opozice

S postupem vedení města jsou nespokojení také opoziční Piráti. Nastalá situace je podle nich jenom logickým vyústěním toho, na co upozorňovali už dřív. „V případě tak velké investice, která má ve městě sloužit mnoho desítek let, je v podstatě nezbytné všechny kroky už od začátku podnikat co nejlegitimněji a nejtransparentněji – tak, aby žádný z nich nebudil spekulace, že se jedná o kamarádské služby nebo o potřebu něco tajit. I kdyby ani jedno z toho nebyla pravda, přinejmenším to tak ve všech ohledech vypadá,“ domnívá se opoziční zastupitelka Kristýna Znamenáčková. Postupovat podle regulí ČKA je podle Pirátů sice dobrovolný krok, ale dává celému konání pocit důvěryhodnosti. Současná situace naopak nutí k pochybnostem o správnosti kroků, které radnice podniká, a navíc hrozí, že vidina sportovní haly se kvůli tomu opět odsouvá dál do budoucnosti.

Město by proto podle Pirátů v každém případě mělo uznat chybu a soutěž vypsat znovu, a to s nápravou všech omylů – s řádnou a erudovanou přípravou podmínek soutěže podle pravidel ČKA, obsazením komise, způsobem přihlašování i zveřejněním přihlášených ateliérů, jejich portfolií, projektů i výsledků v této soutěži. „Vedení města se zkrátka nesmí tvářit, že nám do toho nemá co kdo mluvit, protože rozumíme architektuře i naší hale nejlíp ze všech. Tvrdit, že k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek nedošlo, vyžaduje odvahu – a nebo dobře skrývanou nejistotu. Potenciální konflikt se zákonem je závažný přešlap. Je škoda, že pan architekt Fránek v této oblasti město z jeho omylů nevyvádí, ale naopak je v nich svým přístupem k veřejným soutěžím a zadávání veřejných zakázek utvrzuje,“ vyjádřila se Kristýna Znamenáčková.

Opoziční zastupitelka a bývalá boskovická místostarostka za KDU-ČSL Dagmar Hamalová navíc upozorňuje, že vedení města celou záležitost dostatečně nekonzultuje ani s opozicí. „K zadání a vyhlášení architektonické soutěže nemám podrobnější informace. Na červnovém zastupitelstvu města byl přislíben seminář pro zastupitele k zadání a soutěži v řádu týdnů. Seminář zatím neproběhl. Osobně si myslím, že by vedení města mělo respektovat odborný názor České komory architektů. O odborných vyjádřeních profesních sdružení (například lékařské komory nebo asociace muzeí a galerií) zpravidla nepochybujeme. Stejně tak by vedení města mělo respektovat odborná stanoviska komory architektů,“ uvedla Dagmar Hamalová.

další zpravodajství