Ze zastupitelstva: Odpady, čestná občanství, rozpočet na rok 2020, lezecká stěna v hale

Poslední letošní jednání boskovického zastupitelstva se konalo v úterý 10. prosince v zámeckém skleníku. Zahájil je starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a na úvod zastupitele a další přítomné požádal, aby minutou ticha uctili oběti střeleckého útoku v ostravské nemocnici.

foto: Marek Osouch

Na začátku jednání zastupitelé schválili program, a to s drobnou úpravou – byl stažen bod týkající se vyhlášky o čipování psů, neboť podrobnosti jejího znění musí město ještě dojednat s ministerstvem vnitra. Sladění vyhlášky se státní legislativou je důvodem k jejím úpravám, jinak Boskovice už delší dobu všechny psy čipují.

V obvyklé části věnované dotazům a připomínkám občanů promluvil Vladimír Jakubec, lídr Nestraníků, kteréžto uskupení se do zastupitelstva přes pětiprocentní hranici nedostalo. Tématem jeho dotazů byla především sportovní hala a možnost postavit ji v Červené zahradě, kterou Vladimír Jakubec dlouhodobě prosazuje. Vedení města a také některým opozičním zastupitelům vyčetl, že tuto variantu nepodpořili. A zastupitele požádal, aby přehodnotili svůj názor a neschválili v rozpočtu částku určenou na přípravu stavby haly na Hybešově ulici.

CZT Boskovice střed

Zastupitelé souhlasili s financováním nového systému centrálního zásobování teplem (CZT) Boskovice střed. Konkrétně s úvěrem ve výši 25 milionů korun. Téměř 6 milionů korun získá město z dotací. Na základní škole na Sušilově ulici vznikne centrální kotelna a energie odtud poputuje do lázní, sauny, základních škol na Sušilově a náměstí 9. května a také budovy městského úřadu rovněž na náměstí 9. května. Stavba bude probíhat od dubna přibližně do září. „Předpokládá se, že od září by měl být zahájen zkušební provoz,“ upřesnil zastupitelům Milan Strya, ředitel městských Služeb, které budou systém provozovat.

Právě převzetí systému CZT a také tato naplánovaná investice jsou mimo jiné důvodem, proč město navýšilo pro příští rok svůj příspěvek Službám. V roce 2020 vzroste o skoro 1,5 milionu korun na celkových bezmála 9,5 milionu korun. K dalším důvodům navýšení patří i nárůst mezd, zvýšení ceny energií a leasing nové rolby na zimním stadionu.

Vyhlášení dotačních titulů

Dotační programy města na rok 2020 budou v příštím roce vyhlášeny opět tři: Sport a tělovýchovné aktivity, Kultura a volnočasové aktivity a Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny a nejsou prohlášeny kulturní památkou. Sportovci si rozdělí něco přes 4,6 milionu korun; na kulturu a volný čas půjde 1,1 milionu korun a na domy v památkové zóně město přispěje 400 tisíc korun. Jmenováni byli rovněž členové komisí, které budou hodnotit jednotlivé projekty.

Čestné občanství

Čestné občanství města Boskovice získali nově Hugo Mensdorff-Pouilly a dcera posledního boskovického rabína Eva Morris. „Jsem přesvědčen, že obě osobnosti si toto ocenění naprosto zaslouží,“ uvedl před schválením starosta Jaroslav Dohnálek. Zastupitelé svým hlasováním vyjádřili jednomyslný souhlas.

Cena za kulturu

Za období 2017–2019 bylo schváleno udělení městské ceny za kulturu. Za celoživotní přínos ji obdrží bývalý ředitel ZUŠ František Hlaváček; za výjimečný počin hudebník Tomáš Pléha a také kolektiv kulturního a komunitního centra Prostor; třetí ocenění udělované umělcům či promotérům do 26 let kontrabasista Adam Honzírek. Dvě ceny v prostřední kategorii jsou uděleny pro shodný počet hlasů v komisi.

Termíny jednání zastupitelstva

Plán svých jednání na první pololetí příštího roku si zastupitelé stanovili tak, že se sejdou 25. února, 28. dubna a 23. června.

Obecně závazné vyhlášky

V sérii schvalování obecně závazných vyhlášek a jejich změn se první změny týkaly místních poplatků. Spadají sem poplatky za pobyt, poplatky ze psů nebo poplatky za užívání veřejného prostranství. Většinou jsou změny opět vynuceny celostátní legislativou a výše poplatků se nemění.

Větší debatu si vyžádal návrh vyhlášky, která by zakazovala kouření v okolí škol a školských zařízení. Návrh vzešel od opozičního zastupitele Karla Ošlejška (ČSSD), který je rovněž ředitelem Střední školy André Citroëna. Rada tuto regulaci nedoporučila. Podle starosty Jaroslava Dohnálka kouření u škol sice všem vadí, ale není snadné si s ním poradit. Problém je mimo jiné v tom, že zákon nedefinuje pojem „blízkost“ a postih za porušení vyhlášky je obtížně vymahatelný. Podle Karla Ošlejška v některých městech obdobná vyhláška funguje a školám by určitě pomohla na žáky preventivně působit. Zastupitelé se nakonec ztotožnili s názorem městské rady a podobnou vyhlášku Boskovice tedy mít nebudou.

Odpadové hospodářství

Poplatek za odpady se zvýší z 550 korun na 690 korun za osobu na rok a město bude přesto doplácet firmě Suez, která svoz odpadů zajišťuje, takřka milion korun. O víc než milion se totiž zvedlá platba Suezu, a to na 10 milionů 320 tisíc korun. Tak lze stručně shrnout nastavení odpadového hospodářství v příštím roce. Během roku však bude město zavádět také motivační a evidenční systém. V případě zapojení do systému získají občané slevu z poplatku.

Za navýšením plateb Suezu stojí tři důvody: První je nárůst ceny energií a mezd, druhý je zvýšení množství odpadu, které je dáno zlepšující se ekonomickou situací domácností – lidé mají více peněz, více nakupují a produkují více odpadu – třetím důvodem je pak navýšení svozů ze separačních míst. Město navyšuje počet i frekvenci vyvážení separačních míst. Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) je počet separačních míst u bytových domů stále nedostatečný.

Starosta města připomněl, že odpadovým hospodářstvím se zabývala vláda a situace bude už jen vážnější. „To nejhorší nás teprve čeká,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že je nutné, aby se občané začali chovat odpovědněji. Cena za likvidaci odpadu totiž stále poroste. Zvedat poplatek podle něj není příjemné, ale po sedmi letech od posledního zvýšení je to nutné, protože cena všech služeb roste. Pokud by peníze od občanů měly náklady s odvozem odpadů pokrýt, musel by poplatek činit 750 korun.

V průběhu roku 2020 město ještě počítá s tím, že bude muset navýšit částku na separovaný odpad, ale zase by mělo ušetřit na platbě za směsný komunální odpad.

S navyšováním poplatku nesouhlasí bývalá starostka Hana Nedomová (ČSSD). Ta zároveň připomněla, že smlouva se Suezem je problematická a firma by měla být přesoutěžena.

Schválena byla také nová vyhláška, která stanoví sběr a svoz jednotlivých druhů odpadů ve městě a řeší i sběr do individuálních nádob a pytlů, čímž umožňuje zavedení systému door-to-door plánované na příští rok.

Třetí změna územního plánu

Město zadá vypracování třetí změny územního plánu. Návrh změny byl zpracován a projednán s dotčenými orgány i s veřejností.

Dotace sociálním službám

Podporu zastupitelů získal také návrh na rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb v dotačním programu Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2020. Celková částka dotace činí v prvním kole celkem 838 100 korun.

Pravidla pro osadní výbory

Nová pravidla schválili zastupitelé pro činnost osadních výborů. Ty získaly mimo jiné možnost převést nedočerpané prostředky z jednoho roku do následujícího. Dále jim budou zůstávat peníze z pronájmu jejich prostor.

Rozpočtové opatření a rozpočet na příští rok

Po sérii drobných majetkových změn a schválení změny katastrální hranice mezi Bačovem a Sudicemi dospěli zastupitelé ke klíčovým bodům týkajícím se městských financí – poslednímu letošnímu rozpočtovému opatření a hlavně schválení rozpočtu na rok 2020.

Na úvod přednesla vedoucí finančního oboru Dana Baláčová informaci ohledně Centra polytechnické výchovy. Investice do centra činila 77 milionů 462 tisíc korun. Město zatím stále neví, o kolik mu bude snížena dotace na vnitřní vybavení. Za předpokladu, že bude 10 procent, by celkové krácení dotace činilo asi 5,8 milionu korun.

„Pozitivnější informace se týká daňových příjmů. Ty jsou za 11 měsíců o 12 milionů vyšší než za stejnou dobu v minulém roce,“ uvedla Dana Baláčová. Cílem posledního rozpočtového opatření je narovnat příjmy a výdaje města na očekávanou skutečnost. Očekávaný zůstatek na bankovních účtech města ke konci roku je více než 40 milionů korun. V této částce je však zahrnuta zbývající část dotace na CPV ve výši 30 milionů korun a podle Dany Baláčové město tyto peníze letos téměř stoprocentně neobdrží a budou převedeny až do příštího roku, avšak včetně avizovaného krácení. Starosta Jaroslav Dohnálek vysvětlil, že dokud město nemá kulaté razítko, že peníze nedostane, musí je rozpočtovat. Revolvingový úvěr zatím město nemuselo čerpat.

Následovalo projednání rozpočtu na rok 2020. Návrh už zastupitelé předjednali na uzavřeném zastupitelském semináři a na separátních jednáních. „Rozpočet je sestaven tak, aby se dokončily rozdělané investiční akce – letní kino, další etapa na Milánovech, je tam zhruba 9 milionů na pokračování v Podhradí,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že v Podhradí musí město čekat ještě do konce ledna na rozhodnutí kraje, jestli bude ten v opravách silnice pokračovat. Z dalších věcí rozpočet počítá s dokončením oprav na Wolkerově, v obřadní síni a s dalšími drobnějšími rekonstrukcemi. Další peníze město vyhradilo na projektování. V rozpočtu zatím nejsou zahrnuty peníze na stavbu sportovní haly, knihovny či čističky, ale už ve druhé polovině roku město plánuje sáhnout na úvěrový rámec, který má zajištěný. Odhad příjmů není podle starosty přehnaně optimistický. „Rozpočet je navržen jako schodkový, ale schodek ve výši asi 33,5 milionu korun je krytý přebytkem hospodaření z minulých let,“ doplnila Dana Baláčová.

Starosta Boskovic ještě připomenul, že rozpočet počítá také s nemalými investicemi do nemocnice, konkrétně s asi 20 miliony korun. „Musíme se chovat odpovědně a peníze do nemocnice směřovat,“ vyjádřil se starosta s tím, že se však jedná o peníze na investice, zatímco s platy lékařů i nelékařského personálu si nemocnice musí umět poradit sama.

Zastupitel za KSČM Vladimír Farský navázal dotazem na jednatele nemocnice, jak se tam vyvíjí „mzdová válka“. Dan Štěpanský odpověděl, že byla zahájena jednání s oběma odborovými organizacemi, kde vedení nemocnice představilo svůj plán alokovat navýšení příspěvku od pojišťoven v příštím roce na zvýšení mezd ve výši 1500 korun na hlavu. „Držíme slovo, držíme dohodu a 1500 korun navýšíme,“ uvedl jednatel nemocnice. Ten zároveň předpokládá, že dojde k nesouladu ohledně požadavku, aby byly platy boskovických zdravotníků dorovnány na úroveň tabulkových platů v příspěvkových organizacích státu. „Na to nemocnice dnes nemá a maximálně se snažíme těmto tabulkám přiblížit,“ řekl Dan Štěpánský. Ten přesto věří, že debata s odbory nebude tak bouřlivá jako loni a dojde ke shodě ke konci roku.

Opoziční zastupitel za ČSSD Petr Malach poděkoval, že připomínky sociálních demokratů byly do rozpočtu zapracovány. Znovu otevřel téma poplatků za odpady a připomněl, že sociální demokracie slibovala voličům oprostit od poplatku děti do 3 let a seniory nad 75 let. Diskutovala se také otázka plynofikace Vratíkova, o kterou je mezi občany velký zájem, ačkoliv to přinese nutnost rozkopání komunikací a to i v místech, která se nedávno kultivovala. Nyní město podle starosty město dělá teprve první kroky, aby zjistilo, kudy by plyn vedl, co by to všechno znamenalo a kolik by to stálo.

Pro rozpočet se nakonec vyslovili všichni zastupitelé kromě Hany Nedomové, Petra Malacha a Karla Ošlejška z ČSSD a Vladimíra Farského za KSČM. Tito čtyři se zdrželi, poslední zastupitel za ČSSD Milan Janáč rozpočet podpořil.

Podněty a připomínky zastupitelů

Závěrečnou debatu zastupitelů otevřela Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) prosbou, aby se město zabývalo pojmenováním některé z plánovaných nových ulici po kardinálu Tomáši Špidlíkovi.

Vladimíra Farského zajímalo, jestli se pohnula jednání o výkupu nemovitostí v Červené zahradě od Jana Paroulka. Podle starosty jednání probíhají, ale moc se nikam nepohnula. Vladimír Farský požádal, jestli by nebylo možné doplnit vyjednávací tým o zástupce opozice. „Nemám s tím žádný problém,“ reagoval Jaroslav Dohnálek.

Zastupitel Petr Axman (ANO) navrhl, jestli by město nemohlo zvážit regulaci ohňostrojů a používání pyrotechniky, protože se na něj v souvislosti s blížícím se koncem roku v této věci obrátili občané. Vedení města se podnětem bude zabývat, ale realizace podle starosty nebude jednoduchá.

Místostarosta Lukáš Holík (ANO) informoval, že výzdoba zdi v Pilském údolí se přesunula do příštího roku na jaro a už nyní má k dispozici pět návrhů z boskovických škol. Zopakoval také informaci o tom, že se předpokládají průtahy s přípravou Boskovické spojky. Dále oznámil, že v únoru bude další schůzka k novému systému odpadů. Místostarosta také předpokládá, že letos na rozdíl od loňska město nebude žádat dotaci na polopodzemní kontejnery, ale pouze na nádoby pro občany a tato dotace by měla takřka stoprocentně vyjít.

Petr Malach (ČSSD) požádal o informace ze Svazku vodovodů a kanalizaci po plánovaném jednání předsednictva ohledně možného zdražování vody. Starosta již nyní potvrdil, že se cena vody zvedne ze 100 korun na 106 korun, ale až vstoupí v platnost změna výše DPH, tak dojde k poklesu o 5 korun. Připomněl také, že spodní voda klesá a vrty se musí neustále prohlubovat.

Dagmar Hamalová (KDU-ČSL) požádala o uspořádání semináře k probíhajícím a plánovaným investičním akcím, aby měli opoziční zastupitelé dostatek informací. Starosta Jaroslav Dohnálek reagoval, že v tom nevidí problém.

Dalšího opozičního zastupitele Radka Šamšulu (Piráti) zajímalo, proč se vedení města rozhodlo pro variantu vyzvané soutěže na sportovní halu a proč nezvolilo otevřenou architektonickou soutěž přes komoru architektů. Podle místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) se město rozhodlo pro vyzvanou soutěž bez spolupráce s komorou architektů po konzultacích s městským architektem Zdeňkem Fránkem a také proto, že podle nich tato forma nejlépe odpovídá charakteru a rozsahu stavby. Soutěžní řád komory architektů podle místostarosty Mazáče nepřináší městu nic navíc. Radek Šamšula upozornil, že pokud soutěž nejde přes komoru, nemohou se jí účastnit architekti, kteří jsou jejími členy. Místostarosta reagoval, že pokud by soutěž šla přes komoru, město by se zase zbavilo možnosti oslovit architekty, kteří jsou kvalitní a nejsou jejími členy. (Členy komory jsou ovšem z titulu zákona 360/1992 všichni čeští autorizovaní architekti, pozn. red.)

Druhý dotaz Pirátů se týkal vybudování lezecké stěny ve sportovní hale. Podle Radka Šamšuly se sportovní komise vyjádřila, že pokud by lezecká stěna měla být součástí stavby, měla by být uvnitř, nikoli venkovní, jak dříve od místostarosty Radka Mazáče zaznělo. Vnitřní stěna by však měla být podle komise spíše stavebně oddělená od hlavního sportovního sálu. Místostarosta Radek Mazáč dostal od sportovní komise za úkol tuto možnost prověřit. „Taky bych rád připomněl, že když se řešila lezecká stěna na letním kině, vznikla petice, kterou podepsaly stovky lidí. V Boskovicích je velká lezecká komunita, která jezdí do Kuřimi a do Velkých Opatovic a do Brna. Přijde mi důležité, aby to tady zaznělo, protože jsem slyšel od některých zastupitelů hlasy, že o místní lezecké komunitě nic neví. Takže je tady a ráda by lozila v hale na lezecké stěně,“ vyjádřil se Radek Šamšula. Místostarosta Radek Mazáč odpověděl, že se tématem zabývá. Sportovní komise podle něj přímo nedoporučila, aby lezecká stěna byla součástí nové haly. Halové sporty podle něj mají požadavek na čistotu prostoru a lezecká stěna je pro ně rušivým elementem. Proto vidí možnost buď v oddělení prostoru, nebo v hledání jiné lokality.

Lezecká stěna byla posledním projednávaným tématem posledního jednání boskovického zastupitelstva roku 2019.

další zpravodajství