V boskovické základní škole proběhla inspekce, chválí i upozorňuje na nedostatky

Cílem inspekce bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů a také hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. Česká školní inspekce (ČŠI) zveřejnila inspekční zprávu, jejíž součástí je poměrně obsáhlý seznam doporučení pro zlepšení činnosti školy. Ředitel školy má nyní třicet dnů na odstranění zjištěných nedostatků.

Základní škola Sušilova
Základní škola Sušilovafoto: Tomáš Znamenáček

Samotná inspekce probíhala jeden týden v listopadu na všech školních pracovištích. Inspekční zpráva se opírá mimo jiné o koncepci, kterou ředitel Vladimír Ochmanský zpracoval v roce 2019. Inspekce konstatuje, že se v ní zaměřil hodně na materiální a prostorové podmínky, méně na pedagogický rozvoj školy. Také systém řízení školy dnes funguje dobře z hlediska předávání informací na poradách, ale méně se využívá ke sjednocování se v oblasti pedagogického procesu či k systematické práci s výsledky vzdělávání. To se podle inspekce projevuje v samotné výuce rozdílnou kvalitou hodin.

„Činnost metodických orgánů ve škole je zaměřena zejména na organizaci školních a celoškolních projektů, soutěží a akcí, které vhodně doplňují výuku (exkurze, besedy, přednášky). Ojediněle se zabývají zaváděním moderních metod a forem práce do výuky, sdílením příkladů dobré praxe či poznatků z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,“ píše se v inspekční zprávě. To se týká i hospitačních činností, ze kterých vzchází málo konkrétních podnětů pro zlepšení výuky.

Naopak velmi dobře je hodnocená metodická práce u školní družiny. Její úroveň je ve zprávě opakovaně vyzdvihována.

Na rozdíl od předchozích šetření, která se nedávno diskutovala v souvislosti s úvahami o rozdělení školy, popisuje ČŠI, že na škole panuje dobrá atmosféra a vztahy. „Pedagogové s žáky jednají zdvořilým a respektujícím způsobem, což přispívá k příznivému školnímu klimatu,“ uvádí přímo inspekční zpráva.

Rozšířit by podle inspekce potřebovalo školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovní poradci, metodici prevence, školní speciální pedagožky a školní psycholožky.

Jako příkladnou hodnotí zpráva spolupráci boskovické základní školy s dalšími subjekty. „Škola promyšleně realizuje nejen aktivity, které doplňují a zatraktivňují realizaci školního vzdělávacího programu, ale také zapojuje žáky do četných akcí a projektů, díky kterým mohou rozvíjet svoje občanské a sociální kompetence, komunikativní kompetence a pracovní kompetence.“ Jako nadstandardní jsou hodnoceny také vzdělávací programy probíhající v Centru polytechnické výchovy a vzdělávání.

Vybavení školy v některých případech vykazuje známky opotřebení. Značné kritice podrobuje zpráva fungování přípravné třídy – a to jak z hlediska vybavení, tak samotného vzdělávání. I zde však fungují pozitivní vztahy.

Velmi závažná pochybení inspekční zpráva konstatuje v oblasti bezpečnosti. Systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví není podle závěrů inspekce funkčně nastaven a nezohledňuje skutečné podmínky a prostředí školy. „V prostorovém a materiálním vybavení a zabezpečení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání především v oblasti pohybových aktivit a aktivit zájmového vzdělávání bylo v době inspekční činnosti identifikováno několik závažných, zdraví a život ohrožujících rizik (například nedostatečné zajištění dohledů nad žáky a možnost pohybu cizích osob v prostorách školy, zcela chybí identifikace rizik a přijetí účinných opatření v CPVV aj.). Škola rovněž nemá nastaven funkční systém úrazové prevence, analýzy úrazů jsou zpracovány formálně, což nepřispívá ke snížení jejich výskytu a účinné prevenci vzniku.“

Poměrně kladně je hodnocena samotná výuka, přičemž učitelé většinou volí frontální formu práce. To u některých žáků může vést k pasivitě. „V hodinách nebyla zaznamenaná cílená práce s informacemi, jejich vyhledávání z různých informačních zdrojů, práce s nimi, jejich třídění, porovnávání a ověřování jejich pravdivosti, což nevedlo k podpoře kritického myšlení u žáků,“ zní další z výtek inspekční zprávy. Vysokou úroveň výuky vyzdvihuje inspekční zpráva u informatiky, a to na obou stupních. Jako kvalitní je hodnocena také výuka tělesné výchovy.

Spíše tradiční metody se na škole používají také při hodnocení žáků. „Sebehodnocení žáků je v procesu hodnocení výsledků vzdělávání uplatňováno spíše okrajově, stejně tak jako hodnocení pomocí portfolia. Rezervou je zřídka využívané formativní hodnocení průběžných výkonů všech žáků, které by zaznamenalo jejich vlastní pokrok a podporovalo motivaci k dalšímu učení,“ píše se v inspekční zprávě.

Škola se také výsledky vzdělávání žáků zabývá zejména na úrovni jednotlivých pracovišť, srovnávací testy v rámci celé školy pedagogové nevyužívají. Chybí tak dostatečné srovnání znalostí žáků v rámci školy.

Také v Boskovicích se projevuje jev, který je na základě mezinárodních srovnání problematický v celém českém školství, a to je návaznost úspěchu ve vzdělávání na sociální prostředí dítěte. Boskovická základní škola eviduje neprospívající žáky, a to zejména v souvislosti s jejich socioekonomickým zázemím. „Škola díky nastavenému preventivnímu programu sleduje a řeší případné ohrožení žáků školní neúspěšností.“

Inspekční zpráva přichází právě ve chvíli, kdy se v Boskovicích o základní škole intenzivně debatuje a kdy se také po šesti letech připravuje výběrové řízení na post ředitele.

další zpravodajství