Z radnice: Dotace v kultuře, ředitel KZMB, alej na Hybešově

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině března. Obvyklá tisková konference se kvůli protiepidemickým opatřením nekonala, vyjádření politiků jsme proto získali pouze korespondenčně. Vzhledem k politickému dění na radnici se získávání informací zpozdilo.

Mezi nejlépe hodnocené projekty žádající o podporu v grantovém systému na kulturu patřil festival RaveyardMezi nejlépe hodnocené projekty žádající o podporu v grantovém systému na kulturu patřil festival Raveyard   foto: Tomáš Znamenáček

Také na městském úřadě začalo probíhat pravidelné testování zaměstnanců. Podle tajemníka Davida Škvařila se testuje zhruba 140 osob, při prvním i druhém testování nebyl zachycen ani jeden pozitivní člověk.

Město se rovněž rozhodlo, že poskytne všem seniorům od 65 let zdarma 5 respirátorů. Způsob a čas distribuce bude upřesněn a včas oznámen.

Auto pro hasiče

Boskovická jednotka sboru dobrovolných hasičů obdrží nový vůz. Předpokládaná cena vozidla je jeden milion korun, Jihomoravský kraj schválil dotaci 300 tisíc a 450 přidá ministerstvo vnitra. Město tak za vozidlo zaplatí zbylých 250 tisíc korun.

Profesionálním hasičům město přispěje 80 tisíc korun na opravu budovy, která slouží také jako zázemí ke zdokonalování technické a odborné způsobilosti dobrovolných hasičů.

Rozdělení dotací v kultuře

Do výběrového řízení na dotace pro kulturu se přihlásilo celkem 15 projektů. K dispozici bylo 400 tisíc korun, součet všech požadavků činil necelých 670 tisíc korun.

Rozdělení peněz probíhalo letos poprvé podle nového systému, o hodnocení projektu se postarala odborná komise. Plnou podporu dostaly tři projekty, komise vyhodnotila jako nejlepší žádosti na festival elektronické hudby Raveyard, cyklus besed a autorských čtení a výstavní cyklus Umění zblízka. Ostatní byly rozděleny do pásem osmdesátiprocentní a šedesátiprocentní podpory, celkem tři projekty nedosáhly na dotaci vůbec. Městská rada rozhodnutí komise pozměnila ještě v případě boskovického Unijazzu, který dotaci na provoz komunitního centra Prostor rovněž nedostane. Jeho projekt totiž neodpovídal schváleným pravidlům grantového systému, který má sloužit na podporu jednotlivých akcí, nikoliv celoročního provozu. Podle vedení města je ale možné využít jiných forem podpory v jiných grantech či výzvách pro podporu činnosti. Boskovický Unijazz tedy může podobně jako ostatní odmítnuté projekty zkusit ještě letos požádat o příspěvek přímo městskou radu. Podle místostarosty Lukáše Holíka je k další diskusi, jestli by se měl grantový systém změnit tak, aby projekty na provoz mohly uspět, nebo jestli je přesměrovat mezi volnočasové aktivity. Diskusi chce otevřít nejprve v kulturní komisi.

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) uvedl, že je s průběhem prvního ročníku nového modelu rozdělování dotací v kultuře spokojen. „Každý nový systém má na začátku své mouchy, ale myslím že se to podařilo poměrně dobře vychytat a že to proběhlo tak, jak to proběhnout mělo,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Také místostarosta Lukáš Holík (ANO), který měl přípravu nového systému politicky na starosti, je spokojený, i když bude ještě potřeba uhladit pár detailů. „Snad ho pozitivně ocení i uživatelé,“ doufá místostarosta. V návaznosti bude podle něj vhodné aktualizovat také grant volnočasu.

Členové komise doporučili městské radě navýšit navrhovanou částku pro dotační program Kultura v rozpočtu na rok 2022, a to o případné finanční vratky z letošního roku. K těm by mohlo dojít kupříkladu proto, že akce nebude možné uskutečnit z protiepidemických důvodů. „Co bude příští rok, bude rozhodovat rozpočet a budeme se rozhodovat na základě toho, jak bude vypadat ekonomika města, zejména příjmy,“ dodal k možnému navýšení starosta.

Nový ředitel KZMB

Městská rada jmenovala na pozici ředitele příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Boskovice Ondřeje Dostála, s účinností od 1. června letošního roku. Ondřej Dostál uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo sedm uchazečů a k pohovorům se jich dostavilo šest. Vítěz zveřejnil koncepci, se kterou uspěl.

„Koncepce je určitě zajímavá, ale některé kroky či návrhy musí být podrobeny diskusi o realizovatelnosti a reálné možnosti financovat navržené záměry. KZMB by měla pod novým ředitelem navázat na kulturní tradice vytvořené v Boskovicích, stabilizovat organizaci a přicházet s novými myšlenkami a trendy,“ popsal svá očekávání starosta Jaroslav Dohnálek. Místostarosta Lukáš Holík očekává od nového ředitele vdechnutí nové energie a velkého nasazení, které se pozitivně odrazí na celém chodu KZMB. „A úspěšné přetavení velkého kulturního potenciálu, které naše město stále má,“ dodal Lukáš Holík.

Znak města

Boskovice mají oficiálně zaregistrovaný svůj městský znak. V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je zřízen podvýbor pro heraldiku a vexilologii a jeho předseda Ivo Pojezný informoval starostu města Jaroslava Dohnálka o tom, že podvýbor vyhověl jeho žádosti o zařazení historického znaku města Boskovice do Registru komunálních symbolů. Podvýbor stanovil takzvaný blason (slovní popis) pro zařazení znaku Boskovic do Registru v tomto znění: „V červeném štítě stříbrný hřeben.“

Individuální výsadba stromů

Město připravuje individuální výsadbu stromů a obrací se na občany, aby pomohli vybrat vhodná místa, kde by mohly stromy ve městě přibýt. „Vy jste ti, kteří okolí svého bydliště znají nejlépe, obracíme se proto na vás. Najděte vhodné místo poblíž vašeho bydliště a sdělte nám ho. Společně pak vybereme sortiment a stromy vysadíme,“ vyzývá radnice občany.

Návrhy lze posílat na e-mail místostarosty Lukáše Holíka nebo je směřovat na referentku správy zeleně Lucii Chloupkovou.

„Rádi bychom vysadili alespoň 40 stromů, pár odpovědí jsme již obdrželi a čekáme na další. Na podzim plánujeme velké sázení v městských lesích,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík.

Rekonstrukce Hybešovy a náhrada zeleně

Město má zpracovaný projekt na rekonstrukci ulice Hybešova v úseku od křižovatky s ulicí Křižíkova po křižovatku před vyšší odbornou školou. Aktuálně bude vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ve zpracovaném projektu je řešena i zeleň. Tím, že se městu podařilo zajistit přeložku inženýrských sítí, bude možné stávající keřovou zeleň nahradit alejí třiceti plnohodnotných stromů. Z důvodu pestrosti budou zastoupeny dva druhy vysokokmenných alejových stromů, a to habr obecný a neplodící okrasné třešně. Prostor u křižovatky bude v dostatečném odstupu pouze zatravněn tak, aby nic nebránilo bezpečnému rozhledu vozidel.

Rekonstrukce v Podhradí

V ulici Podhradí probíhají podle místostarosty Lukáše Holíka práce dle schváleného harmonogramu. Byly odebrány podkladní vrstvy komunikace a začaly výkopové práce pro uložení dešťové kanalizace a v trase nového chodníku.

Doprava a okružní křižovatka

Místostarosta Lukáš Holík začal také na radnici organizovat pravidelné schůzky za účelem koordinace a přípravy projektů a koncepčních studií týkajících se dopravy ve městě. Kromě místostarosty se jich účastní pracovníci investičního a majetkového odboru a projektant dopravních staveb Josef Novák. Místostarosta očekává hlavně posun v přípravě cyklostezky přes město, od Kauflandu až do Červené zahrady, a pak také řešení problémových lokací. Kromě toho skupina prověřuje, jestli je možná cyklostezka Boskovice – Hrádkov – Vratíkov.

Pokročila také příprava okružní křižovatky pod poštou. Projektová dokumentace dopravní části je podle Lukáše Holíka zpracována. „V současné době je nezbytné ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravit smlouvy o přeložkách inženýrských sítí. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení je během července,“ popsal místostarosta.

Knihovna

Na stavebním úřadě běží stavební řízení na knihovnu na ulici Kapitána Jaroše. Podle Lukáše Holíka muselo město na základě připomínek účastníků řízení projekt dále upravovat, upravená dokumentace bude na úřad dodána tento týden. Následně stavební úřad oznámí všem účastníkům možnost do upravené dokumentace nahlédnout.

Město aktuálně konzultuje s dotační agenturou možnou velkou dotaci, jestli by bylo vhodné ji na komunitní centrum s knihovnou využít. Dotace by měla být vypsaná začátkem roku 2022.

Nádoby na odpad a kompostéry

Město získalo dotaci na nádoby na odpad pro uživatele nového systému odpadového hospodářství MESOH. Žádalo o 1710 kusů nádob na plast, papír a bioodpad a 40 kusů kontejnerů, také na plast, papír a bioodpad. „Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele. Po výsledku se bude plánovat dodání nádob. Předpoklad naskladnění je ke konci roku,“ upřesnil místostarosta Lukáš Holík.

Stejně tak byla přidělena dotace na kompostéry. Zažádáno je o 247 kompostérů pro domácí kompostování. Také probíhá výběrové řízení na dodavatele. Po výsledku se bude plánovat dodání kompostérů. Předpoklad naskladnění je rovněž ke konci roku. „Plánujeme natočit další informativní videa pro občany, hlavně ohledně kompostování,“ doplnil místostarosta.

Vývoj rozpočtu

Vedení města má k dispozici údaje o daňových příjmech za první dva měsíce roku. Ty zatím nevypadají špatně, v součtu je město asi o milion korun v plusu oproti loňskému roku, přičemž leden byl výrazně silnější, únor o něco slabší. Aktuálně probíhající omezení ekonomiky se však ve výběru daní naplno projeví s určitým zpožděním. „Obávám se, že minimálně v průběhu letošního prvního pololetí se to bude zhoršovat,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek. Ten již dříve uvedl, že s případnými výraznějšími zásahy do rozpočtu by město mělo vyčkat právě alespoň do konce prvního pololetí, kdy bude mít přesnější představu o vývoji příjmů.

Dubnové zastupitelstvo

Vedení města počítá s tím, že jednání zastupitelstva proběhne za dodržení všech v té době platných protiepidemických opatření v naplánovaném termínu v úterý 27. dubna od 16 hodin v sokolovně. Podle předpokladů by zde mělo dojít k vyřešení aktuální politické krize, ustavení nové koalice a zvolení nového vedení města.

další zpravodajství