Z radnice: Epidemická situace, zákaz vjezdu u Zelené, plán péče o zeleň

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady ve druhé polovině října. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference. Té se tentokrát účastnil z politiků jen starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Porušovaný zákaz vjezdu před Zelenou základní školou
Porušovaný zákaz vjezdu před Zelenou základní školoufoto: Tomáš Trumpeš

Epidemická situace

Na každém jednání městské rady nyní informuje o situaci v nemocnici její šéf Dan Štěpánský. „Zatím to zvládají, ale problém to samozřejmě je,“ shrnul situaci v polovině října starosta. Vedle samotných lůžkových kapacit je problém i nemocnost personálu, v době konání rady byli nemocní nebo v karanténě tři lékaři a zhruba dvacet dalších zaměstnanců nemocnice. Z kapacitních důvodů musela být omezena plánovaná operativa, dělají se jen akutní a traumatické stavy.

Dobrá situace byla zatím v Městské správě sociálních služeb. Pouze několik zaměstnanců bylo v karanténě, pozitivita byla zjištěna pouze u jedné klientky, která však byla s jiným zdravotním problémem hospitalizována. Bariérový režim byl zaveden u těch, kdo s ní byli v kontaktu, nemoc se ale u nikoho neprojevila.

Do karantény byla uvedena jedna třída mateřské školy. Na základní škole se vzdělávají pouze děti zaměstnanců v důležitých sektorech záchranného systému, celkem se jedná asi o třicet dětí.

Dotčen epidemií byl také městský úřad. Zcela uzavřeno muselo být jedno oddělení, a to konkrétně majetkový odbor. Jeden nakažený byl také v kanceláři tajemníka. V budově na náměstí 9. května byl obnoven přerušený výdej občanských a řidičských průkazů, dotčen byl také registr vozidel a odbor sociálních věcí. Na úřadě je také několik zaměstnanců, kteří čerpají ošetřovné kvůli dětem, distančně vzdělávaným z domova. „Úřad je v provozu, ale ideální stav to samozřejmě není,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Úřední hodiny jsou nyní v pondělí od 8:00 do 13:00 a ve středu od 12:00 do 17:00. Vypnut byl v této situaci objednávací systém, neboť vedení města mělo obavy, že by se na běžné návštěvníky pak vůbec nedostalo.

Participativní rozpočet

Vedení města poděkovalo všem, kdo se svými návrhy zapojili do prvního ročníku participativního rozpočtu. Nyní probíhá do 22. listopadu hlasování, Ohlasy o jednotlivých projektech a způsobu hlasování informovaly v samostatném textu. Starosta Jaroslav Dohnálek se vyjádřil, že je dobře, že první ročník proběhl a věří, že se podaří vyhodnotit a odladit nedostatky a v projektu pokračovat.

Bourání Velenu

Do rozpočtu na příští rok plánuje vedení města zařadit bourání hotelu Velen a úpravu okolních ploch. Ty by měly provizorně sloužit pro parkování, než se v lokalitě začne stavět sportovní hala. Nyní město zadává zpracování projektové dokumentace na odstranění hotelu a úpravu terénních ploch asi za 150 tisíc korun. „Věříme, že to na jaře vysoutěžíme a pokud možno co nejdříve zde bude možnost zaparkování aut a příchodu do areálu z této strany,“ doplnil starosta Boskovic.

Digitální rozhlas

Město se bude ucházet o dotaci na inovaci městského bezdrátového rozhlasu. Stávající podoba je z roku 2009, ústředna je na radnici a rozhlas lze ovládat také z centrály hasičského záchranného sboru z Brna, odkud se nezávisle na radnici vyhlašují požární poplachy a další mezinárodní signály varování a vyrozumění. Nyní má město možnost získat dotaci, díky které by se nejen přešlo z analogového na digitální rozhlas, ale došlo by také ke značnému navýšení vysílacích bodů z aktuálních 55. „Současný městský rozhlas neposkytuje optimální rozložení pro celou plochu města tak, aby byl slyšitelný a dostatečně rozeznatelný pro maximum obyvatel. K tomu je zapotřebí instalovat dalších 44 bodů,“ informovalo vedení města.

Odpočinková plocha na Lidické

Městská rada vyhověla obyvatelům bytového domu na Lidické ulici a poskytne jim formou bezplatné výpůjčky pozemky, na kterých si chtějí vybudovat odpočinkové místo. „Záměrem obyvatel, kterých je celkem osmnáct, je dosázet pás zeleně živým plotem s tím, že by vznikla ucelená plocha, kterou by místní využívali k odpočinku a děti ke hře. Do prostoru by byla umístěna lavička a mobilní pískoviště. Žádné pevné stavby,“ upřesnilo vedení města. Podle starosty nechce město podobné typy pozemků odprodávat, také proto, aby nedocházelo k jejich oplocení a k problémům se sítěmi. Proto se rozhodlo pro formu bezplatné výpůjčky.

Nedodržování zákazu vjezdu před Zelenou školou

Po roce fungování vyhodnocovalo vedení města data z kamery, která je umístěna před základní školou na náměstí 9. května a umí rozpoznat registrační značky vozidel.

Časté stížnosti rodičů a vedení školy, že je zákaz vjezdu porušován, se ukázaly jako oprávněné. Systém zaznamenal od 1. července 2019 do 30. června 2020 celkem 1 383 oznámení, na pokutách bylo uloženo více než 700 tisíc korun. „Byl jsem překvapen, možná trochu zděšen, jak moc je to porušováno,“ komentoval výsledek starosta města. Dnes podle něj probíhá debata, jestli by neměla být ulice otevřena v nejexponovanějších dobách, kdy rodiče přivážejí děti do školy, případně je vyzvedávají. Sám starosta tento záměr nepodporuje, děti jsou podle něj navyklé se v lokalitě mezi Zelenou školou a základní uměleckou školou volně pohybovat.

Tajemník David Škvařil doplnil, že úřad očekával, že díky fungování kamerového systému a ukládaným pokutám postupně dojde k utlumení porušování zákazu. To se ale nestalo, počet přestupků je stále vysoký a město muselo přijmout na zkrácený úvazek zaměstnankyni, která agendu zpracovává. „Zajímavé je, že to opakovaně porušují stejní řidiči, i když sazba pokut roste,“ dodal tajemník.

Připomínky k novému jízdnímu řádu

Město obdrželo k připomínkám návrh nového železničního jízdního řádu. Zejména u rychlíkových spojů navrhuje zkrátit čekací dobu na přípoje ze Skalice nad Svitavou, v některých případech činí až dvacet minut. Jindy se město snaží naopak dosáhnout prodloužení přestupní doby mezi přípojem a vlaky na Brno či na Prahu, neboť ta je nastavena na pouhou jednu minutu, což přestupujícím nemusí stačit, zejména pokud vlak není přistaven na vedlejší kolej a cestující musí přes most.

Soutěž na sportovní halu

Starosta města Jaroslav Dohnálek vyjádřil nelibost nad dopisem, který poslala Česká komora architektů (ČKA) účastníkům soutěže na návrh boskovické sportovní haly. ČKA soutěžící upozorňuje, že soutěž označila za neregulérní a také že soutěž vykazuje rozpory se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Právě toto tvrzení se starostovi nelíbí a obrátí se proto na předsedu dozorčí rady ČKA, aby toto své tvrzení doložil. Pokud se tak nestane, zváží město podle starosty právní kroky vůči komoře. Podle tajemníka Davida Škvařila město nemá signály, že by se soutěží zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Vzhledem k epidemické situaci se nyní nemůže konat plánovaný seminář o sportovní hale pro zastupitele. Vedení města je však s opozicí v kontaktu, část věcí vyřeší elektronicky a seminář se uskuteční, až to bude možné.

CZT

Pokračuje stavba CZT střed. Vybavuje se trafostanice a čekalo se na napuštění celého systému vodou a zkoušky těsnosti potrubí, po kterých bude následovat zasypání a zapravení překopů. Na stavbě došlo ke zdržení, ale nyní už podle starosty pokračuje zdárně.

Blíží se také převzetí systému CZT do rukou města od ZT Energy. Vyjednávání rovněž zkomplikovala epidemie a onemocnění zástupce ZT Energy. Advokát, který město v této věci zastupuje, podle starosty Jaroslava Dohnálka ale jinak nachází se ZT Energy řeč, která vede k cíli. A tím je převzetí systému od 1. ledna 2021. Nepodaří se to tak dříve, o což vedení Boskovic původně usilovalo.

Rozpočet a čerpání úvěru

V aktuálním návrhu rozpočtu na rok 2021 město nemá připraveno čerpání sjednaného úvěru. Podle smlouvy by v příštím roce mělo být čerpání zahájeno a vedení města počítá s tím, že se tak v nějaké míře stane. Hlavní část 120 milionového úvěru má být vyhrazena pro stavbu knihovny a sportovní haly. U haly se terve soutěží návrh, u knihovny se zahajuje územní řízení. Pokud by stavba knihovny, jejíž zahájení vedení města kromě vyřízení povolovacího procesu podmiňuje ještě získáním výrazné dotace od státu, nebyla v příštím roce připravena, využilo by město malou část úvěru na menší naplánované investice, pravděpodobně v oblasti dopravy. „Třeba osmnáctimilionovým čerpáním začneme předělávat nějakou ulici. Obecně jsem ale zastáncem toho, ale aby aspoň sto milionů zůstalo zarezervováno na ty dvě velké stavby,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

Na tiskové konferenci starosta Jaroslav Dohnálek rovněž zmínil, jak na rozdíl od jiných měst Boskovice finančně zatěžuje, že město provozuje nemocnici a Městskou správu sociálních služeb. Konkrétně pro rok 2021 plánuje město těmto institucím poslat dohromady 35 milionů korun, 19 do MSSS a 16 do nemocnice. „To jsou peníze, které dáváme za něco, za co je jiná města dávat nemusí. Jen za jedno volební období je to částka na jednu halu nebo jedno komunitní centrum,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Ve vedení města už podle něj začínají diskutovat o tom, že jestli ze strany kraje nebude vůle tuto situaci řešit, budou Boskovice muset přijmout nějaká opatření, aby do nemocnice i MSSS dávaly peněz méně.

Plán péče o zeleň

Městští radní byli seznámeni také s tím, jak probíhají letošní úpravy zeleně a s plánem úprav na konec letošního a na příští rok. Plán zahrnuje následující body:

 • Sídliště Hybešova a Na Vyhlídce – ořez keřového patra a zdravotní či prosvětlovací řez stromů kolem bytových domů.
 • Lidická – z důvodu silného usychání bříz lemujících komunikaci a zajištění bezpečnosti silničního provozu budou břízy ořezány tak, aby byla zajištěna jejich stabilita.
 • U kostela sv. Jakuba – posouzení zdravotního stavu stromů, případně jejich odstranění a návrh nové výsadby.
 • Sídliště Otakara Kubína – břízy zde postupně dožívají, což dokládá jejich dlouhodobé sledování. Plánujeme obnovu výsadbou javorů.
 • Park pod poštou – zdravotní řez vzrostlých stromů.
 • Svatopluka Čecha, alej lip – příprava podrobné dokumentace potřebné k provedení odborných zásahů na jednotlivých stromech.
 • Kruhový objezd u nemocnice – zlepšení půdního prostředí, změna vysazeného sortimentu a případně instalace prvku symbolizujícího město Boskovice. Navrhujeme výsadbu suchomilných kvetoucích a stálezelených rostlin v kombinaci s okrasnými travinami zasazenými do oblázků. Pro konečnou podobu bude vytvořen návrh.
 • Park u zámeckého skleníku – obnova keřového patra, které je na konci své perspektivní vegetace a již neplní estetickou funkci, nová výsadba především ve formě trvalek, letniček a trav. Údržba vzrostlých stromů, které je naopak žádoucí zachovat a pečovat o ně. Regenerace poškozených trávníků, doplnění mobilní zeleně.
 • Obnova ploch veřejné zeleně – náhrada přestárlých výsadeb – Komenského před SBD Radost, dokončení úprav zeleně u vchodu do ZŠ Slovákova, dosadby u busty Otakara Kubína.
 • Dukelská – jedná se o část od splavu po Lasákův mlýn. Ve svahu nad silnicí je velké množství havarijních stromů, které vyžadují opatření proti polomu.
 • Hybešova – v návrhu rozpočtu na rok 2021 je navržena rekonstrukce ul. Hybešova od VOŠ a SŠ po ulici Křižíkova, v rámci této akce bude řešena i obnova zeleně, která je součástí daného projektu.
 • Rozšíření mobilní zeleně do ulic města – pořízení nových závěsných či pozemních květináčů na Masarykovo náměstí a do parku k zámeckému skleníku. Nádoby mohou být jednoduché či členité s ohledem na stanoviště. V současné době jsou závěsné nádoby pouze na Masarykově náměstí, plánujeme rozšíření do okolních ulic.

další zpravodajství