Hlasování o projektech participativního rozpočtu začalo

Od pondělí je možné hlasovat o sedmi projektech, které navrhli občané v rámci takzvaného participativního projektu. Boskovice testují tento systém poprvé, investovat do něj v prvním kole chtějí 300 tisíc korun.

Jedním z navrhovaných projektů jsou i nové koše na tříděný odpadJedním z navrhovaných projektů jsou i nové koše na tříděný odpad   foto: Viktor Jurdič

Pro hlasování je nutné přihlásit se do platformy PinCity, kterou si město pořídilo nejen pro řízení participativního rozpočtu, ale celkově pro podporu většího zapojení občanů do fungování a řízení města. Jednoduchá registrace je možná třeba i přes profil na Facebooku a každý přihlášený má k dispozici dva hlasy. Ty může dát dvěma různým projektům, podpořit oběma hlasy stejný projekt není možné. Hlasuje se prostřednictvím tlačítka v podobě palce nahoru v pravém horním rohu karty projektu.

Louka v proluce

Hana Kvapilová přihlásila do soutěže projekt za 180 tisíc korun, jehož cílem je vytvořit v židovské čtvrti v proluce U koupadel příjemné místo s estetickou a ekologickou hodnotou, které zároveň připomene jeho historii.

Proluka má být v budoucnu zastavěna, takže projekt navrhuje s tímto vědomím hlavně oživení zeleně, umístění laviček a instalaci infopanelů s dobovými fotografiemi a stručnými informacemi o původní podobě místa. A také odstranění přerostlých keřů, které vytváří bariéru pro vstup a brání pohledu na historické budovy a kašnu. Drobná úprava obrubníků na dvou místech a části jedné zídky by podle navrhovatelky přispěla k bezbariérovosti. Dále se zde počítá s umístěním kamenů zmizelých v místě bývalých obydlí židovských obyvatel Boskovic a s výsadbou krokusů na památku dětských obětí holocaustu.

Koše na tříděný odpad

Další projekt navrhl Viktor Jurdič, který by rád za 130 tisíc nahradil ve městě koše, které jsou ve špatném nebo havarijním stavu, novými kvalitními nádobami na odpad. A to takovými, které budou nejen hezky vypadat, ale také podpoří myšlenku třídění odpadu. Namísto jednoho koše na směsný odpad by tak místo nabídlo ještě nádobu na plast a papír.

Volba vhodných míst je podle navrhovatele projektu na zvážení podle informací o objemu svozu a neměly by pro ní být limitem polohy ani stav košů současných.

Obnova zeleně ve Vratíkově

Navrhovatelka podepsaná pouze jako Petra přihlásila do soutěže projekt, jehož hlavním cílem je vytvořit ve Vratíkově za 300 tisíc korun funkční plochy veřejné zeleně. Konkrétně se jedná o obnovu zeleně v místě po levé straně silnice vedoucí z Boskovic. Místo je osázeno keři, které zabraňují výhledu na hlavní komunikaci směr Boskovice–Okrouhlá. Pokud projekt uspěje, okrajová část bude vysázena směsí trvalek a travin, a do plochy bude umístěno několik větších kamenů tak, aby vznikla skupina. Kolem kamenů budou vysázeny borovice kleče. Za nimi bude vysazena skupina nižších okrasných keřů. Přechod mezi stávající výsadbou a novou úpravou bude tvořit výsadba borovice černé. Vyšlapaná část bude doplněna.

Veřejné grilování

Vytvořit místo pro veřejné grilování za 160 tisíc korun navrhl radní za ANO Petr Axman. Boskovice by se tak díky projektu přidaly do skupiny měst nabízejících občanům možnost připravovat maso či zeleninu na veřejných grilech. V Boskovicích a v majetku města je podle navrhovatele několik lokalit, které jsou hojně navštěvované a kde by občané města mohli bezpečně tuto zálibu provozovat. Jako příklad projekt uvádí park mezi bytovými domy a domem s pečovatelskou službou na ulici Mánesova nebo v parku mezi bytovými domy na ulici Hybešova. Grilovací místa by měla občanům sloužit jak k přátelskému setkávání, tak i ke kulturnímu vyžití. Vzhledem k tomu, že obyvatelé bytových a panelových domů nemají moc příležitostí se setkávat na vlastních zahradách, jsou vytipované právě lokality s velkým výskytem tohoto typu bydlení.

Kulturní dům na Bačově v novém kabátě

Pokračovat v opravách kulturního domu v Bačově za 300 tisíc korun navrhuje Barbora Palánová. Kulturní dům je zde opravován dlouhodobě, ale v posledních letech byla rekonstrukce upozaděna. Projekt počítá s tím, že by se pokračovalo opravou fasády. Kulturní dům je využíván na akce osadního výboru a spolků SDH Bačov a Bačovenky, využívají ho myslivci a také se zde konají různé akce a soukromé oslavy. Přínos je podle navrhovatelky nejen pro obyvatele obce Bačov, ale i pro širokou veřejnost Boskovicka, která je sem na akce zvána. Například výstavy, které zde uspořádali v minulých letech, byly hojně navštěvované lidmi z okolních obcí. Hlavním přínosem je tedy zachování kvalitního kulturního zázemí pro život v obci a podpora spolkového života.

Veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily

David Brtna navrhuje pořízení veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily za 300 tisíc korun. Konkrétně by se jednalo o univerzální nabíjecí stanice pro dva elektromobily s otevřeným bezhotovostním platebním systémem. Podle navrhovatele by měla postupně vzniknout síť podobných stanic po celém městě, tento projekt navrhuje vybudovat pilotně stanici na parkovišti před boskovickou radnicí na Masarykově náměstí. Jako ideální se zde jeví využití stávajících inženýrských sítí. V navrženém finančním limitu by mělo být možné vybudovat 2✕2 dobíjecí stanice. Přínos by byl v rozšíření elektromobility ve městě, v podpoře alternativní dopravy a v rozvoji konceptu Smart City.

Značení cyklotras a běžeckých tras

Vytvoření sítě atraktivních cyklotras a okruhů ve městě a jeho okolí za 250 tisíc navrhl Marek Růna. Prioritou je bezpečná cykloturistika vhodná rovněž pro méně výkonné cyklisty, která by tak měla být příhodná pro rodiny s dětmi a zároveň vyhovovala účastníkům se základním cyklistickým vybavením. Mapová aplikace cyklotras by obsahovala několik možných okruhů a zároveň by uváděla základní informace o obtížnosti trasy – její délku, časovou náročnost či převýšení. V terénu by funkci mapové aplikace doplňovaly směrovky a značení, na kterých by byly přehledně vyznačeny informace o trase a umožnily tak snadnou a rychlou orientaci. V rámci vytvořených tras by současně mohla být zařazena méně známá místa, kterým se ze strany cyklistů nedostává tolik pozornosti. Veřejný přínos vidí navrhovatel hlavně ve sportovním vyžití pro rodiny s dětmi, v možnosti aktivní rekreace pro místní v blízkém okolí i v přilákání turistů vyznávajících tento druh rekreace, který je v současnosti na vzestupu. A také v popularizaci méně známých lokalit a boskovického regionu obecně.

Neúspěšné projekty

Přihlášených projektů bylo celkem jedenáct, celkem čtyři vyhodnotila radnice jako nerealizovatelné. Vybudování bezbariérové cesty U Koupadel radnice posoudila jako neproveditelné v navrhovaném finančním limitu. Projekt Bezpečná cesta do školy, který chtěl rozšířit počet přechodů pro chodce směřující z lokality Na Výsluní směrem k základní škole na náměstí 9. května, byl označen jako technicky neproveditelný, neboť záměr je realizovatelný až po dokončení výstavby bytových domů na místě bývalé Slámovy pily na Hybešově, tedy nikoliv v příštím roce. Autobusová zastávka se zelenou střechou byla vyhodnocena jako finančně nereálná a také by nemohla být umístěna na autobusovém nádraží, jak bylo navrženo, neboť to není v majetku města. Rovněž finančně nepřiměřený byl podle radnice projekt na vytvoření Koncepce dopravy ve městě, navíc nebyl ani v souladu se strategií města, jehož vedení připravuje nový generel dopravy.

další zpravodajství