Školní inspekce uznala část stížností na ZUŠ jako důvodnou

Dění na boskovické základní umělecké škole pokročilo o další stupeň. Česká školní inspekce provedla šetření na základě stížnosti a hned v několika oblastech označila důvody za oprávněné. Stěžovatelé přesto nejsou s hodnocením inspekce zcela spokojeni.

Základní umělecká škola BoskoviceZákladní umělecká škola Boskovice   foto: Tomáš Znamenáček

Stížnost byla České školní inspekci doručena v srpnu loňského roku a postupně byla doplňována o další tvrzení ještě do druhé poloviny října. Stížnost podali pedagogičtí pracovníci a zákonný zástupce jednoho z žáků.

„Při prošetřování stížnosti bylo zjištěno, že škola pochybila při přijímání žáků ke vzdělávání. V tanečním oboru nebyla jasně a transparentně nastavena kritéria pro přijímání ke vzdělávání (kritéria pro přijímací řízení 2019/2020 nebyla zpřístupněna veřejnosti), zákonní zástupci obdrželi zavádějící písemné vyjádření (elektronickou poštou), že dítě úspěšně splnilo přijímací zkoušky do Tanečního oboru ZUŠ Boskovice, ale z důvodu plné kapacity školy je zařazeno do Spolku na podporu ZUŠ Boskovice,“ popsal pro Ohlasy náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Dále bylo zjištěno, že při přijímání žáků do přípravného studia výtvarného oboru škola nestanovila podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání v průběhu září 2019 – neurčila, do kterého termínu je možné dodatečně přihlášku podat, neprokázala, zda a jakým způsobem zveřejnila termín zkoušky, nedoložila, jakým způsobem informovala zákonné zástupce o výsledku přijímací zkoušky. Škola stěžovatele informovala pouze ústně o tom, že žák nebyl přijat do ZUŠ z důvodu, že děti mladší šesti let nejsou do ZUŠ přijímány, což je v rozporu se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Boskovice. Stížnost byla v tomto bodě důvodná.

A k podobnému závěru došla Česká školní inspekce i v dalších bodech stížnosti. Konkrétně se jedná také o tvrzení stěžovatelů o výuce dětí ze spolku. „ČŠI v průběhu šetření stížnosti zjistila, že za ředitelkou školy přišla na výuku dívka, která nebyla žákyní školy, což ředitelka školy potvrdila s tím, že se jedná o dívku, která se vzdělává ve spolku. Ředitelka školy tuto výuku zrušila,“ popsal Ondřej Andrys. Stížnost také poukazovala na organizaci zájezdu dětí do Chorvatska a nezajištění dohledu. ČŠI zjistila, že zájezd pořádal spolek, který není zapsán v rejstříku škol, proto tento bod stížnosti nebyl šetřen, neboť nespadá do kompetencí ČŠI.

Jako důvodný byl shledán také bod stížnosti týkající se klimatu ve škole, kteří sami stěžovatelé pokládají za klíčový. O situaci na škole jsme podrobně informovali a školní inspekce dnes na základě šetření konstatuje, že při šetření stížnosti bylo zjištěno, že v oblasti vzájemné komunikace vedení školy a pedagogů nedošlo ke zlepšení od poslední inspekční činnosti v červnu 2017. „K dalšímu řízení a přijetí opatření je při šetření stížnosti příslušný zřizovatel školy, kterým je Jihomoravský kraj,“ uzavřel své vyjádření náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Jihomoravský kraj se zatím k situaci vyjadřovat nechce. Situací se zabývá radní pro školství Jana Pejchalová (ANO); nyní se čeká, až bude mít kraj pohromadě kompletní zprávy jak od České školní inspekce, tak od Inspektorátu práce. Pak bude podle vyjádření krajské tiskové mluvčí Moniky Brindzákové následovat jednání radní Jany Pejchalové s ředitelkou školy Stanislavou Matuškovou, poté záležitost projedná krajská rada.

Komentář k výsledkům šetření České školní inspekce nám neposkytla ani ředitelka ZUŠ Stanislava Matušková, která je v pracovní neschopnosti. Inspektorát práce ústy svého mluvčího sdělil, že šetření stále probíhá a výsledky do jeho skončení nebude komentovat.

S výsledky šetření školní inspekce není zcela spokojen jeden ze stěžovatelů Richard Jurečka, ačkoliv je považuje za významný dílčí úspěch. „Inspektoři nám dali za pravdu v podstatných bodech, jako je nezdravé klima školy, machinace kolem přijímacího řízení, demotivující systém hodnocení žáků a podivné propojení ZUŠ se spolkem. V jiných bodech, pro nás stejně závažných, však hodnotím inspekční vyjádření jako odbytá a povrchní. V některých případech se inspektoři dokonce odchýlili od meritu věci a problematiku posunuli do polohy, v níž se mohli pohodlně opřít o papírovou agendu (a papír snese mnohé), zatímco analýza skutečného stavu věcí se dostala na vedlejší kolej. Při porovnání některých míst si jejich zpráva dokonce vnitřně protiřečí,“ uvedl Richard Jurečka s tím, že v průběhu příštího týdne budou proto stěžovatelé kontaktovat ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala a požádají ho, aby prověřil způsob, jakým členové Jihomoravského inspektorátu ČŠI prošetřili podněty původní stížnosti. „O našem postupu pochopitelně vyrozumíme také Jihomoravský kraj,“ dodává také Richard Jurečka.

další zpravodajství