Z radnice: novinky z rady a aktuální prohlášení k Dukelské

Novinky z boskovické radnice, které vedené města oznámilo po zasedání městské rady na začátku dubna. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Fórum zdravého města
Fórum zdravého městafoto: Tomáš Trumpeš

Nafukovací hala

Boskovická městská rada pokračuje v přípravách přetlakové sportovní haly u základní školy na Sušilově ulici. Zastupitelstvu navrhuje, aby do rozpočtu zařadilo pro tento účel částku 10 milionů korun. „Rozměry haly by měly být 40 krát 28 metrů a 9 metrů na výšku,“ upřesnil místostarosta Petr Malach (ČSSD). Hala by tak splnila parametry pro florbal, basketbal, tři hřiště pro volejbal a tenisový kurt. Do konce května má být hotová projektová dokumentace. Pokud půjde stavební řízení rychle a nenastanou ani technické komplikace, mohla by se nafukovací hala postavit ještě letos.

Podle starostky Hana Nedomové (ČSSD) by nafukovací hala měla vzniknout jako alternativa a město by se mělo věnovat lokalitě Červená zahrada a tam postavit zděnou halu.

Rada města zároveň nedoporučila zastupitelstvu schválit materiál, který předkládají opoziční Sportovci pro Boskovice a který navrhuje postavit zděnou halu na místě dnešních tělocvičen u ZŠ Sušilova. Podle místostarosty Petra Malacha se ale i sportovní komise stále drží názoru, že hala by měla vyrůst v Červené zahradě a nafukovací hala je dobré prozatímní řešení. Součástí areálu v Červené zahradě by měl být i atletický ovál, což by ale předpokládalo další výkup pozemků, včetně hotelu Velen. Město by tak muselo za pozemky vydat dalších přibližně 30 milionů korun. „Na posledním jednání s vlastníkem byla diskutována možná forma splátek,“ vysvětlila starostka, že město by nemuselo vydat celou částku jednorázově.

Podle starostky je v takovém případě předčasné usuzovat, že by hala stála na místě Dvořáčkova mlýna. Nákup pozemků by mohl umožnit jiné řešení, které by nevyžadovalo bourání mlýna, na jehož záchranu vznikla občanská iniciativa. „Pokud by zastupitelstvo schválilo výkup pozemků včetně Velenu, otevře se větší prostor pro uspořádání sportovišť,“ vyjádřila se Hana Nedomová.

Strategický plán sportu

Město Boskovice si nechalo vypracovat zcela nový koncepční materiál pro oblast sportu. Nová koncepce stojí na třech pilířích: analýza na straně poptávky, analýza stávající nabídky sportovních a volnočasových služeb a konečně vývojová a komparační ekonomická analýza financování sportu z rozpočtu města. „Na základě výsledků byly formulovány prioritní oblasti podpory sportu, včetně konkrétních opatření,“ uvedl místostarosta Petr Malach. Koncepce je uveřejněna na webu města.

Analýzy potvrdily zájem sportovců o výstavbu sportovní haly, o skatepark i horolezeckou stěnu.

Přístavba na Hrádkově

Rada města schválila zpracování projektové dokumentace na přístavbu domu osadního výboru v Hrádkově. „Reagujeme tím na nárůst počtu občanů Hrádkova. Budova osadního výboru je ve zchátralém stavu,“ vysvětlil Petr Malach. Mělo by dojít k rozšíření budovy a k vestavbě nové knihovny.

Radnice zároveň vypracovala přehled, kolik se do místních částí investovalo v letech 2014–2017. Bylo to zaokrouhleně 19,3 milionu korun v Mladkově; 5,8 milionu korun v Hrádkově; 2,8 milionu korun ve Vratíkově a 2,1 milionu korun v Bačově. Výrazně vyšší částka investovaná do Mladkova souvisí s rozšířením vodovodu, odkanalizováním a napojením Mladkova na Čističku odpadních vod, přičemž značná část těchto nákladů byla kryta z plusovosti Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Ukliďme Česko

Do akce Ukliďme Česko se první dubnovou sobotu v Boskovicích zapojilo několik skupin, které nasbíraly celkem 130 pytlů odpadu. Kromě toho objevili deset pneumatik a jednu matraci. Podle místostarostky Dagmar Hamalové počet dobrovolníků roste, letos se nově zapojily i osadní výbory ve Vratíkově a v Bačově.

Doprava pro seniory zdarma

Možnosti proplacení jízdenky na veřejnou dopravu už v Boskovicích využilo 187 seniorů starších 70 let. Radnice jim vyplatila necelých 346 tisíc korun. Podle průzkumu společnosti Kordis, která systém veřejné dopravy provozuje, senioři opravdu autobusovou dopravu hojně využívají. Jejich podíl v autobusové dopravě ve městě činí asi 30 procent.

Opravy chodníků

Od začátku května do konce října budou ve městě probíhat opravy chodníků. Jedná se o chodník na ulici Sokolská od gymnázia po autobusové nádraží, dále chodník na ulici Komenského, na náměstí 9. května, na Hybešově, Mánesově a na Sadové.

Parkování na Sokolské

Radnice se pokusila řešit situaci na Sokolské ulici, kde dochází k parkování aut v místě u pivotéky, což způsobuje dopravní komplikace. Jedná se ovšem o krajskou silnici, město proto kraji navrhovalo, aby parkování v tomto úseku bylo zpoplatněno. Krajská Správa a údržba silnic ani policie však se zpoplatněním úseku nesouhlasí.

Dotace památkám

V dotačním programu na obnovu objektů, které nejsou vyhlášeny památkami, ale jsou součástí památkové zóny, se městu sešly čtyři žádosti na celkem 400 tisíc korun. Přesně tato částka byla pro letošní rok v tomto programu vyhrazena, uspokojeni tak budou všichni žadatelé. Rozděleno bude také více než 1,7 milionu korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Komise doporučila financovat z něj opravu střechy skleníku, opravu podlahy ve sklepení rezidence a také opravu jednomu soukromému vlastníku – výměnu oken v domě U Koupadel číslo 8.

Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

Jak vedení města avizovalo, uvolní dalších 200 tisíc korun na projekty v kultuře a na volnočasové aktivity. Předchozí dotační program byl vyčerpán a na několik žadatelů se nedostalo. Žádosti se budou přijímat během května.

Projektová dokumentace na knihovnu

Rada vybrala dodavatele na zpracování projektové dokumentace investičního záměru stavby Komunitní centrum s knihovnou s nabídkovou cenou 2 613 600 korun.

Skautský dům

Vedení města obdrželo žádost skautů o společné řešení problému skautů s nedostatečným zázemím pro jejich činnost v Boskovicích. Skauti městu navrhují, aby jeden z domů plánované výstavby U Koupadel sloužil jako Skautský dům. Součástí zadání architektonické studie lokality U Koupadel tak bude i možnost prostoru pro skauty. Kromě toho město hledá i jiné možné lokality.

Možnosti kompletního využití jednoho z domů U Koupadel jsou však podle starostky Hany Nedomové limitovány požadavky památkové péče. Skautské klubovny by podle ní mohly vzniknout pouze v přízemí. Vše však bude ještě předmětem dalších jednání. „Uvidíme, jestli to půjde a co jim budeme moci v lokalitě nabídnout,“ vyjádřila se starostka.

Konkurz na ředitele škol

Do výběrového řízení na ředitele mateřské školy obdrželo město pouze jedinou přihlášku. O post ředitele základní školy usilují celkem tři zájemci. Jména uchazečů radnice před konkurzem podle místostarostky Dagmar Hamalové zveřejnit nemůže. Ředitelé se budou vybírat v květnu.

Fórum zdravého města

Vedení města reagovalo také na Fórum zdravého města, kterého se kromě politiků a úředníků zúčastnilo pouze několik občanů. „Do budoucna bychom chtěli tuto účast určitě zvýšit,“ vyjádřila se místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL). Úměrně účasti bude podle ní nakládáno i s podněty, které z Fóra vzešly. Budou nejprve prověřeny v anketě, následně by ale měly být vypořádány. „V setkávání s veřejností budeme určitě pokračovat, ukazuje se, že zájem je větší, když se jedná o konkrétní témata,“ dodala Dagmar Hamalová.

Mezi podněty vzešlými z letošního setkání ve skleníku se v následném bodování na místě prosadila nejlépe tři témata, která získala shodný počet bodů, a to lezecká stěna na letním kině, umístění knihovny v panském dvoře a zbudování klimatizace na městském úřadě.

Rekonstrukce sokolovny

Radnice se zabývá také přípravou zadání pro studii, která má poskytnout řešení kompletní rekonstrukce sokolovny. Studii mají vypracovat liberečtí studenti architektury, zadání pro ně připravují městská Kulturní zařízení. „Dostali jsme návrh, který vedení města připomínkovalo a musí se na něm víc zapracovat,“ uvedla starostka Hana Nedomová s tím, že zadání musí být hotové do zimního semestru, aby na něm studenti mohli začít pracovat.

K zpracování požadavků na celkovou rekonstrukci sokolovny budou přizvány organizace, které sokolovnu využívají, a odborníci na technické požadavky a technické zázemí.

Prohlášení k Dukelské

Místostarostka města Dagmar Hamalová (KDU-ČSL) vydala aktuální prohlášení k situaci na ulici Dukelská. K 15. dubnu proběhlo vyhodnocení dosavadního průběhu rekonstrukce. Prohlášení publikujeme v plném znění:

Stavba probíhá dle schváleného časového harmonogramu. Rozsah pracovní doby na stavbě bude v měsíci dubnu a květnu jako dosud. Po osazení spojovací šachty u kapličky bude počet pracovníků navýšen, bude možné začít souběžně pracovat na 2 stavebních úsecích.

Dopravní omezení a dopravní řešení nepřineslo výraznější potíže.

Omezení rychlosti na L. Vojtěcha a Gagarinova či jiná možnost zpomalení dopravy není z hlediska dopravních předpisů možné.

Možnost průjezdu stavbou v době, kdy stavební práce neprobíhají, například o víkendech, není z hlediska dopravních předpisů možné.

Připravují se úplné uzávěry ulice Dukelská, mělo by se jednat o 3 víkendy, kdy bude nutné při pokládání kanalizace a kanalizačních přípojek pracovat v celé šířce vozovky.

Bude pokračovat činnost Městské policie a Policie ČR v místě ulice Dukelská, bude posílena činnost policie v objízdné trase Šmelcovna – L. Vojtěcha. Důvodem je neukázněnost řidičů, nedodržování rychlosti, nedodržování zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t.

Objízdná trasa Šmelcovna – L. Vojtěcha bude v rámci finančních možností rozpočtu města udržována.

Město Boskovice v souladu s dopravními předpisy nemůže povolit do místa zákazu vjezdu na ulici Dukelská vjezd zákazníkům firem a prodejen bez platných povolení k vjezdu. Pro zákazníky je vyhrazeno parkoviště u Betany.

Poznámka: Se svými dotazy a žádostmi se můžete obracet na místostarostku města Dagmar Hamalovou: dagmar.hamalova@boskovice.cz

další zpravodajství