Základní škola: kroky k rozdělení, snížení kapacity, zápis, konkurz na ředitele, investiční dluh a nová strategie

Hned několik novinek souvisejících s boskovickou základní školou oznámilo vedení města. A tento týden proběhne také výběrové řízení na nového ředitele.

ZŠ Sušilova, jedno z pracovišť boskovické „trojškoly“
ZŠ Sušilova, jedno z pracovišť boskovické „trojškoly“foto: Tomáš Znamenáček

Další krok, kterým směřuje základní škola k rozdělení na tři samostatně subjekty, učinila na svém prvním červnovém jednání boskovická městská rada. Schválila žádost o zápis nových organizací do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. srpna příštího roku. Nové organizace by měly vykonávat činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny.

Záměr města školy rozdělit už schválilo zastupitelstvo, poslední slovo má ale právě ministerstvo. Výsledek jeho rozhodnutí se Boskovice dozví až počátkem příštího roku. Postoj ministerstva se dá jen těžko předpokládat, nelze ale očekávat, že městu automaticky vyhoví, aktuální trend ministerstva je totiž přesně opačný – snaží se školy motivovat k vytváření větších organizačních celků.

Kapacity

Součástí žádosti je také stanovení nových kapacit jednotlivých škol – Sušilovy, Slovákovy a takzvané Zelené školy na náměstí 9. května.

Největší by měla být právě Zelená škola s kapacitou 610 žáků, poté Slovákova s 520 žáky a nakonec Sušilova s maximem 500 žáků. Celkem tedy budou mít školy v tomto modelu kapacitu 1630 žáků, přičemž aktuálně je navštěvuje 1513 žáků, ale celková kapacita je okolo dvou tisíc žáků. Celkově tedy dochází ke značnému snížení. „Je to rámcově o tři sta žáků. Ke snížení dochází kvůli tomu, že školy jsou naplněné. Samozřejmě můžeme učit s výjimkou třicet pět žáků ve třídě, ale to asi není úplně cílem, který by naše město mělo,“ uvedla starostka Jana Syrovátková s tím, že nejvíce naplněná je Zelená škola, kde chodí do jedné třídy okolo 28 žáků. „To považujeme za strop,“ dodala starostka. Město se podle ní snaží také stanovit regulativy tak, aby nedocházelo ke spádové turistice. Kdyby totiž měla škola větší kapacitu, musela by přijmout přihlášené prvňáky až do této kapacity – tím pádem by jednotlivé školy mohly být obsazovány velmi nerovnoměrně. Nastavení spádových oblastí bude město řešit během léta. „A také jsme pečlivě procházeli prostorové možnosti škol. Stávající kapacity byly opravdu mimo realitu. Ale kdybychom se do budoucna rozhodli pro nějakou přístavbu a navýšení kapacity, školský rejstřík nám vždycky vyhoví,“ uvedla starostka k tomu, že dosavadní limity byly o několik set dětí vyšší.

Letos v dubnu se do školy zapsalo 211 dětí. Předpokládaný počet odkladů je 37, takže do prvních tříd by mělo nastoupit 174 dětí. Jedna z prvních tříd je opět koncipována jako sportovní. Ve škole je celkem 64 tříd a zřízena bude opět také přípravná třída na Sušilově pro 14 dětí.

Pasportizace budov

Městská rada také schválila návrh na vyhlášení zadávacího řízení na zpracování zjednodušené projektové dokumentace všech tří budov základní školy. Výsledkem by měly být takzvané pasporty, které městu poskytnou přesný přehled o stavu budov a pomůžou mu efektivně plánovat rekonstrukce a modernizace. Předpokládaný náklad na tuto pasportizaci je 800 tisíc korun, proběhnout by měla během prázdnin. „Investice do škol jsou značně zanedbané, jak jsme zjistili. A neměli jsme k dispozici ani žádnou projektovou dokumentaci. Postupně bychom rádi digitalizovali a měli plány od jednotlivých budov. Ve chvíli, kdy budeme mít digitální mapu školy, lépe se chystají projekty. Budeme mít zaměření stávajícího stavu a od toho se můžeme odpíchnout,“ vysvětlila starostka Jana Syrovátková. „Vnitřní dluh základního školství je v Boskovicích opravdu ohromný,“ dodala.

Strategie vzdělávání

Za dalších 140 tisíc si město nechá vypracovat strategii školství v Boskovicích. Ta má obsahovat analytickou a návrhovou část, pro město ji vypracuje brněnská společnost GaREP. Přesnější informace, co má strategie obsahovat, se Ohlasům zjistit nepodařilo. Město sice poskytlo zadání, to je však poměrně obecné a praví se v něm, že cílem strategie je „nastavení směru dalšího rozvoje vzdělávání v oblasti mateřského a základního školství ve městě“.

Dokument má být hotov do konce listopadu, při jeho vytváření se předpokládá součinnost s městem jakožto zřizovatelem škol a návrhová část má obsahovat vize, cíle a opatření stanovená po konzultaci s vedením města, případně s řediteli škol.

Obědy pro děti

Boskovičtí radní udělili souhlas také s podáním žádosti v dotačním titulu Obědy pro děti. Tuto dotaci poskytuje nezisková organizace Women for Women a je určena výhradně na úhradu obědů žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Obdobnou žádost podává škola už sedmým rokem, nyní na základě podkladů od třídních učitelů a výchovných poradců připravuje podklady pro zařazení žáků do programu pro příští školní rok. V minulých letech se jednalo o příspěvek pro deset až patnáct žáků, v následujícím školním roce to bude obdobné. Předpokládaná celková výše žádosti bude přibližně 70 tisíc korun.

Konkurz na ředitele škol

Tento týden proběhne výběrové řízení na ředitele základní školy, který by v případě rozdělení dokončil svůj šestiletý mandát na nástupnické Zelené škole. Radnice již dříve informovala, že o post projevili zájem dva uchazeči. O post ředitelky mateřské školy usiluje pouze jedna kandidátka.

další zpravodajství