Ze zastupitelstva: Volba nového vedení města, projev starostky

První ustavující schůze nového boskovického zastupitelstva, které vzešlo z komunálních voleb na konci září, se konala ve čtvrtek 20. října v zámeckém skleníku. Proběhla rychle a hladce, zvoleno bylo nové vedení města a všichni radní.

Nově zvolené nejužší vedení města, zleva Radek Šamšula, Lukáš Holík a Jana Syrovátková
Nově zvolené nejužší vedení města, zleva Radek Šamšula, Lukáš Holík a Jana Syrovátkováfoto: Tomáš Znamenáček

Jednání zpočátku řídil Oldřich Kovář (ČSSD), jakožto nejstarší člen nového zastupitelského sboru. Ten se ovšem napoprvé nesešel kompletní, chyběli Hana Nedomová (ČSSD) a Jan Nádvorník (Piráti). Tajemník boskovického úřadu David Škvařil, který byl rovněž předsedou mandátové komise, v úvodu potvrdil, že mandáty všech přítomných zastupitelů byly řádně ověřeny.

Následně přednesla Dagmar Hamalová zastupitelský slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Poté jednotliví zastupitelé stvrdili slib prohlášením a podpisem.

Předsedou volební komise byl zvolen Vladimír Farský (Naše Boskovice), kterému sekundovali Martina Přichystalová (Naše Boskovice) a Jan Flíček (Změna22). Ti se ujali řízení volby starosty a místostarostů. Zastupitelé si schválili, že volba bude probíhat veřejně.

Na nejvyšší funkci starosty byla navržena pouze Jana Syrovátková za Změnu22. Ostatní uskupení žádného nominanta nenavrhla.

Starostkou Boskovic byla zvolena Jana Syrovátková, která získala 22 hlasů přítomných zastupitelů. Zdrželi se a nepodpořili ji pouze Jaroslav Dohnálek a Radek Stříž (SPOLU) a Milan Janáč (ČSSD). Nově zvolené starostce předali kytice předsedající Oldřich Kovář a zástupce jejího uskupení Změna22 Radek Pernica. Nově zvolená starostka se ujala řízení schůze.

Na post uvolněného místostarosty byl navržen pouze Lukáš Holík z uskupení Naše Boskovice. Ve volbě získal rovněž 22 hlasů, zdrželi se tentokrát Jaroslav Dohnálek a Michaela Žejšková (SPOLU) a Milan Janáč (ČSSD).

Druhým, neuvolněným místostarostou s pracovním úvazkem 0,4 byl zvolen lídr Pirátů Radek Šamšula. Ten získal 17 hlasů a zaznamenal tedy nižší podporu opozičních zastupitelů – hlasovali pro něj pouze Dagmar Hamalová a Miroslav Klíma, ostatní členové opozice se zdrželi.

Zastupitelstvo následně určilo, že městská rada bude mít devět členů, včetně starostky a místostarostů. Zvoleno tedy bylo dalších šest radních. Stali se jimi za Změnu22 Radek Pernica (získal 23 hlasů), Vladimír Petrů (24 hlasů) a Ivo Provazník (24 hlasů), Naše Boskovice Petr Axman (23 hlasů), Ivo Moudrý (20 hlasů) a Vlastimil Slaný (21 hlasů).

Zastupitelstvo města také potvrdilo rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy vedení. Ti se dohodli na následujím rozdělení gescí: starostka Jana Syrovátková – doprava, investice, městská policie, neziskové organizace a volnočasové aktivity, oblast obrany státu a krizového řízení, rozpočet, Služby, správa majetku, strategický rozvoj, školství, sport, územní rozvoj a zdravotnictví; místostarosta Lukáš Holík – cestovní ruch, dětská hřiště, bike-park, energetika, kultura, odpadové hospodářství, osadní výbory, rodinná politika, smart city, sociální správa, spolupráce s místní akční skupinou, s podnikateli a s partnerskými městy, dále zastupování města ve Svazu měst a obcí, Sdružení historických sídel, ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, ve Svazku obcí Boskovicko a ve Svazku vodovodů a kanalizací a Zdravé město; místostarosta Radek Šamšula – komunikace s veřejností, zpravodaj, digitalizace, památková péče, participativní řízení a rozpočet, veřejné komunikace, úklid, životní prostředí, zeleň a lesní hospodářství.

Byl také určen počet členů finančního a kontrolního výboru, v obou případech to bude devět lidí. Volba členů výborů proběhne na příštím zastupitelstvu. Určen byl také počet členů osadních výborů – pět v Bačově, sedm v Hrádkově, pět v Mladkově a sedm ve Vratíkově.

Schválit museli zastupitelé také měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva. Neuvolněný místostarosta na 0,4 úvazku bude pobírat necelých 17 tisíc korun, členové rady necelých 9,5 tisíce korun a zastupitelé necelých 2,5 tisíce korun. Asi 4,7 tisíce korun dostanou šéfové finančního a kontrolního výboru.

Odměny pro uvolněné členy jsou stanoveny pevnými částkami ze zákona. Starosta obce velikosti Boskovic pobírá odměnu přes 78 tisíc a uvolněný místostarosta asi 69 tisíc. V nejbližší době se chystá valorizace odměn a politici dostanou přidáno.

Určeni byli také zastupitelé, kteří budou moci kromě starostky a místostarostů vykonávat funkci oddávajícího při svatebních obřadech. Jsou to Petr Axman, Jaroslav Dohnálek, Vladimír Farský, Dagmar Hamalová, Ludmila Klíčová, Oldřich Kovář, Petr Malach, Jan Nádvorník, Martina Přichystalová, Vlastimil Slaný a Michaela Žejšková.

Projev nové starostky

Poté pronesla nově zvolená starostka Jana Syrovátková projev:

Vážení místostarostové, radní, zastupitelé, dámy a pánové.

Je mi velkou ctí, že tu nyní mohu před Vámi stát jako starostka našeho města Boskovice.

Když jsem se rozhodla vytvořit nezávislou kandidátku, která bude složena z lidí, kteří budou mít zájem spoluvytvářet a posouvat Boskovice dopředu, tiše jsem v koutku duše doufala, že bude náš mandát natolik silný, abychom dokázali naše vize skutečně realizovat. Mé sny se staly skutečností.

Chtěla bych tu poděkovat celému týmu Změny22, svému muži za ohromnou trpělivost, svým rodičům a nebližším za pomoc a podporu, bez které bych toto uskupení nedokázala dát dohromady. Bez Vás všech bych tady dnes nebyla

Stojíme tu před Vámi jako celek, na startovní čáře a slibuji, že vynaložíme veškeré naše úsilí k tomu, aby naše město rostlo, vyvíjelo se a dobře se nám tu společně žilo.

Doba, která nastává, nebude jednoduchá. Naše plány a vize pravděpodobně budou brzdit vysoké náklady na energie a turbulentní doba. Proto neslibujeme nemožné.

Hned v zápětí se vrhneme na zajištění energie a plynu pro příští rok. Tady jsme ale odkázáni na celorepublikové řešení, které není výlučně v našich kompetencích a silách.

Současně budeme připravovat velké investiční akce, důsledně projdeme město jako celek, a to včetně našeho okolí, připravíme celkovou koncepci dopravy, sportovně volnočasového areálu a podobně. Se stejnou pílí se budeme věnovat chodu nemocnice, školám a příspěvkovým organizacím.

Děkuji předchozímu vedení města za vedení města. Věříme, že společně dokážeme v dalších čtyřech letech naše město budovat dál.

Pozici starostky vnímám jako velký závazek, a cítím obrovskou zodpovědnost. Věřím, že si naším otevřeným přístupem, komunikací a informovaností postupně vybudujeme Vaši důvěru. Děkuji Vám za příležitost, která se nám naskytla. Ještě jednou děkuji.

Krátce promluvili také místostarostové Lukáš Holík a Radek Šamšula. Další zastupitelé se do debaty nepřihlásili a ustavující zastupitelstvo bylo po necelých padesáti minutách ukončeno.

další zpravodajství