Rok do voleb: Jaká témata budou rozhodovat?

Rok před komunálními a senátními volbami jsme se pokusili zmapovat situaci a náladu v jednotlivých stranách. Postupně se věnujeme plánům a ambicím politiků, volebním tématům a roztříštěnosti boskovické politické scény. V prvním dílu jsme zjišťovali, kdo z politiků hodlá znovu kandidovat. Díl druhý: Co vidí politici jako důležitá témata?

Ilustrační foto
Ilustrační fotofoto: Zdeněk Tesař

Osloveným politikům jsme položili rovněž otázku, jaká vidí hlavní témata, která by mohla v boskovických volbách za necelý rok rezonovat.

ODS ani v tomto zatím příliš sdělná nebyla. Jan Machač starší vidí jako hlavní témata nemocnici a halu, Karel Tlamka doplnil bezpečnost v ulicích a knihovnu. „Nemám pocit, že by se náhle objevilo nějaké téma, které by tady již dlouho nerezonovalo,“ dodal. Miroslav Klíma vidí jako hlavní témata dopravu a vzdělávání.

Lukáš Holík by nepoužil přívlastek hlavní, ale spíše důležitá témata. A těch vidí celou řadu. „Například včas připravit projekty, které město čekají a před nimiž takzvaně neuteče. Jde o to, maximálně využívat různé zdroje, v řádech desítek milionů, pro jejich financování. Pak jsou témata na první pohled občanům téměř neviditelná, ovšem o to víc podstatná, jako například veřejný prostor. Důležitá cesta je, aby občané měli větší možnost se spolupodílet na rozvoji Boskovic, a vše by mělo směřovat k uvědomění, že město nepatří politikům, ale občanům, kteří v něm mají mít vše potřebné pro spokojený a klidný život,“ domnívá se Lukáš Holík.

Podle Martiny Přichystalové jsou hlavní témata, jejichž řešení se bohužel nedaří dotáhnout do zdárného konce a ve volbách se stále opakují: sportovní hala, nemocnice, městská knihovna, dopravni situace. „A nejinak tomu bude patrně i ve volbách nadcházejících,“ dodala zastupitelka za ANO. Podobně Pavel Schwarzer si myslí, že do dalšího volebního období přejdou stávající témata, která nejsou vyřešena. „Dopady situace kolem covidu. Řešení zdravotnictví a naší nemocnice. Situace ve školství, která bude značně poznamenaná covidem. Dopravní situace ve městě, průjezd městem a řešení parkování. Sportovní hala a řešení celého sportovního areálu v Červené zahradě. A snad se konečně podaří dořešit i výstavbu knihovny,“ domnívá se Pavel Schwarzer. Zastupitel Petr Axman je doplnil: „Boskovice mají množství velkých témat dědících se čtyři a více volebních období bez velkého posunu vpřed – doprava, sportování a podpora sportu, kultura, volný čas a další. Dle mého pohledu určitě jedním z velkých témat voleb budou volby samotné, a to s vizí moderně smýšlejících zastupitelů a radních.“

Mnoho toho o tématech voleb neprozradili zástupci ČSSD. „V Boskovicích jsou stále témata, která jsou důležitá. Hodně nám i ukazuje revize strategického plánu města, který nám hodně napoví,“ uvedl Petr Malach. Pro lékaře Milana Janáče je nosné téma stále zdravě fungující zdravotnictví. „Tedy především naše nemocnice. A podporovat všechny smysluplné projekty a nepodporovat ty ostatní,“ vyjádřil se. Radní Karel Ošlejšek vidí jako hlavní témata řešení dopravní situace, nemocnici, knihovnu, sportovní halu, školství, kulturu a udržitelné rozpočty.

Senátorka Jaromíra Vítková rovněž říká, že několik témat je jasných: sportovní hala, knihovna, nemocnice. „Také je potřeba věnovat se památkové zóně, cestovnímu ruchu, dopravě a životnímu prostředí,“ doplňuje. „Témat bude jistě více, bude záležet i na tom, co se podaří stihnout ještě v tomto volebním období. Důležitými tématy bude doprava nebo bydlení,“ říká lidovecký předseda Michal Knödl. Zastupitelka Dagmar Hamalová si myslí, že kromě jednotlivých investic a vizí v oblasti dopravy, sportu a kultury bude důležitým tématem budoucnost nemocnice. „A to nejen s ohledem na kvalitu zdravotní péče, ale současně také ve vztahu k celkovému rozpočtu města,“ domnívá se.

Pirátský lídr Radek Šamšula říká, že kdyby byly volby dnes, tak by mezi hlavní témata patřil potenciální převod nemocnice pod kraj, řešení dopravní situace ve městě a problémy okolo projektu výstavby sportovní haly. „Do voleb je ještě daleko a dá se očekávat, že se objeví nová témata. Ale nemyslím si, že některá z výše jmenovaných zmizí.“ Kristýna Znamenáčková se obává, že velká témata budou bohužel pořád stejná jako před minulými volbami: knihovna, sportovní hala, nemocnice. „Všichni jsme jimi unavení, ale bude potřeba k nim znovu zaujmout stanovisko s ohledem na aktuální situaci. Ve mně momentálně nejvíc rezonuje problematika veřejného prostoru a s ní související nutnost řešit dopravní situaci ve městě – nejen ad hoc přidáváním parkovacích míst a kruhových objezdů. Souvisí s tím i přidružená témata alternativních přístupů k dopravě, podpory cyklodopravy a pěších. A také vyvstává potřeba nějaké obecnější urbanistické koncepce a samozřejmě také obsazení postu městského architekta, který by tyto priority sdílel,“ vyjádřila se pirátská zastupitelka.

Třetí pirátský zastupitel Jan Nádvorník vidí hlavní témata voleb dvě: Komunikace a transparentnost. „Je nutné vést otevřený dialog mezi vedením města a občany. Je potřeba, aby město poslouchalo názory odborné i laické veřejnosti. Aby naslouchalo novým trendům, postupům a inspiracím z jiných měst – teď myslím například naprosto špatný výklad účelu pozice městského architekta u většiny radních, neschopnost a neochotu vytvořit veřejnou architektonickou soutěž pro výstavbu sportovní haly ve spolupráci s ČKA a podobně – aby srozumitelně odůvodňovalo svá rozhodnutí veřejnosti a především abychom se zbavili onoho klišé prostě se to tak dělá už odjakživa, tak to tak budeme dělat dál. Musíme dostat do politiky více mladých, slušných a inteligentních lidí, kteří nejsou poznamenáni čtyřicetiletou vládou komunistické strany.“

Reprezentant nového boskovického STANu Filip Jimramovský vidí hlavních témat v Boskovicích aktuálně hned několik, avšak považuje za značně nerozumné tato témata prezentovat prostřednictvím médií do veřejného prostoru rok před komunálními volbami. „Jelikož právě program daného hnutí či politické strany má být dle mého názoru to, čím každého jednoho voliče politický subjekt osloví a na základě čeho se následně volič rozhodne, komu svůj hlas dá. Proto nebudu v tuto chvíli akcentovat žádné z témat, se kterým Starostové a nezávislí do komunálních voleb v Boskovicích půjdou, jelikož by to mohlo STAN v předvolebním boji značně znevýhodnit,“ uvedl pro Ohlasy.

Zastupitel Jiří Pevný, který oznámil nově se tvořící uskupení SARS-B (Shluk aktivně rozumných seniorů – Boskovice), doplnil jako hlavní téma: Město Boskovice – město přátelské k seniorům.

Místostarostka Michaela Žejšková z TOP 09 doufá, že sportovní hala už mezi volebními tématy nebude. „Nebude to nejspíše nic nového – doprava, nemocnice, snad už ne sportovní hala a knihovna jako hlavní téma, vyjádřila se. Její stranický klega Pavel Vlach doplňuje, že vidí celou řadu neřešených věcí, které by však měly být věcí dohody všech.

Ladislav Topínka z KSČM říká, že se jeho strana dlouhodobě snaží prosadit bytovou výstavbu s levnými byty pro mladou generaci. „To je hlavní bod našeho programu, zatímco ostatní strany se chovají, jako by tento problém vůbec neexistoval, a bytovou krizi neřeší,“ vyjádřil se.

Podle Michala Staňka ze Zelených, respektive Boskováků je témat boskovických voleb je určitě více a v prvé řadě bude nutné pokračovat v tématech, která přepadají z minulého volebního období a měli je Boskováci ve volebním programu: nemocnice, víceúčelová sportovní hala, knihovna nebo doprava. „Dalším tématem je oblast sociální a s tím spojené sociální bydlení, startovací byty pro mladé a pro ty menší rozšíření počtu dětí do školky, formou přístavby mateřské školy,“ uvedl Michal Staněk.

Svá obvyklá témata zformuloval svým obvyklým způsobem také Vladimír Jakubec za Nestraníky: „Hlavní témata zůstávají stejná již několik roků. Vytvořit občanům prostor, aby si sami určovali priority, které vyplývají z jejich hlavních potřeb. Maximální informovanost, veřejné diskuse, silné kontrolní mechanismy v radničních médiích placených z veřejných peněz. Zastavit klientelismus, nepotismus a korupci. Zahájit proces návratu důvěry v politiky a politiku.“

Zástupci Trikolóry vidí prioritu v dopravě a chtějí řešit neutěšený stav tranzitu městem, čímž míní nárůst jak v nákladní, tak osobní dopravě. „Máme zprávu,že by se konečně mělo začít s výstavbou silnice R43. Co se týče města, budeme usilovat o výstavbu obchvatu směr Velké Opatovice,“ vyjádřili se Zdeněk Bušina a Karel Trefný.

Na komunální úrovni chtějí řešit dopady Green New Deal, které podle nich již dnes začínají být aktuální, do čehož řadí zdražování energií. „A to teprve začínáme. Těch problémů vyvstane celá řada, čeká nás nelehká doba,“ domnívají se. Dále chtějí racionálně vyřešit otázku výstavby sportovní haly, která se se táhne již léta, a také přehodnotit projekt a záměr výstavby městské knihovny, a to zejména z hlediska finanční náročnosti jak výstavby, tak následného provozu, který bude zatěžovat městskou kasu. Dodávají ale, že nejsou proti knihovně. „V rámci kulturního života ve městě dáváme větší akcent na využití sokolovny, a to především z hlediska kapacity. Proto případné finanční prostředky bychom chtěli vložit do tohoto objektu na modernizaci, opravy. Velký důraz klademe na posílení města s místními podnikateli, což bude do budoucna velice důležité,“ dodali Zdeněk Bušina a Karel Trefný.

další zpravodajství