Z radnice: Cena za knihovnu, zrušený přechod na Dukelské, hospodaření v lesích

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady ve druhé půli dubna. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího – z důvodů karanténních opatření se nekonala tisková konference, vycházeli jsme proto jen z tiskové zprávy a z odpovědí, které na naše doplňující otázky písemně vypracovali zástupci vedení města.

Vizualizace nové knihovnyVizualizace nové knihovny   foto: FRÁNEK ARCHITECTS

Občerstvení ve skleníku

Městská rada udělila souhlas se smlouvou mezi KZMB a firmou AZ Catering, která zvítězila ve výběrovém řízení a která – vzhledem k tomu, že se jedná o dosavadního nájemce – bude ve skleníku pokračovat.

V nové smlouvě je zakotveno, že nájemce není oprávněn předmět nájmu dále podnajímat. Bude však možné poskytnout prostory občerstvení pořadatelům akcí ve skleníku, a to po dohodě KZMB, firmy provozující občerstvení a pořadatele.

Šablony na základní škole

Souhlas městské rady získala pro projekt šablony základní škola, jejímž je město zřizovatelem. Na rozdíl od předchozí výzvy tentokrát šablony nepodporují školní družiny a i množství finančních prostředků je nižší. Zatímco v předchozí výzvě při nižším počtu žáků škola mohla využít až 3,6 milionu korun a dalších více než 800 tisíc korun školní družina, tentokrát je to maximálně cca 2,2 miliony korun. Projekt trvá dva roky a pro školu je především důležité, že díky němu může nadále pokračovat v práci speciální pedagog.

Další odpuštění nájemného

Poté, co městská rada odpustila nájemné podnikatelům, jejichž činnost byla v nouzovém stavu zcela pozastavena, rozhodla se také alespoň snížit na polovinu nájemné těm, jejichž služby nebyly sice pozastaveny, ale byly výrazně omezeny. Snížené nájemné budou mít od poloviny března do konce dubna, rozdíl v měsíční výši vybraného nájemného pro město činí asi 80 tisíc korun.

Prominutí poplatku za zahrádky

Jako další formu podpory podnikatelům ve městě, který se výrazně dotkla karanténní opatření, schválila městská rada prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění restauračních stolků a zahrádek.

Velkoplošné opravy chodníků

Schválen byl dodavatel velkoplošných oprav chodníků ve městě. Letos se opravy budou týkat těchto lokalit: chodník na ulici Ludvíka Vojtěcha po odbočku k ulici Pod Střelnicí, chodník na Palackého náměstí kolem hřiště a rodinných domů pod gymnáziem, chodník na ulici Bílkova od parkoviště pod Popelkou k bytovému domu Mánesova, chodníky na návsi v Bačově, chodník v Mladkově podél silnice ke Skalici a chodník ve Vratíkově od autobusové zastávky ke kapličce. „Z plánu letošního roku byla vyřazena oprava chodníku na ulici Janáčkova (kolem rodinných domů od ulice Mánesova k ulici Bílkova a oprava vozovky komunikace Hybešova – odbočka ke kotelně,“ doplnil Petr Vychodil z majetkového odboru boskovické radnice.

Hospodaření v lesích

Majetkový odbor připravil zprávu o hospodaření v městských lesích. V loňském roce probíhaly pouze kalamitní těžby, celkem bylo vytěženo bezmála 3,5 tisíce kubíků dříví, přičemž 98 procent objemu těžby bylo provedeno z důvodu napadení kůrovcem. Zbylá dvě procenta připadají na následky větrných smrští.

V porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu objemu těžeb o cca 1,3 tisíce kubíků. Nejčastěji těženou dřevinou byl smrk s objemem těžby 3,3 tisíce kubíků, v malé míře byly těženy též borovice a modřín.

Při průběžném zalesňování holin bylo vysázeno více než 18,5 tisíce kusů borovic, necelých 8 tisíc dubů a 600 smrků.

Hospodaření městských lesů bylo v loňském roce velmi negativně ovlivněno propadem cen surového dříví, způsobeným pokračující kůrovcovou kalamitou. V porovnání s rokem 2018 došlo k dalšímu poklesu průměrného zpeněžení o 148 korun na kubík na výslednou částku 556 korun na kubík. Oproti roku 2017 je pokles cen už dvojnásobný.

Nebýt dotace z ministerstva zemědělství, skončilo by hospodaření v městských lesích, o které pečuje firma MP Holding, v loňském roce prakticky na nule. Dotace činila 127 tisíc korun. Podle Jiřího Honzírka z majetkového odboru se v letošním roce předpokládá ještě horší výsledek a bez dotace by hospodaření skončilo pravděpodobně ve značné ztrátě. Letos by však město mělo obdržet vyšší dotaci.

„Plánované těžby letos stejně jako loni probíhat nebudou, probíhá jen nahodilá těžba spojená s odstraňováním kůrovcové kalamity. Letos se zatím těžilo hlavně v Doubravách a dále se bude těžit v Lipnících,“ doplnil Jiří Honzírek. Vysázet by se letos mělo 9 tisíc dubů, 8 tisíc borovic a 4 tisíce smrků, a to z větší části při zalesňování holin. Menší část by měla být využita na takzvané „vylepšování“ – náhradu stromků, které se neujaly v předešlých výsadbách. Důležité je, že se podařilo zajistit dostatek sadebního materiálu podle plánu.

Analyzátor do nemocnice

Jednatel boskovické nemocnice oznámil v průběhu dubna záměr zakoupit analyzátor, který by umožnil provádět testy na nemoc covid-19 přímo v Boskovicích. Nyní se vzorky posílají do Brna a boskovičtí zdravotníci musejí čekat na výsledky. Přístroj stojí asi 700 tisíc, městská rada souhlasila s darem nemocnici na tento účel ve výši 300 tisíc korun.

Zrušení přechodu u Lasákova mlýna

V nejbližších týdnech dojde na základě žádosti společnosti Penzion Lasákův mlýn ke zrušení stávajícího přechodu pro chodce přes ulici Dukelskou. Tento přechod není dle stanoviska policie na dostatečně přehledném místě a má nebezpečné vyústění do vjezdu na parkoviště penzionu Lasákův mlýn. Alternativou za zrušený přechod by v dané lokalitě mohlo být vybudování nového přechodu, nebo alespoň místa pro přecházení na jiném přehledném, ale hlavně bezpečnějším místě. Tuto alternativu však policie rovněž zamítla.

Boskovická městská rada přijala ke zrušení přechodu nesouhlasné stanovisko. To ale nedokáže zrušení přechodu zabránit, neboť přechod se nachází na silnici II/150, která patří Jihomoravskému kraji, nikoli městu. „Rada města se vyslovením nesouhlasu snažila vyjádřit svůj postoj k jeho rušení a současně k zamítavému stanovisku Policie ČR k jeho posunutí. Rada města nyní může iniciovat projednání vybudování nového přechodu v komisi pro dopravu a následně může být k silničnímu správnímu úřadu podána žádost o vybudování nového přechodu na bezpečnějším místě, zejména mimo vjezd na parkoviště u penzionu Lasákův mlýn,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Roman Dokoupil.

Informační panel na náměstí

Hotov je nový návrh informačního panelu na Masarykově náměstí před restaurací Záložna. Obsahuje aktualizovaný orientační plán města, zvětšené centrum města v podobě lupy, rejstřík ulic, legendu piktogramů a značek ze všech oblastí – kulturní, přírodní, zdravotní, dopravní, společenské, sportovní, a dále fotografie s cíli a turistickými zajímavostmi ve městě. Druhá strana panelu s leteckým záběrem centra města obsahuje vyznačení důležitých turistických cílů.

Rekonstrukce letního kina

Dosavadní práce v letním kině probíhají podle harmonogramu. Nový problém se však vyskytl s montáží obkladu nového zázemí a promítací plochy. „Dodavatel avizuje možnost nedodržení termínu z důvodu odstávky výroby italského dodavatele obkladu, způsobené opatřeními vyvolanými koronavirovou pandemií. Navrhuje nový termín dokončení stavby 30. června,“ popsal vedoucí investičního odboru Petr Zouhar. Dodatek ke smlouvě s tímto novým termínem bude městská rada projednávat začátkem května.

Cena za knihovnu

Město již zná projektovou cenu za přestavbu bývalého ZZN na ulici kapitána Jaroše na městskou knihovnu. Cena stanovená na základě výkazu výměr dle projektové dokumentace je 111 milionů korun. Projektová dokumentace je zpracována ve všech stupních. „Nyní probíhá shromažďování podkladů pro žádost o zahájení územního řízení,“ doplnil Petr Zouhar.

Podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) je cena optimistická, zásadní však pro stavbu zůstává získání dotací v řádech desítek milionů. „Vzhledem k nynější situaci je těžko představitelné, abychom celou částku zaplatili pouze z městského rozpočtu či úvěru. Musíme jednat zodpovědně a s vědomím důkladné návaznosti na řadu dalších velkých projektů, které nás v blízkém horizontu čekají,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Jednání o pozemcích v Červené zahradě

Příliš mnoho informací se nepodařilo získat k záměrům města se sportovní halou a k jednáním o odkupu pozemků v Červené zahradě. „Další jednání by mělo být v nejbližší době. Mělo by být v kanceláři starosty, počítá se s pozváním i pana Vladimíra Farského, který o to žádal na jednání zastupitelstva města. Termín má navrhovat Dr. Paroulek. Tato jednání, či spíše jejich výsledek, mají zásadní vliv na další otázky kolem výstavby sportovní haly,“ napsal starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Přímé otázce, jestli by vedení města bylo v případě získání pozemků v Červené zahradě ochotno uvažovat o ukončení plánů na výstavbu haly na Hybešově ulici, se tak vyhnul. Hotová už měla být také studie městského architekta Zdeňka Fránka na využití areálu Červená zahrada. Termín se však posunul. „Vzhledem k probíhajícím jednáním o možnosti získání pozemků v Červené zahradě se ještě na studii pracuje. Předpoklad dokončení je konec května,“ uvedl místostarosta Radek Mazáč.

Jednání o CZT

Pokračují komplikovaná jednání s firmou ZT Energy o převzetí provozu centrálního zásobování teplem (CZT) do rukou města. Nájemní smlouva vyprší ZT Energy na konci letošního roku, avšak vzhledem k tomu, že praktičtější by bylo převzetí systému mimo topnou sezónu, usilovalo město o urychlení převzetí už na září. Nyní však naopak ZT Energy navrhlo předání po skončení topné sezóny 2020/2021, což ale podle vedoucího majetkového odboru Pavla Musila není pro město přijatelné.

Podle místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) se o podmínkách případného dřívějšího převzetí stále jedná a město je prostřednictvím svých Služeb na převzetí systému CZT připraveno.

Otevření mateřské školy

Podle vyjádření místostarosty Lukáše Holíka město uvažuje o otevření mateřské školy, což má jako zřizovatel ve své pravomoci. Na jednání krizového štábu v pondělí 27. dubna byla přizvána ředitelka mateřské školy Dagmar Burianová a byly diskutovány možné termíny otevření, v té době však ještě nebyl znám termín prodloužení nouzového stavu. Rozhodnutí by mělo padnout nyní na konci dubna.

Vývoj rozpočtu v koronakrizi

Podle vedoucí finančního odboru Dany Baláčové je nyní velmi těžké odhadnout dopady vládních kroků a opatření na rozpočty měst a obcí. „Se skutečností, že dojde k zásadnímu výpadku sdílených daňových příjmů, samozřejmě počítáme. Z tohoto důvodů přistoupilo město Boskovice k návrhu úsporných opatření, která se týkají jak běžných, tak kapitálových výdajů,“ popsala Dana Baláčová. Radě města tak byla předložena informace o připravovaném rozpočtovém opatření, které bude schvalovat červnové zastupitelstvo. „K tomuto termínu se přikláníme z důvodu, že v tuto dobu již předpokládáme aktuální predikci rozpočtového určení daní,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru. Zatím se v návrhu kalkuluje s úspornými opatřeními přibližně za 39 milionů korun.

Jednání zastupitelstva

Jednání boskovického zastupitelstva města proběhnou dne 12. května a poté 23. června. Pokud nedojde ke změně krizových opatření, proběhnou v režimu vládních opatření – bude zabezpečeno, aby byl mezi účastníky zastupitelstva dodržen odstup nejméně dva metry, dále bude zajištěno, aby účastníci použili roušky a aby byl oddělen prostor pro členy zastupitelstva a veřejnost. „Z těchto důvodů se bude květnové zastupitelstvo konat v sokolovně, prostor pro veřejnost bude umístěn na galerii,“ upřesnil tajemník David Škvařil.

další zpravodajství