Opatření proti koronaviru pokračují také v Boskovicích

Poslanecká sněmovna prodloužila trvání nouzového stavu v České republice do konce dubna. Také v Boskovicích nás tedy čeká pokračování opatření, která byla ve snaze zabránit šíření koronaviru přijata. Nabízíme přehled některých nových informací a také shrnutí obecnějších platných opatření a aktuálních změn.

foto: Tomáš Znamenáček

Město Boskovice zřídilo non-stop informační telefonní linku 725 112 573.

Ohlasy provozují speciální informační web.

Speciální nabídku pomoci připravila také Oblastní charita Blansko.

Městský úřad Boskovice vyřizuje pouze záležitosti občanů s trvalým bydlištěm a podnikajících fyzických osob a právnických osob se sídlem v územním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice, a to v omezené denní kapacitě. Občané, kteří se objednali do 31. března přes rezervační systém, budou obslouženi podle objednání. Od dubna je rezervační servis dočasně přerušený. Provozní doba úřadu je v pondělí od 9.00 do 12.00 a ve středu od 14.00 do 17.00.

Město zřídilo v pokladně kina Panorama sběrné místo pro roušky z domácí výroby. Pokud šijete doma roušky a chcete je poskytnout potřebným organizacím a lidem, přineste je ve všední den od 12.00 do 16.00 do kina. A připojte základní informaci, zda jsou roušky připraveny k okamžitému použití, nebo zda je nutné je před použitím vyvařit.

Po dobu trvání zákazu volného pohybu osob nelze konat svatební obřady, neboť se na ně nevztahuje žádná z výjimek vymezená v usnesení vlády. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

Splatnost březnové splátky poplatku za komunální odpad se v Boskovicích posouvá z 31. března na 30. června. Zavedení nového Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství v Boskovicích se odkládá. Pokud situace dovolí, chtělo by ho město spustit od září. Začátkem srpna dostanou občané poštou všechny informace k novému systému, odpadovému účtu, QR kódy a návody, jak třídit.

Nemocnice a MSSS

Nemocnice Boskovice otevřela speciální oddělení pro podezřelé na nákazu koronavirem. Nemocnice stále žádá pacienty, aby přicházeli pouze v případech nezbytně nutného ošetření. Vstup do nemocnice je možný pouze přes hlavní vrátnici, u příchozích probíhá měření teploty. Veškerá zdravotní péče je zaměřena pouze na akutní případy, a to včetně operativy, kdy jsou zrušeny plánované neakutní operační výkony. Přítomnost otce nebo jiné osoby u porodu je zakázána. Provoz rehabilitačního oddělení je dočasně přerušen. Ortopedická vyšetření kyčlí u dětí jsou do odvolání zrušena.

Nemocnice dále žádá všechny příchozí, aby s ohledem na probíhající pandemii použili při vstupu do areálu nemocnice vlastní ochranné pomůcky jako ústenky, roušky nebo jiné prostředky. Doprovod osoby přicházející k ošetření, včetně doprovodu dětí, je nutné redukovat na jednu doprovázející osobu.

Návštěvy pacientů v nemocnici jsou striktně zakázány. Pacienti nemohou bez léčebného důvodu opouštět oddělení. Provoz lékárny je omezen pouze na výdejní pohotovostní okénko.

Provoz transfuzního oddělení není zrušen. Dárci se nadále mohou objednávat a přijít darovat krev. Odběry budou prováděny dle aktuální potřebnosti. Opět zprovozněny byly po přerušení i přístrojové odběry plazmy.

Městská správa sociálních služeb hledá brigádníky na výpomoc k zajištění prací na rozvoz obědů pečovatelské služby, pomocných prací v kuchyni a úklidu v Domově pro seniory.

Škola a školka

Uzavřena je nadále základní škola, výuka probíhá distančně. Zápis dětí do 1. třídy proběhne v období od 6. dubna do 17. dubna. Základní škola zajistí distribuci tiskopisů (žádosti o přijetí a odklad, zápisový lístek) potřebných k zápisu pro zákonné zástupce dětí podle seznamu, který poskytlo město – tedy pro Boskovice a přidružené obce. Současně je umožněno jejich vyzvednutí fyzicky v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 v podchodu pracoviště školy Sušilova, kde budou volně umístěné, dále jsou ke stažení na stránkách školy. Vzhledem k tomu, že opatření ministerstva neumožňuje zaslat sken žádosti s podpisem, je nutné žádosti o přijetí (případně o odklad školní docházky) doručit v papírové podobě jako originál do schránky, která bude umístěna v období zápisu v podchodu pracoviště Sušilova. Výjimku mají pouze zákonní zástupci, kteří mohou využít elektronický podpis nebo datovou schránku – škola požaduje také rodný list dítěte, stačí přiložit prostou kopii nebo zaslat sken dokumentu jako přílohu e-mailu.

Uzavřena je mateřská škola. Rodičům bude vrácena záloha na stravné a školné za měsíc duben a poměrná část školného za měsíc březen. Na pracovišti na ulici Komenského je zajištěna pouze péče o děti, jejichž rodiče pracují v takzvaných potřebných profesích. Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 se koná od 5. května do 13. května bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí. Více informací včetně žádosti o přijetí a vyjádření lékaře naleznete na webových stránkách města.

Další opatření

Po dobu nouzového stavu se nevybírá parkovné na placených parkovištích ve městě.

Od 1. dubna je znovu otevřen sběrný dvůr v Doubravách.

Ubytovna Služeb Boskovice v Červené zahradě je otevřena, zákaz se nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.

Jihomoravský kraj přistoupil k úpravám ve vlakových a autobusových spojích. Cílem těchto úprav je zachování dopravní dostupnosti pokud možno pro všechny občany kraje, ale zároveň alespoň částečné snížení každodenní ztráty z provozu veřejné dopravy. Od 6. dubna došlo k úplnému zrušení vlakového spojení mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi (nadále však jezdí autobusy), a také ke zrušení čtyř nedělních spojů mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou.

Pokud se zákaz prodeje dotkl podnikatelů a živnostníků, kteří mají své provozovny v městských budovách, boskovická radnice jim po celou dobu trvání zákazu odpustí nájem.

Boskovické kino spustilo internetové projekce Moje kino LIVE. Jak fungují? Koupíte si vstupenku online, jako byste si kupovali lístek do kina, odkaz na stream vám kinaři zašlou půl hodiny před začátkem vysílání.

Pořadatelé festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice stále připravují letošní ročník. Definitivní rozhodnutí, jestli se akce v termínu 2.–5. července uskuteční, padne v květnu.

Nadále platí nouzový stav

S prodloužením nouzového stavu došlo k úpravám některých pravidel. Zakázán je nadále volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti. Povoleny jsou cesty za rodinou nebo osobami blízkými a cesty nutné k obstarání nezbytných životních potřeb pro sebe, jako jsou nákupy potravin či léků, a také pro jinou osobu – v rámci dobrovolnictví a sousedské pomoci.

Povoleny jsou i cesty do zdravotnických a sociálních služeb, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, pobyt v přírodě a parcích a také pohřby.

Bez roušek či jiné formy zakrytí obličeje je nadále zakázáno pohybovat se kdekoli mimo bydliště.

Nařízeno je naopak omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště. Dále omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

S platností od 7. dubna se zákaz volného pohybu osob nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. A to za splnění těchto podmínek: nošení roušky či jiné ochrany nosu a úst (s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby odděleny fyzickou překážkou nebo vzdáleností nejméně dva metry); dále když společně sportují jen dvě osoby nebo členové domácnosti, dále když nejsou využívány vnitřní prostory sportoviště – zejména šatny a sprchy.

Od čtvrtka 9. dubna se zákaz maloobchodního prodeje nevztahuje na provozovny hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství a na prodej a servis jízdních kol.

Čas nákupu vyhrazený seniorům je nadále 8.00–10.00. Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo jejich obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

další zpravodajství