Ze zastupitelstva: Opozice se probouzí, debaty o hale pokračují

Ke čtvrtému jednání se sešli boskovičtí zastupitelé, kteří vzešli z podzimních komunálních voleb. Schůze se tentokrát protáhla na více než tři hodiny a opozice poprvé ukázala, že nechce novému vedení města jen pasivně přihlížet.

Taktická porada opozice v přestávce před hlasováním
Taktická porada opozice v přestávce před hlasovánímfoto: Tomáš Znamenáček

Začátek zastupitelstva přitom probíhal poměrně poklidně. V jednom z tradičních úvodních bodů, kdy dostávají prostor k podnětům a připomínkám občané, se o slovo nepřihlásil nikdo.

Poté zastupitelé posvětili již dříve dohodnuté dotace: 6 milionů pro nemocnici na rekonstrukci centrální sterilizace, 200 tisíc pro Unijazz na festival pro židovskou čtvrť Boskovice 2019, 80 tisíc pro profesionální hasiče na vybavení boskovické stanice, více než 300 tisíc na opravu domů v památkové zóně, které nejsou prohlášeny památkou, a necelých 1,2 milionu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Regulační plán a hala

První zádrhel nastal trochu nečekaně u projednávání změny regulačního plánu městské památkové zóny. Vedení města připravilo dvě drobné změny: první z nich se týkala lokality na ulici Kapitána Jaroše, kde má stát nová knihovna, druhá lokality na Sušilově, kde se zvažuje výstavba sportovní haly. „Připravovaný plán má připravit takové podmínky, aby regulační plán nebyl zásadní překážkou pro umístění dvou nejvíce diskutovaných záměrů na území města – sportovní haly a knihovny,“ popsal v úvodu Milan Štulpa ze stavebního odboru. V obou případech se jednalo o drobnější změny, které by podle úřadu pozitivně ovlivnily rozvoj území, i kdyby se netýkaly těchto konkrétních staveb.

Opozičním zastupitelům se ale nelíbilo, že si změnou regulačního plánu na Sušilově radnice chystá cestu k výstavbě sportovní haly, přičemž o lokalitě nebylo dosud rozhodnuto. „Znamená to, že koalice je blíž k rozhodnutí, kde stavět sportovní halu?“ ptal se kupříkladu pirátský zastupitel Radek Šamšula. Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) prohlásil, že i když od boskovických tam-tamů slyšel také ledacos, může zastupitele ubezpečit, že ve vedení města zatím nejsou o ničem rozhodnuti. Místostarosta Radek Mazáč (Sportovci) potvrdil, že nyní zvažují dvě varianty: Hybešovu a Sušilovu. Připustil, že zastupitelé by o umístění nemuseli hlasovat v červnu, ale až v září.

V areálu Červené zahrady chce město dotvořit studii a pokračovat ve výkupech pozemků. Vzhledem k náročnosti a rozsahu celého území zde s halou počítají, ale v dlouhodobém horizontu. „V tomto volebním období bychom rádi našli shodu na podobě a využití Červené zahrady ve smyslu vypracování studie tak, abychom se na ní všichni shodli,“ vysvětlil místostarosta Mazáč. Umístění sportovní haly v současném areálu bez koncepční studie by podle něj nebylo šťastné. Vedení města proto připravuje materiály pro revokaci stále platného usnesení, že hala má stát v Červené zahradě.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka je třeba nejprve provést koncepční plán rekonstrukce Červené zahrady především s ohledem na to, jestli v ní bude možné umístit atletický ovál. Tomu by se výstavbou haly na místě Dvořáčkova mlýna podle něj zamezilo. Zároveň se jedná o výkupech pozemků.

Zastupitelka za Piráty Kristýna Znamenáčková se zeptala, jak probíhají jednání se sportovními kluby, které budou halu využívat. „My jsme v minulém týdnu telefonovali s jejich zástupci a podle informací, které máme, se ke sportovní hale na Sušilově kloní pouze jeden z nich, a to pouze okrajově,“ uvedla Kristýna Znamenáčková. Místostarosta Radek Mazáč odpověděl, že jednání se sportovními kluby probíhá velmi intenzivně. „Vaše výsledky nebudu vůbec komentovat, protože jsou polovičaté a asi bych potřeboval vidět, s kým jste mluvila, protože já mám od oddílů úplně jiné výstupy,“ vyjádřil se místostarosta.

Další opoziční zastupitel Karel Ošlejšek (ČSSD) upozornil, že pokud se má stavět sportovní hala, mělo by se začít s obnovou sálových sportů, protože kupříkladu basketbal v Boskovicích zcela zanikl. „Už nyní ve stávajících tělocvičnách je třeba činit kroky, které by mládež znovu přivedly do těchto tělocvičen,“ vyjádřil se Karel Ošlejšek. Obnova oddílů bude podle něj trvat léta. „Bez toho, že budeme mít trenéry, kteří budou ochotni se mládeži věnovat, nám ta hala za několik let nebude příliš platná,“ dodal zastupitel za ČSSD. Přimlouval se proto především za podporu trenérů. Zároveň upozornil, že město by nemělo zvažovat pouze vybudování atletického oválu, ale kompletního zázemí pro lehkou atletiku – tedy minimálně pro všechny disciplíny desetiboje.

Vladimíra Farského (KSČM) zajímala situace ohledně výkupu pozemků. O těch jednají zástupci majetkového odboru. Radek Mazáč zdůraznil, že vedení města chce území scelit a chce vyjednat dobrou cenu. Starosta Jaroslav Dohnálek se vyjádřil jasně, že pro cenu, za kterou byl majitel dosud ochoten pozemky prodat (jedná se o cca 30 milionů korun za pozemek po bývalém lihovaru a hotel Velen), ruku nezvedne.

Petr Malach (ČSSD) následně požádal o krátkou přestávku na poradu opozičních klubů. Opozice nakonec připravila protinávrh, protože někteří zastupitelé chtěli hlasovat o jednotlivých změnách zvlášť – tedy samostatně o změnách regulačního plánu na Sušilově a samostatně o ulici Kapitána Jaroše.

Koaliční zastupitel Jiří Pevný (Sportovci) to označil za naschvál a vyjádřil se, že by jej opozice neměla dělat, stejně jako koalice vyšla v tomto vstříc záměru postavit knihovnu. „Jestli tohle neschválíme, vaše dítě, které jsem třeba já přijal s velkou radostí, bude mít také nasypán písek do ložisek, a nebude se moci s knihovnou nic dál dělat,“ řekl Jiří Pevný. Ještě razantněji ho doplnil starosta. „Říkám s plnou odpovědností a do pléna, že nebudu hlasovat pro rozdělení, a pokud k tomuto rozdělení dojde, nebudu hlasovat ani pro jeden z těchto bodů,“ předeslal starosta.

Na rozdělení bodů opozice dost hlasů nenašla a zastupitelé nakonec změny regulačního plánu schválili. Ke sportovní hale pak ještě na závěr vznesl dotaz Vladimír Farský, kterého zajímalo, jestli se připravuje seminář pro koaliční zastupitele a kdy bude. Místostarosta Radek Mazáč plán potvrdil, ale termín odmítl sdělit s tím, že se jedná o interní záležitost koalice. Zároveň přislíbil, že opozice bude ještě před zastupitelstvem, které o umístění haly rozhodne, přizvána na další seminář.

Změna územního plánu

Zastupitelé schválili také záměr pořízení třetí změny územního plánu. Záměr vzešel z požadavků občanů, kteří předložili své návrhy a požadavky změn. Z osmi návrhů jich schválená verze podporuje šest, ve dvou případech komise pro územní výstavbu a územní plánování i rada města nedoporučily změnu ploch na plochy určené pro bydlení. V jednom případě se jednalo o menší pozemek nedaleko vznikajících domů v ulici U lomu, ve druhém o rozsáhlejší pole na Milánovech. Zelenou naopak získala větší změna, která umožní výstavbu ve Vratíkově. Většina dalších změn se týká menších věcí, především změn částí zemědělské plochy k rekreačnímu využití.

Nevydařený prodej pozemku

V bloku majetkových záležitostí, který obsahoval řadu drobnějších prodejů, se poprvé výrazněji projevila křehkost vládnoucí koalice. Ta disponuje pouze 15 hlasy a pro schválení jakéhokoli návrhu v zastupitelstvu je třeba 14 hlasů. Z jednání zastupitelstva byl omluven Miroslav Klíma (ODS), a proto koalice potřebovala všechny aktivní přítomné hlasy.

Komplikace nastala u záměru prodeje pozemku o rozloze zhruba 600 metrů čtverečních na výjezdu z města směrem na Mladkov po pravé straně. Nyní je pozemek pronajímán za účelem umístění reklamního zařízení právě společnosti T-Car, která požádala o odkup se záměrem vybudovat zde větší reklamní místo pro automobily. Opozice s prodejem nesouhlasila, i když z různých důvodů. ČSSD připadala plocha strategická pro umístění vlastní reklamy města, Piráti by chtěli obecně do budoucna zabránit nárůstu reklamního smogu. Při hlasování se zdržel ještě koaliční zastupitel Karel Tlamka (ODS), protože firma patří jeho příbuzným a cítil proto střet zájmů. A zdržela se rovněž Martina Přichystalová (ANO). Zbylých 12 hlasů koalici nestačilo, pozemek tedy zůstává městu. S prodejem nesouhlasil ani finanční výbor zastupitelstva.

Rozpočtové opatření

Debatu o letošním druhém rozpočtovém opatření zahájila vedoucí finančního odboru Dana Baláčová informací o tom, že městu dorazily v dubnu první asi tři miliony z dotace na centrum polytechnické výchovy. Proinvestováno už bylo přes 36 milionů, ale město ještě nemuselo použít peníze z revolvingového úvěru. Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že peníze z dotace na stavební část byly poníženy o deset procent, a to kvůli chybám ve výběrovém řízení. Toto ponížení město rozporuje a případ může skončit až u soudu. Město ještě čeká, zda nebudou slíbené dotace krácené i na dodávkách vybavení a úpravě zeleně.

Ve výdajové stránce se nejvýznamnější změny týkaly projektové dokumentaci na opravu komunikace na Bačově, více než 2 miliony na první etapu rekonstrukce elektroinstalace v MŠ na Lidické ulici, dále 50 tisíc od města půjde na mezinárodní taneční soutěž pro Tancini Club. Půl milionu korun schválili zastupitelé na workoutové hřiště, o dvě stě tisíc navýšili prostředky na opravu dopravníku pro stravování v nemocnici. O 100 tisíc víc dá město také na opravu svobodárny u nemocnice a 200 tisíc na rozšíření osvětlení na ulici Ludvíka Vojtěcha. Rovněž 200 tisíc vyhradilo město na pořízení polopodzemních a podzemních kontejnerů.

Dále město obdrželo dotaci takřka 4 miliony korun na rozvoj nástrojů strategického plánování. Smysluplnost podobných investic, byť na ně město dostane peníze, zpochybnil zastupitel Jiří Pevný. Tajemník David Škvařil odpověděl, že tato dotace přinese konkrétní pozitivní věci – kupříkladu vytvoření jednotného vizuálního stylu města a zlepšení participativního řízení města.

Zůstatek na bankovních účtech na konci roku by dle schváleného rozpočtového opatření měl činit asi 22,3 miliony korun. Zastupitelé také obdrželi informaci o stavu městských pohledávek. Ty činily ke konci loňského roku přes 10 milionů korun. Nejvíc dluží městu lidé na pokutách za dopravní přestupky, za poplatky za odpad a také zde figuruje dluh na nájemném od firmy AKAM za pronájem pozemků pro solární elektrárnu, což je pohledávka, kterou město již nezíská a bude muset být odepsána.

Cesta na Kamenici

Zastupitelé znovu otevřeli otázku cesty na Kamenici, která byla vyasfaltována a sloužila jako objížďka při uzavření Dukelské a dnes zde dále jezdí auta bez omezení. Přes protesty některých občanů by to tak mělo zůstat, případem se zabývala dopravní komise a nevidí důvod zde dopravní situaci měnit.

Sečení trávníků a klimatická změna

Zastupitele Vladimíra Farského zajímal postup města při sečení trávníků. „Občané mi říkají, že tráva ještě není vyrostlá a seče se až úplně u země. Myslím, že bychom na to měli nějak reagovat, sečení by se nemělo takto často dělat a měla by se změnit minimální výška na 10 centimetrů,“ uvedl s odkazem na klimatickou změnu. A dále se ptal na hospodaření s vodou a plán města na zadržování vody. Starosta odpověděl, že jeho zase kontaktují lidé, kteří se ptají, když už město začne se sečením. Místostarosta Radek Mazáč dodal, že na město se zatím se stížností nikdo neobrátil. V debatě zaznělo, že město má dnes sedm sečí za rok.

Pirátská zastupitelka Kristýna Znamenáčková se dále zeptala, jestli rada nezvažuje o zřízení komise pro životní prostředí, protože se jedná celosvětově o aktuálně velmi důležité téma. „Určité kroky k tomu, abychom zmírnily dopady klimatické změny, se mohou dělat i v rámci Boskovic,“ uvedla Kristýna Znamenáčková. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je zřízení komise v kompetenci rady a starosta neeviduje žádný podnět od radních, že by zřízení komise navrhovali. „Nechci hanět práci v komisích, ale nemám představu, že by nás jakákoliv komise definitivně spasila,“ reagoval starosta.

Stav školních budov

Zastupitel Farský dále otevřel problematiku stavu budov boskovických škol. A to jak technického stavu budov, tak vybavení. Starosta Jaroslav Dohnálek odpověděl, že budovy nejsou zanedbané, ale jejich stav odpovídá době, kdy škola vznikla a možnostem školy v údržbě a rekonstrukcích. Poukázal na Blansko, kde místo dotace na centrum polytechnické výchovy dostali dotaci na rekonstrukci škol, zatímco minulé vedení Boskovic upřednostilo CPV. Do škol se bude muset investovat postupně.

Zastupitel za ODS a ředitel školy Vladimír Ochmanský uvedl svou reakci tím, že škole nehrozí žádný katastrofický stav a problémy se postupně řeší. Největší problémy se týkají odpadů, a to na Zelené a na Sušilově. U vybavení a nábytku se řešily prioritně třídy. „Chápu, že podnět zřejmě vzešel od některého z našich učitelů, který by chtěl řešit nejprve ty kabinety,“ řekl Vladimír Ochmanský. Letos se bude vybavovat novým nábytkem sborovna na Zelené, vznikne nová učebna fyziky a chemie na Sušilově a bude se modernizovat bývalá dílna na Slovákově.

V souvislosti se stavbou polytechnického centra upozornil Vladimír Farský na nutnost přijmout další pracovní sílu na technické zajištění budovy. Ředitel školy odpověděl, že nepočítá s tím, že vznikne pozice správce polytechnického centra, ale v souvislosti se změnami financování škol od příštího roku vzniká možnost navýšení hodin pedagogických i nepedagogických pracovníků. To by mělo vyřešit i starost o budovu CPV. K posílení by mělo dojít i ve vedení školy.

Podle Dagmar Hamalové (KDU-ČSL) se problém špatného stavu a vybavenosti škol netýká jen Boskovic a měl by na něj reagovat také stát. Podle ní je vidět velký rozdíl mezi vybavením základních škol a středních škol, které jsou na tom mnohem lépe. Zřizovatelem středních škol je povětšinou kraj, zatímco základní školy spadají pod města a obce.

Ředitel školy Vladimír Ochmanský rovněž zastupitele ubezpečil, že na udržitelnost projektu CPV je škola připravena.

Dětská hřiště

Slovo si vzal také zastupitel za ČSSD Milan Janáč. „Zhruba od roku 2013 chodím na radnici a lobbuji za vybudování dětského hřiště na ulici Bělská. Malých dětí, včetně mého, je tam hodně,“ popsal zastupitel Janáč. Zatím se v lokalitě podařilo umístit několik herních prvků a s bývalým vedením města se jednalo o tom, že se místo zrekonstruuje. Vzniknout zde má rovněž Památník Kardinála Špidlíka. Podle místostarosty Lukáše Holíka proběhne rekonstrukce parku na Bělské ještě letos. Zahájení stavby je plánováno na začátek května.

Zastupitelka za ANO Martina Přichystalová apelovala, aby se provedla po zimě co nejdříve kontrola stavu dětských hřišť, protože na hřišti na Bílkově zaznamenala vylomené oplocení a ostré rezavé šrouby trčí do prostoru. „Je jen otázka času, kdy se o to některé z dětí poraní,“ vyrovala zastupitelka.

Cesta k Lipníkům

Pirátka Kristýna Znamenáčková se zajímala o plán vyasfaltovat polní cestu okolo křížku k Lipníkům. Přesun nákladní dopravy na jinou ulici, kde zatím není zástavba, podle ní není systémové řešení, když zde podle územního plánu má dojít k výstavbě rodinných domů. Starosta Jaroslav Dohnálek označil debatu ohledně asfaltování cesty za bouři ve sklenici vody. Město zatím pouze zadalo vypracování studie, která má odpovědět na otázky, kolik by to stálo a co by to vlastně znamenalo. „Zaujalo mě, paní Znamenáčková, že říkáte, že je to nesystémové řešení. Jste zastupitelka, tak přijďte s řešením, které považujete za systémové. Ať máme třeba víc variant,“ opáčil starosta Jaroslav Dohnálek. Místostarosta Lukáš Holík dodal, že by byl rád, kdyby se město zabývalo i variantou přemístění Suezu.

Kontejnery U Vážné studny

Bývalou místostarostku Dagmar Hamalovou zaujalo, že je plánované vybudování polopodzemních kontejnerů U Vážné studny. „Je to samozřejmě na diskusi odborníků a občanů města, můj názor je, že tato lokalita je jednou z nejcennějších částí židovské čtvrti. Prostranství je relativně malé a musíme akceptovat už to, že je tam velké množství dopravních značek. Už to je pro místo velká zátěž. Autům se možná do budoucna vyhneme, když vymyslíme parkovací plochy jinde, ale nyní parkují u masných krámů auta neustále. Polopodzemní kontejnery esteticky zase tuto lokalitu ovlivní. Je to stavba, která se sem nehodí,“ uvedla Dagmar Hamalová s tím, že by se mělo jednat o umístění kontejnerů v jiné lokalitě.

Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že U Vážné studny by neměly být polopodzemní, ale přímo podzemní kontejnery. Setkává se s oběma názory: že podzemní kontejnery jsou lepší než stávající, i že místu esteticky ublíží. „Já se přikláním k tomu, udělat tam podzemní kontejnery. Ohlasy veřejnosti byly taky spíš pozitivní, jsem přesvědčen, že je to správné řešení,“ odpověděl místostarosta s tím, že pokud s tím občané nesouhlasí, mají se na něj obrátit e-mailem.

Další dotazy a připomínky zastupitelů

Jiřího Pevného zajímalo dokončení výstavby v lokalitě Na Výsluní. Ta bude propojena s ulicí Svatopluka Čecha, ale chybí zde dopravní značení. Dále upozornil na to, že zelené plochy jsou v žalostném stavu. Město by si mělo pohlídat, zda developer dodržel v tomto ohledu projektovou dokumentaci, při přebírání veřejných komunikací. V jižní části je plocha, která byla určena na vybudování dětského hřiště, developer však uvažuje, že zde vybuduje parkoviště. „Nadneseně říkám, že proti tomu důrazně protestuji, a doufám, že město bude držet koncepci, že se změnou nesouhlasí,“ vyjádřil se Jiří Pevný.

Dagmar Hamalová se zeptala na jednání s velkoopatovickým Paprskem, který se na Boskovice obrátil ve věci chráněného bydlení. Podle starosty Jaroslava Dohnálka ve městě nic neplánují, jen po ukončení snah o vybudování chráněného bydlení ve Svitávce mapují okolí. Proto navrhuje počkat na další vývoj.

Na další plánovaný postup v přípravě stavby knihovny se zeptal zastupitel za Piráty Jan Nádvorník. Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že závěry pracovní skupiny byly předány šéfovi investičního odboru Petru Zouharovi, který je postoupí projektantům k zapracování. Koaliční diskuse o knihovně ještě neproběhla a plánuje se na začátek května. „Předpokládám, že nebude jen jedna. O dalším pokračování budu informovat,“ uvedl místostarosta.

Pirátský opoziční zastupitel Radek Šamšula dále vyzval vedení města, aby případné koncepční kroky v plánování areálu Červená zahrada připravovalo město nejen na koaliční úrovni, ale přizvalo i opozici. Starosta Jaroslav Dohnálek i místostarosta Radek Mazáč odvětili, že s tím vedení města počítá.

další zpravodajství