Z radnice: Problémy s polytechnickým centrem, mobily ve škole, odpady

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku února. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Stavba polytechnického centraStavba polytechnického centra   foto: Tomáš Trumpeš

Problémy s polytechnickým centrem

Značné problémy se stavbou polytechnického centra u základní školy na Slovákově ulici popsalo vedení města. Za zhruba jeden milion korun mimo jiné narostly vícepráce. „Podrobnosti zazní na zastupitelstvu. Nějaké chyby udělal projektant, budeme zvažovat, jestli to zažalujeme, nebo ne,“ popsal Jaroslav Dohnálek (ODS). Stavba podle něj není jednoduchá.

Hlavně však dochází k problémům s financováním – město už za stavbu zaplatilo přes 27 milionů korun, avšak zatím stále nezačaly proudit peníze z dotací. Ke zdržení došlo na straně poskytovatele dotace a město nemá žádný nástroj, jak přísun peněz urychlit. Boskovice tak platí stavební firmě jen ze svého. „Zatím jsme nedostali ani korunu,“ uvedl starosta. Aby neohrozili schopnost proplácet náklady na stavbu, souhlasili radní s revolvingovým úvěrem ve výši 30 milionů korun. Podle starosty Jaroslava Dohnálka přitom vedení města ještě před krátkým časem zvažovalo uložení asi 20 milionů korun na krátkodobé zhodnocení. Nyní je však situace zcela opačná.

Co je však nejhorší – městu hrozí krácení dotace za chyby v zadávacím řízení při výběru dodavatele. Poskytovatel dotace přitom postup původně odsouhlasil, nyní však chce město sankcionovat. Zatím není známo, v jaké výši, aktuálně probíhá další kontrola a tok dotačních peněz se tím opět zdržuje. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je krácení nesmyslné a město proti němu poslalo rozpor. „Nechci si hrát na věštce, ale potenciální možnost, že nedostaneme peníze, je v řádech milionů. Už v tuto chvíli je jasné, že je naprosto nereálné, aby město ze svého doplácelo na polytechnické centrum přibližně 11 milionů korun, jak bylo plánováno. Ta částka bude znatelně vyšší,“ prohlásil starosta. A připustil možnost, že se město bude o poskytnutí dotace soudit, jako je tomu v případě přístavby mateřské školky, kde rovněž došlo ke krácení o zhruba dva miliony korun.

Jediná pozitivní zpráva je, že se na stavbě podařilo dohnat zdržení, které vzniklo hned na počátku. Nyní se tedy drží časového harmonogramu.

Dotace sportovcům

Městská rada připravila návrh rozdělení dotací pro sportovce na rok 2019. Schvalovat jej bude únorové zastupitelstvo. O dotaci požádalo celkem 16 sportovních klubů. Mezi požadavky na nájemné za sportoviště v majetku města v takzvaném prvním pilíři požadovaná částka přesahuje vyhrazené cca 3 miliony korun asi o 200 tisíc. Může zde však dojít k mírnému navýšení, neboť ve druhém pilíři, který je určen na nájemné a energie na sportovištích, které městu nepatří, se naopak požadavky snížily a necelých 100 tisíc tak v pilíři přebývá. Poslední pilíř je určen na činnost mládežnickým soutěžním organizacím a rozděluje se zde 700 tisíc korun. Celkem radnice v dotačním titulu sportovcům rozdělí přes 4,3 milionu korun. „Myslím si, že naplňujeme představy sportovců,“ okomentoval dotační titul starosta Jaroslav Dohnálek.

Chodník do Pilského údolí

Nový chodník v Pilském údolí povede od budovaného nového mostu až po ceduli označující začátek Boskovic. Zbuduje ho boskovická radnice, která tuto práci koordinuje s krajskými silničáři, kteří most staví – budování chodníku tak naváže na práce, které v lokalitě probíhají. Celý úsek i s novým chodníkem by měl být otevřen v červenci. Při cestě z Boskovic do Pilského údolí bude chodník na pravé straně vozovky. V rozpočtovém opatření pro stavbu radnice vyhradila 5,5 milionu korun.

Následně se plánuje pokračování oprav směrem do města, až po napojení ulice Podhradí na Dukelskou. Přesný termín dalších etap však ještě není znám.

Nový systém odpadové hospodářství

Další krok k zavedení nového systému odpadového hospodářství udělala městská rada. Ta jednak vyslechla informace o možnosti zavedení motivačního a evidenčního systému, a dále schválila žádost o dotaci na polopodzemní kontejnery a nádoby na odpad do domácností. Tyto nádoby budou využity v rámci pilotního programu, který se bude týkat asi třetiny rodinných domů ve městě. Postupně by na systém door-to-door mělo přejít celé město. „Rada se shodla, že toto je cesta, kterou bychom mohli dál v Boskovicích jít. Nyní začínáme pracovat na informovanosti obyvatel ve vybraných lokalitách,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Rada si vyslechne ještě zástupce dalších firem, které podobné systémy provozují. Pak se rozhodne a vybere firmu, která bude systém zavádět a provozovat v Boskovicích. „Základní princip je ten, že kdo třídí, by měl být bonusován. Efektem by mělo být, že dojde ke snížení objemu komunálního odpadu,“ doplnil starosta Jaroslav Dohnálek. Tento směsný odpad by měl být po roce 2024 už minimálně skládkován a bude pouze spalován. V rámci toho se počítá s tím, že dojde ke značnému navýšení ceny pro města a obce za likvidaci odpadu – to se samozřejmě projeví i v ceně pro občany. Zatímco dnes v Boskovicích platí každý obyvatel za odpad 550 korun, bez ohledu na to, kolik ho vyprodukuje a kolik ho vytřídí, v nedaleké budoucnosti by se tato částka mohla vyšplhat podle některých odhadů až na 2 tisíce korun. „Ti, co nebudou všechno házet do jednoho pytle, to kladně pocítí,“ dodal Jaroslav Dohnálek.

Aktuální náklad na pořízení pěti polopodzemních kontejnerů a na zavedení pilotního programu door-to-door jsou spočítány na necelé 3,4 milionu korun, dotace by měla činit necelé 2,9 milionu korun. Náklady na zavedení systému v celém městě zatím vyčísleny nejsou.

Farmářské trhy

V horní části Masarykova náměstí budou od konce února pokračovat farmářské trhy. Rada vybrala nového organizátora – Lenku Povodovou z Brna. „Apeloval jsem na ně, aby oslovili i okolní farmáře,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek s tím, že nabídka by se celkově měla zlepšit. Předchozí pořadatel již o pokračování neměl zájem. Přesné termíny trhů budou upřesněny.

Mobily ve školách

Už minulá městská rada se zabývala problematikou zákazu používání mobilních telefonů na boskovické základní škole. Ta schválila nový školní řád, podle kterého děti nesmějí používat telefony nejen ve vyučování, ale ani o přestávkách. Výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním, jindy musí použití telefonu povolit pedagog. Na nařízení si stěžoval jeden z rodičů u České školní inspekce a ta mu dala za pravdu – takto rozsáhlý zákaz mobilů označila za příliš velký a nepřiměřený zásah do soukromí žáků. Škola by podle inspekce měla používání telefonů regulovat jen ve vyučování.

Na podporu stávajícího školního řádu vznikla petice, kterou podepsali všichni učitelé. Podle pedagogů se ve škole výrazně zlepšilo klima a děti si zase začaly povídat. Stěžoval si podle nich právě jen jeden rodič, který se obrátil i na školskou inspekci. Městská rada pedagogy v tomto názoru podpořila. Další reakce České školské inspekce zatím není známa.

Oprava letního kina

Vedení města stále jedná o možnosti pokračovat již letos v další etapě oprav letního kina. Práce blokuje ochranná lhůta na stromy, které byly vysázeny z dotace. Dva ze stromů by radnice chtěla přesadit, další dva, které přesadit nejdou, pokácet. Vyjádření ministerstva zatím není známo.

Na letošní rok je plánováno proinvestovat dalších 12 milionů korun, a to především za stavbu budovy pro zázemí účinkujících. Na příští rok je v rozpočtovém výhledu pro letní kino počítáno s dalšími 5 miliony korun na rekonstrukci projekční plochy.

Zadlužení města

Na setkání ke knihovně v zámeckém skleníku uvedl starosta Jaroslav Dohnálek, že si město nechává zpracovávat analýzu, která by měla stanovit vhodnou míru zadlužení. V současné době Boskovice nemají žádné bankovní úvěry a připravují několik větších investic. V rozpočtovém výhledu na roky 2020–2024 počítá vedení města s úvěrem 120 milionů korun. Ty by město mohlo čerpat postupně v letech 2020, 2021 a 2022, splácelo by je 10 let. Tento úvěrový rámec bude rada předkládat ke schválení zastupitelstvu. Podmínky úvěru jsou podle starosty pro město velmi výhodné.

Příprava sportovní haly

Vedení města v současné době intenzivně jedná s Jihomoravským krajem o možnosti získat pozemek u Národohospodářské školy na Hybešově ulici pro stavbu sportovní haly. Ohledně dalšího postupu příprav této investice však zatím není jasno. Starosta Jaroslav Dohnálek ani místostarosta Lukáš Holík nespecifikovali, jakým způsobem bude probíhat vypracování a projednání zadání, dále vytvoření architektonické studie a následně zadání projektové dokumentace. Zatím se vedení města soustředí na první krok, a to je vyjednání pozemku a následně rozhodnutí o lokalitě pro halu. Zde se vyjádřilo vedení města jasně – o umístění haly má rozhodnout zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že kraj o převodu pozemku rozhodne až během dubna, boskovické zastupitelstvo by o výběru místa mezi Červenou zahradou, Hybešovou a Sušilovou rozhodlo až v červnu, případně na mimořádném zastupitelstvu v květnu, pokud by bylo potřeba proces urychlit.

Beseda o D43

Na besedu týkající se výstavby D43 pozvala senátorka Jaromíra Vítková, která se tiskové konference účastnila jako host. Beseda proběhne v pondělí 4. března od 17 hodin v sále zámečku v Černé Hoře. „Téma je tentokrát rozšířeno ještě o odstranění problémových míst na I/43,“ doplnila Jaromíra Vítková.

další zpravodajství