PŘEDVOLEBNÍ ANKETA: Sociální věci a zdravotnictví

Co vidíte jako prioritní pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí v následujícím volebním období? Mělo by nové vedení města především udržovat stávající stav, nebo čekáte nová řešení a opatření? Jaké konkrétní věci budete prosazovat?


ČSSD – Martin Budiš

Systém sociálních služeb je ve městě nastavený dobře. Mnohá i větší města by si z Boskovic mohla vzít příklad. Chceme pokračovat a udržet síť poskytovaných sociálních služeb a rozšířit jejich kapacity, i když nároky na spolufinancování rostou. Podpoříme rozšíření terénní služby, a to i prostřednictvím rozšířením počtu terénních pracovníků. Chceme vybudovat sociální byty – půdní vestavby na Havlíčkově a v Atosu. Prostory na ulici Sadová pro ležící klienty vybavíme klimatizací. Co se týká městské nemocnice, chceme zachovat její stávající formu. Tím, že je nemocnice zařazena do páteřní sítě nemocnic Jihomoravského kraje, budeme usilovat o získání větší a pravidelné podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na provoz a činnost. Budeme pokračovat v podpoře investiční výstavby z rozpočtu města. Na rozvoj a další technické vybavení budeme využívat dostupný systém dotací. Oba systémy chceme nejenom dále rozvíjet, ale činnosti MSSS a nemocnice v rámci možností i propojit.

STAN a Sportovci Boskovice – František Jimramovský

Prioritní je zachování chodu boskovické nemocnice a další rozvoj služeb zajišťovaných Městskou správou sociálních služeb. Především u nemocnice je stávající situace dlouhodobě neudržitelná. Proto je nutné na základě objektivní analýzy současného stavu co nejdříve najít a k veřejné diskuzi navrhnout optimální formu provozování nemocnice. Naše priority v oblasti zdravotnictví a sociální péče jsou tyto:

  • Chceme, aby Nemocnice Boskovice zůstala v majetku města
  • Vypracujeme strategii dalšího odborného rozvoje boskovické nemocnice se zařazením do sítě krajských zdravotnických zařízení
  • Budeme pokračovat v modernizaci budovy nemocnice
  • Zasadíme se o další zkvalitnění poskytované lékařské péče a souvisejících služeb v boskovické nemocnici
  • V oblasti sociální péče budeme mimo jiné prosazovat zřízení Senior busu a zkvalitňování služeb v zařízeních Městské správy sociálních služeb při navyšování jejich kapacity

ODS – Miroslav Klíma

V oblasti zdravotnictví je prioritou zachování nemocnice v majetku města, zajištění dostupnosti, rozsahu poskytované péče, včetně pohotovostních služeb. Chceme vytvořit finanční plán podpory nemocnice ze strany města, aktivně získávat peníze z rozpočtu státu a kraje. Důsledně budeme kontrolovat, aby byly využity co nejlépe a průhledně. Finanční prostředky budeme soustředit do zlepšení podmínek pro pacienty, zejména na lůžkových odděleních. Zaměstnanci nemocnice si zaslouží vytvořit motivující prostředí pro výkon jejich náročné práce.

V oblasti sociálních věcí je to podpora rozvoje služeb poskytovaných Městskou správou sociálních služeb, zejména rozvoj terénních sociálních služeb, spolupráce s Charitou a Červeným křížem. Naším cílem je rozšíření kapacity v domech pro seniory na Havlíčkové a Mánesově ulici. Podporujeme výstavbu bytů pro mladé rodiny. Zdravotně-sociální problematika je také o naší podpoře mimoškolních aktivit dětí a mládeže, zajištění důstojného prostředí pro setkávání seniorů.

Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 – Petr Fiala

  1. Bezproblémový provoz nemocnice. Prosazujeme, aby nemocnice zůstala v majetku města z důvodu zachování všech potřebných služeb pro občany.
  2. Ostatní sociální služby města není třeba výrazně měnit.
  3. V poslední době se hovoří o financování investic a obnovy v nemocnici, stavu zaměstnanců a mezd. Město musí finančně zabezpečit obnovu a rozvoj svého majetku budovy, kotelen, atd. Nemocnice zase provoz a svoji obnovu – přístroje, atd. Podle analýzy, kterou jsem si zpracoval, by toto nemocnice měla zvládnout. Nebráníme se adresné pomoci ze strany města. Je třeba zpracovat střednědobé plány obnovy a investic majetku města a nemocnice a zabudovat je do rozpočtového výhledu města i nemocnice. Na výše uvedeném je nutná co nejširší politická shoda, aby se pravidla neměnila. Co se týče vlastní činnosti nemocnice, musí se snažit hledat nové možnosti rozvoje, zvyšovat konkurenceschopnost, výkonnost i kvalitu. V ekonomické oblasti optimalizovat zisk, zpracovat mzdovou koncepci. Město pak musí prostřednictvím valné hromady a dozorčí rady tyto procesy kontrolovat. Je také žádoucí dohodnout vyšší úroveň spolupráce mezi boskovickou a blanenskou nemocnicí.

ANO 2011 – Martina Přichystalová

Nemocnice v Boskovicích letos slaví 60 let od svého založení. Dá se říci, že je rodinným stříbrem našeho města. Poskytuje služby a pracovní příležitosti obyvatelům nejen Boskovic, ale i širokého okolí. A jako rodinné stříbro si ji musíme chránit a zasadit se o to, aby léčebná a diagnostická péče byla kvalitní a konkurenceschopná. To lze zabezpečit pouze s kompletním a erudovaným personálem, moderním technickým vybavením a celkově ekonomicky prosperujícím zařízením. K plnění těchto tří cílů musí směřovat veškeré kroky vedením města. Nikdy jsem se netajila názorem, že by město mělo mít kontrolu nad fungováním svého zdravotnického zařízení, což může být beze zbytku splněno pouze tehdy, když ho samo provozuje. Otázkou zůstává, zda to bude i nadále v jeho finančních možnostech. Rozhodně budu prosazovat zachování fungující a konkurenceschopné nemocnice a kvalitní zdravotní péče pro občany Boskovic a celého regionu.

Piráti – Dana Hrubá

V oblasti zdravotnictví je asi nejpalčivější otázkou boskovická nemocnice. Prioritou boskovické Pirátské strany je neprodávat nemocnici soukromému subjektu a zachovat ji v majetku města. Bude ale složité pro nemocnici sehnat systematickou finanční podporu a zajistit tak její chod, modernizaci vybavení a důstojné finanční ohodnocení všech jejích zaměstnanců.

O seniory je v Boskovicích díky MSSS dobře postaráno. Díky své arteterapeutické činnosti ale slýchávám přímo jejich problémy. Ti soběstační, kteří nepotřebují péči žádného sociálního zařízení, trpí samotou, chtějí být aktivní a podílet se na chodu společnosti. Mým konkrétním plánem je proto vytvoření projektu sloužícího k vzájemnému trávení volného času různých generací.

Radnice by v budoucnu měla také podpořit výstavbu městských bytů, finančně dostupných pro seniory i mladé rodiny. Jako prevenci drogové závislosti je třeba podporovat sportovní a volnočasová centra pro mladé a vytvořit zajímavá místa pro jejich aktivní setkávání.

KDU-ČSL – Marie Zouharová

V současné době stávající sociální síť v Boskovicích pokrývá téměř všechny potřeby obyvatelstva. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko zahrnuje 9 sociálních služeb sociální péče a prevence, působících v Boskovicích. U dalších 8 služeb se město podílí na finanční úhradě za obyvatele z Boskovic, kteří službu využívají mimo území Boskovic. I nadále budeme podporovat udržení stávající sociální sítě, včetně provázanosti na rozpočet města. Obecným problémem společnosti je stárnoucí populace, budeme usilovat o další posílení úvazků pečovatelské služby v návaznosti na akční plán Jihomoravského kraje.

Budeme podporovat, aby nemocnice zůstala v majetku města, i když to bude mít velký dopad na rozpočet města. Je nutná modernizace nejen přístrojové techniky, ale i budov včetně důstojného zázemí pro pacienty. Budeme usilovat o předložení odborného finančního rozpočtu nemocnice, včetně stanovení priorit, dále o předložení časového harmonogramu a rozboru zajištění vícezdrojového financování na jednotlivé investiční akce.

Sdružení nestraníků – Jaroslav Kovář

Bývalá okresní nemocnice, která poskytuje zdravotní péči ne jen občanům města Boskovic, ale celému regionu, je stále zařazená do páteřní sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. Nestranický program zdravotní a sociální péče 2018 nabízí proto tyto systémové změny rozvoje v této oblasti.

Městská Nemocnice Boskovice s.r.o. musí projít konsolidačním procesem. Chceme zastavit politické ovlivňování personálního obsazování managementu nemocnice a její dozorčí rady. Nové vedení města, valná hromada nemocnice se omluví předchozímu vedení nemocnice, zastavíme soudní řízení a vyvodíme osobní odpovědnost odcházejících zastupitelů za jejich špatná rozhodnutí. Nové nepolitické, kompetentní a odborné vedení nemocnice obnoví jednání s JMK a MZČR o podpoře financování. Rada města neodkladně zahájí jednání s novými samosprávami spádových obcí o solidárním spolufinancování městské nemocnice v Boskovicích.

V oblasti poskytované péče sociální vypracujeme nový program finanční podpory poskytování sociálních služeb pro seniory a přestárlé spoluobčany. Zahájíme jednání o zařazení MSSS pod správu JMK a zasadíme se o rozšíření kapacity. Posílíme účelové dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory a lidem v domácí péči.

Boskováci – Luděk Řehoř

K oblasti zdravotnictví: Prioritní je vyjednání zařazení Nemocnice Boskovice do sítě krajských nemocnic ve vztahu k prováděné léčbě. Co se ekonomiky a provozu týče = NB provozovat dále jako městskou a usilovat o kvalitní vedení na všech stupních a o vytvoření dobrého kolektivu lékařů a veškerého personálu. Vytvořit věrnostní program pro celý tento kolektiv v Nemocnici Boskovice s.r.o. a tímto stabilizovat lidské zdroje, případně nabídnout ubytování pro zdravotnický personál.

Celkově prováděnou léčbu směřovat do základních a rutinních výkonů s nejlepší kvalitou a specializovanou práci předávat na specializovaná pracoviště v rámci na začátku zmiňované sítě krajských nemocnic.

K sociální oblasti: Pokračovat v dobré práci MSSS a tuto rozšiřovat. Tím máme na mysli = vytvoření nové části = například koupí nemovitostí k prodeji na ulici Havlíčkova s vytvořením dalších kapacit pro péči o seniory. Také podpořit vznik dalších míst a služeb pro sociálně potřebné, a to i ve spolupráci se soukromým sektorem a také s charitativními organizacemi. Více se věnovat vyhledávání podpor z různých míst pro další financování v této oblasti (oslovení partnerů, sponzorů, jednání s MPSV, JMK a dalšími).

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy možnosti publikovat své názory a představit své kandidáty v předvolebních anketách Ohlasů přes opakované výzvy nevyužila.

další ankety