PŘEDVOLEBNÍ ANKETA: Příprava městských investic

Jste spokojeni s tím, jak město připravuje větší investiční akce? Mělo by dojít k většímu zapojení odborníků a veřejnosti a je podle vás současný systém dostatečně transparentní? Pokud ne, jaké konkrétní změny byste uvítali a co budete prosazovat?


ČSSD – Petr Malach

Ano, jsem spokojen, protože vychází ze strategických dokumentů města, jako je územní plán, strategický plán a další dílčí dokumenty města. Samozřejmě je nutné vycházet z toho, co nám umožňuje legislativa, ale vždy je co zlepšovat. Dále do oblasti vstupuje politika a programy jednotlivých politických stran a záleží na dosažených společných prioritách. Mám obavu, že se může stát, že nebudou realizovány některé připravované projekty typu knihovna.

Pokud je větším zapojením odborníků a veřejnosti myšleno participativní řízení, nemá toto oporu v legislativě, ale už nyní odborníci a veřejnost může pracovat v odborných komisích zřízených při radě města a zde prezentovat svoje názory a návrhy. Ano, v této oblasti vyzveme více veřejnost i odborníky k činnosti. V případě velkého projektu může vzniknout nový typ komise při RM se stejným zaměřením či názvem.

STAN a Sportovci Boskovice – Jiří Pevný

S přípravou investičních akcí za uplynulé období nejsem spokojený. Akce byly připravované tzv. za zavřenými dveřmi. Byť jsem zastupitelem, měl jsem zkušenost s obtížným až nemožným získáním informací. Většinou pod heslem „rada ještě neprojednala“. Tento stav nepovažuji za transparentní. O investičních akcích musí rozhodovat volení politici. Jsem však pro, aby do jejich přípravy byli zapojeni odborníci z řad veřejnosti.

Řešení je jednoduché. Odpolitizování stavební komise jako poradního orgánu Rady města. Jestliže má být poradním orgánem Rady, nesmí být jejími členy členové Rady. A už vůbec ne ve funkci předsedy. Vždyť by radili sami sobě. Komisi bych složil z odborníků ve stavebnictví, které nebude nominovat žádná strana či uskupení.

Z hlediska vlastní přípravy podkladů pro realizaci staveb, tedy činnosti již nepolitické, jsem spokojený s prací odboru rozvoje města a investic. Ovšem i tomuto odboru by měli politici stojící v čele města umožnit větší vstřícnost k žadatelům o informace.

ODS – Vladimír Ochmanský

Z mého pohledu je jedinou větší investiční akcí tohoto volebního období polytechnické centrum, pro někoho možná i přístavba MŠ nebo sportpark. Tyto investice byly napojené na dotační tituly, kdy se investor musí podřídit podmínkám dotace. Samostatně opravujeme jen areál letního kina. Co se týká zapojení odborníků, jsem k tomu docela skeptický. Za odborníky se rádi schovávají politici na všech úrovních, ale zároveň si je sami vybírají. Samozřejmě ty s těmi správnými postoji. Museli bychom definovat, koho vlastně považujeme za odborníka. Pro mě je to například statik nebo geolog. Sporný už však může být ekolog či architekt, kde názory dvou odborníků mohou být protichůdné. Co se týká veřejnosti, jsem toho názoru, že právem každého občana, ne nátlakových skupin, které jsou vždy nejhlasitější, je vyjadřovat se k věcem veřejným. Odpovědnost je pak na politikovi, kterému to pak voliči sečtou v příštích volbách. My v ODS se odpovědnosti nebojíme a nechceme se za nikoho a za nic schovávat.

Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 – Dominik Božek

Nemohu říci, že jsem spokojen s tím, jak město připravuje klíčové investice. Myslím, že je velmi důležité, abychom zcela změnili způsob, jakým se tato oblast řeší.

Dosažení širokého konsenzu (politického i veřejného) je pro úspěch zásadní. Účinným nástrojem je strategický plán rozvoje města, který by pomohl „de-politizovat“ mnoho klíčových investičních rozhodnutí a umožnil by, aby uvedené investice překročily libovolné volební období. Zpracování strategického rozvoje města je ve své podstatě samotnou investicí, ale pevně věřím, že tato investice bude splacena v úsporách času, úsilí a pomůže zamezit zbytečným výdajům v budoucnosti.

Po schválení investičního záměru by na přesné zadání a průběh měla dohlížet odborná komise sestavená z odborníků na danou problematiku, místních i cizích, kteří mohou mít objektivnější pohled. Jak jsem již uvedl, pravidla týkající se fungování takovéto komise by byla stanovena předem a širokým konsensem.

ANO 2011 – Pavel Schwarzer

Městské investice stanovuje vždy politické vedení města. Vlastní přípravu investic mají na starosti úředníci příslušných městských odborů. Podle mého názoru funguje příprava investic v Boskovicích ze strany úřadu dobře. Jestli je proces dostatečně transparentní nemohu posoudit. Krokem kupředu určitě bylo zapojení městského architekta a pořádání architektonických soutěží do procesu přípravy investic.

Zlepšit je však zapotřebí zpracování podkladů pro přípravu investic města, tzv. zadání staveb. To lze větším zapojením radních, zastupitelů a odborníků z řad občanů. Ti společně pomohou jasně definovat požadavky na investici. Pokud budu nadále pracovat ve vedení, chci prosadit vytvoření pracovních skupin pro přípravu kvalitních zadání ke každé zamýšlené investici. Byl bych rád, kdyby se na přípravě investic podíleli všichni schopní a tvořiví lidé bez ohledu na to, za jakou politickou stranu zrovna kandidovali. Konec konců víme, že politici se mění stále, stavby nám slouží i stovky let.

Piráti – Anna Trávníková

Momentálně je v procesu několik velkých městských investic (stavba sportovní haly, knihovny, rekonstrukce letního kina nebo budoucnost boskovické nemocnice). Ty je potřeba především rozhodnout a dotáhnout ke zdárnému konci a celkově urychlit jejich realizaci, což zvýší důvěru občanů v nakládání města s veřejnými financemi. Také informační schůzky, kde by zazněly nejdůležitější informace podané jasnou a přehlednou formou a zodpovězeny dotazy k příslušným tématům, by přispěly ke zlepšení současného stavu komunikace mezi radnicí a občany.

Současný systém je transparentní v tom smyslu, že člověk s vynaložením většího úsilí dohledá v oblasti městských investic a rozpočtu, co potřebuje. Překvapující je však systém zadávání veřejných zakázek a chybějící výběrová řízení. V tomto smyslu má město co do transparentnosti velké rezervy. Důsledně vypisovaná výběrová řízení a veřejné soutěže by jistě přilákaly odborníky a také firmy, které jsou schopné splnit úkol bez nákladných reklamací, rychleji, efektivněji a velmi často za výhodnějších finančních okolností.

KDU-ČSL – Barbora Palánová

Odborníci jsou samotní pracovníci úřadu jednotlivých odborů. Město přijalo v loňském roce městského architekta, což je krok kupředu zapojit dalšího odborníka. Samozřejmě to má své výhody i nevýhody, ale vidím to pozitivně v tom, že má možnost se vyjádřit k důležitým investičním akcím, k nové podobě rozvoje města. Co se týče zapojení veřejnosti – kdo chce, má zájem a zajímá se, ten si cestu vždy najde, jak vyjádřit svůj názor a město Boskovice informovanost stále zlepšuje, například diskuzí na webu města, zveřejněným rozpočtem, setkáními s občany nad rozpočtem, konkrétními akcemi aj. Měla by se zlepšit komunikace zúčastněných institucí a odborníků při přípravě akcí, kvalitní příprava by měla počítat mimo jiné s informovaností občanů o dané akci.

Ohledně transparentnosti systému nedokážu posoudit přímo, musela bych si udělat nějaký větší průzkum, abych mohla na základě jasných bodů říci, proč je, či není současný systém transparentní. Závěrem bych chtěla říct, že vždy se dá něco zlepšovat.

Sdružení nestraníků – Tomáš Frömel

Zasadíme se o maximální zapojení občanů do celkové koncepce rozvoje města. Občané stanoví priority, ne jejich zastupitelé. Základní podmínkou je vytvořit lidem prostor pro určení priorit na základě vlastních reálných potřeb.

Občané se budou vyjadřovat ke všem veřejným investicím. Nechceme, aby například o tom, jak bude vypadat a kde bude stát městská knihovna, rozhodla Rada města a občané dostali šanci vybrat jeden chodník, který se prioritně opraví. Veřejný zájem musí být pro městské investice závazný a bude se realizovat v časových obdobích jednoho a více volebních cyklů. Prostřednictvím tohoto modelu přípravy městských investic dosáhneme potřebné důvěry, která v Boskovicích chybí.

Boskováci – Josef Přibyl

Co je to větší investiční akce? Každá akce by měl být v souladu koncepcí rozvoje města. Pak bych to rozdělil na akce ve městě pevně zakotvené, to jsou ty, které mají svoji lokalitu, například koupaliště, a ty nezakotvené, jako je například sportovní hala. Měnit neustále umístnění důležitých objektů ve městě neodpovídá profesionalitě ani koncepci. Mělo by se rozhodovat, a ne handlovat jak na trhovišti. Po projednání s profesní i laickou veřejností musí nastat definitivní ukončení dalších průtahů a přistoupit k rozhodnutí o realizaci.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy možnosti publikovat své názory a představit své kandidáty v předvolebních anketách Ohlasů přes opakované výzvy nevyužila.

další ankety