PŘEDVOLEBNÍ ANKETA: Doprava

Jaká konkrétní opatření by podle vás mělo vedení města zavést během příštího volebního období v oblasti dopravy? Co pokládáte za klíčové, co budete prosazovat a co je podle vás reálné stihnout?


ČSSD – Marek Ležák

Hlavním bodem zájmu v oblasti dopravy v Boskovicích a jejich místních částech je pro nás bezpečnost chodců na přechodech, a to zejména v okolí základních škol, kterou lze zvýšit kvalitním nasvětlením přechodů, jež je důležité hlavně v zimních měsících, pravidelným obnovováním vodorovného dopravního značení na vozovkách, zvýrazněním dopravních značek před přechody apod. Chceme vybudovat nové přechody a chodníky pro chodce-děti docházející do škol z lokalit Na Výsluní, Na Chmelnici, Rovná = Bezpečná cesta do školy. Z důvodu nespokojenosti občanů chceme dokončit instalaci měřičů rychlosti v úseku Skalice nad Svitavou – Mladkov, ulice Havlíčkova. Hledání nových parkovacích míst a dopravu budeme řešit společně diskusí s občany, a to v návaznosti na již zpracovanou dopravní studii, vyhotovenou odborníky z VUT Brno. Budeme se podílet a chceme být součástí příprav a realizace staveb nadmístního významu. Budeme-li součástí vládnoucí koalice, bude i dostatečný prostor a čas na plnění našeho programu.

STAN a Sportovci Boskovice – Vladimír Petrů

Největším problémy v oblasti dopravy jsou samozřejmě hustota provozu a parkování. Zatímco s hustotou provozu toho mnoho nesvedeme, dokud nebude postavena R43 (navržené obchvaty města považuji za nereálné), u parkování můžeme začít realizovat hned několik kroků.

Prvním konkrétním krokem by bylo koncepční zjednosměrnění vybraných ulic, čímž by se zvýšil počet parkovacích míst, zlepšila jejich průjezdnost a také bezpečnost. V mnoha městech to takto funguje spoustu let a je s tím spokojenost.

Současně by měla být zavedena pravidelná (mini)busová doprava za rozumnou cenu (od Čížovek a Bělé až po Kaufland), aby si lidé nemuseli na každý nákup či návštěvu nemocnice brát auto a měli jistotu, že jim pojede v dohledné době autobus, který je odveze tam i zpět.

Při povolování výstavby nových bytových domů je nutné vyžadovat ještě vyšší koeficient počtu parkovacích míst.

Možná to zní zatím trochu fantaskně, ale je třeba začít uvažovat i o podzemním parkovacím domě poblíž centra města.

ODS – Karel Tlamka

Problémů je hodně a některé se určitě nedají stihnout během volebního období, například dálnice D43, případně obchvat, pokud výstavba dálnice bude v nedohlednu. Ale to neznamená, že je nebudeme řešit. Jsou totiž naprosto klíčové pro budoucnost dopravy v Boskovicích. Mezi další neméně klíčové body ze střednědobého horizontu patří nedostatek parkovacích míst, neprůjezdnost některých ulic, křižovatka pod poštou, špatně zvolené parkoviště pro kamiony na ulici Mánesova. Jaké to má řešení? Zvážit výstavbu parkovací domů ve vhodných lokalitách, ve spolupráci s občany udělat z vytipovaných ulic jednosměrné ulice, pracovat na vybudování kruhového objezdu pod poštou, přemístit parkoviště pro kamiony do vhodnější lokality.

Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 – Michaela Žejšková

Vedení města by mělo zajistit revizi množství a umístění přechodů pro chodce, případně jejich vyšší zabezpečení (zábradlí, osvětlení) se zohledněním nejen stávajícího stavu, ale i se zaměřením do budoucna vzhledem k plánovaným výstavbám. Tuto oblast pokládám za klíčovou a domnívám se, že je reálné stihnout jak takovou revizi, tak rovněž realizaci příslušných opatření.

Dále by vedení města mělo zajistit úpravu vyhlášky k povinnému minimálnímu počtu parkovacích míst pro nové stavební projekty vzhledem k často neúnosné parkovací situaci v řadě ulic města. Navazujícím opatřením by pak měl být parkovací dům realizovaný formou projektu PPP (Public Private Partnership: projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru) – splnění je zde však reálné nejdříve na konci volebního období.

ANO 2011 – Ondřej Fiala

Předně chceme vytvořit strategický dokument, generel, který bude řešit dopravní situaci v Boskovicích v dlouhodobém horizontu. Tento dokument by měl být vodítkem, jak dále postupovat při plánování infrastruktury, a také ke zmírnění či eliminaci negativních vlivů stále rostoucí automobilové dopravy v našem městě. Chceme usnadnit parkování v Boskovicích, kdy zvážíme například vhodnost výstavby parkovacího domu.

Je třeba se také zaměřit na alternativní způsoby dopravy a vytvořit takové podmínky, aby se automobilová, pěší i cyklistická doprava vzájemně doplňovala a ne, aby si navzájem překážela. V Boskovicích a okolí je několik míst, která jsou špatně dostupná pro pěší, a přitom jsou lidmi hojně navštěvována. Je třeba opravovat chodníky stávající, ale zároveň je třeba vytipovat místa pro stavbu nových chodníků a cyklostezek, pro větší bezpečnost i pohodlí občanů. Dále se chceme maximálně zasadit o výstavbu rychlostní silnice D43.

Piráti – Jiří Klimek

Klíčové je řešit dopravu komplexně místo běžného pojetí „doprava = auta“. Nynější rozvoj individuální automobilové dopravy je neudržitelný: město není nafukovací a auta a infrastruktura s nimi spojená zabírají spoustu místa. Ke zlepšení situace by mohla vést některá z následujících opatření.

Zpoplatnit veškerá veřejná parkovací stání minimálně v centru města (například dle hranic MPZ) včetně všech ulic a nabídnout jinou alternativu (třeba bezplatné parkování na parkovištích u Zlaté růže a na Hradní; MHD viz dále), případně zavést parkovací zóny. Dále zavést funkční městskou hromadnou dopravu (síť zastávek dle docházkové vzdálenosti, linky dle využitelnosti, frekvence dle potřeby). A do budoucna směrovat krajské investice mířené do katastru města místo na velké akce s nejasným výsledkem na sérii lokálně prospěšnějších investic (například přebudování křižovatky u Slavie místo budování Boskovické spojky).

Prosazovat budeme zde popsané i další dobré nápady, které přijdou od zastupitelů nebo od občanů.

KDU-ČSL – Jaromíra Vítková

V oblasti dopravy je nutné řešit situaci v intravilánu města a také dopravní obslužnost, a to hromadnými prostředky (autobusy, železnice) i osobními vozidly. Na území města je nutné projekčně řešit přetížené křižovatky na ulici Nádražní a Sokolská. Dále využít prostorových možností ke zvýšení parkovacích míst na ulici Komenského, Lidické a Nádražní. V místech nebezpečných pro chodce (ulice Janáčkova, Hybešova) je třeba vybudovat přechody. Dlouhodobější cíle s výrazně vyššími finančními náklady vidím v rekonstrukci ulice Milánovy, Podhradí, Bělská, Na Skalce, Ludvíka Vojtěcha, případně další. Vedení města musí spolupracovat s Jihomoravským krajem jako dalším vlastníkem komunikací a usilovat o jejich pravidelnou údržbu. Musíme rozvíjet síť cyklotras i cyklostezek. Ve vztahu k regionu, území kraje a celé republiky dále prosazovat urychlenou výstavbu D43, vyjednávat se společností Kordis a dopravci o optimální dopravní obslužnosti.

Sdružení nestraníků – Petr Lebiš

Souvislosti a vliv dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti na zaměstnanost v našem městě a v našem regionu jsou zřejmé každému. Doprava je jedním z faktorů, které mají velký dopad na rozvoj regionů a jejich postavení z hlediska zaměstnanosti a ekonomické úrovně. Náš volební program v oblasti dopravy se proto věnuje potřebám občanů.

Ve spolupráci s občany obce Lhota Rapotina a přilehlých obcí chceme zastavit nesmyslný projekt Boskovické spojky. Podpoříme součinnost okolních samospráv měst a obcí, Ministerstva dopravy, Jihomoravského a Pardubického kraje na dokončení okresní a konečně zahájit realizaci krajské sítě silniční infrastruktury. Prioritou pro Boskovice je zajistit financování jedné ze tří variant obchvatu Boskovic a odstranit problémy s přetíženým centrem.

Boskováci – Josef Bártek

V oblasti dopravy chtějí Boskováci navázat na již provedené dopravní stavby. Úpravou dopravních tras dojde k snížení přepravního zatížení ulice Sokolská díky zprůjezdnění ulice Štefánikova a Nádražní, s následným budoucím obchvatem města podle již zpracované studie – kolem školního statku s napojením silnice II/374 do ul. Průmyslové. V uplynulém období se podařilo realizovat řadu dopravních staveb, spočívajících v rekonstrukci vozovek, chodníků a parkovišť. Naší snahou bude v tomto trendu pokračovat. Do rekonstrukce vozovek a chodníků se budeme snažit zařadit další ulice v Boskovicích i příměstských obcích. Rádi bychom se zaměřili i na zkvalitnění účelových komunikací, vedoucích například k zahrádkářským koloniím v lokalitě Rovná, Pod Kojálem, Milánovy a Dubina, ve spolupráci se Svazem zahrádkářů. V rámci plánované přestavby vlakového nádraží budeme prosazovat výstavbu vícepodlažního parkoviště na ulici Nádražní. Prioritou je zachování železničního uzlu ve Skalici nad Svitavou. V obci Mladkov se pokusíme ve spolupráci s Jihomoravským krajem prosadit zřízení podchodu od autobusové zastávky pod silnicí II. třídy č. 19.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy možnosti publikovat své názory a představit své kandidáty v předvolebních anketách Ohlasů přes opakované výzvy nevyužila.

další ankety