Kulturní akce v Boskovicích: Kolik jich je a kdo je pořádá?

Následující text vznikl na základě pokusu sepsat a spočítat kulturní akce v Boskovicích, konané během končící sezóny 2016/2017. K tomuto nápadu nás přiměla zajímavá debata na facebookovém profilu dramaturga boskovických Kulturních zařízení Ivo Legnera a také diskuse o podílu končícího hudebního klubu Sklepy na zdejším kulturním životě.

Koncert v letním kiněKoncert v letním kině   foto: Tomáš Znamenáček

Samozřejmě si uvědomujeme, že samotný počet kulturních akcí nabízí jen jeden, poměrně omezený úhel pohledu na boskovické kulturní dění. Zjistit kupříkladu návštěvnost všech jednotlivých akcí už však není dost dobře možné. Zaměřili jsme se tedy na prostou nabídku akcí, plus na vyhodnocení toho, kdo se na jejich organizování nejvíce podílí.

Výsledná čísla jsou poměrně omračující. Jestliže první odhady učiněné od stolu mluvily přibližně o stovce městských akcí a další stovce akcí pořádaných jinými subjekty, my jsme dospěli k počtu necelých 300 samostatných akcí od září 2016 do srpna 2017. V některých případech bylo samozřejmě těžké rozhodnout, jak jednotlivé akce pojmout – kupříkladu festival Boskovice pořádaný pražským Unijazzem počítáme jako jednu festivalovou akci, kdybychom počítali jednotlivé pořady v rámci festivalu samostatně, se statistikami by nám to notně zahýbalo.

Počítali jsme i akce, které nemají primárně kulturní charakter, ale nabízejí zajímavý doprovodný kulturní program, jako jsou kupříkladu Boskovické běhy – sportovní akce, na které ovšem letos zahrály legendární Synkopy 61. Naopak jsme se rozhodli nezapočítávat plesy či taneční zábavy, tedy akce spíše společenského charakteru. Podobně třeba z klubu Jízdárna jsme nezapočítali párty, ale koncerty či vystoupení známějších DJs.

Je samozřejmě možné, že některé akce naší pozornosti unikly a nepodařilo se nám je zpětně dohledat; přesto věříme, že výsledný přehled je poměrně přesný a vypovídající. Stranou jsme nechali také některé drobnější akce, které nejrůznější spolky pořádají spíše samy pro sebe než jako nabídku pro širokou veřejnost. Akcí je tedy ve skutečnosti ještě o něco víc.

Zcela samostatně jsme ponechali boskovické kino. To ve sledovaném období uvedlo přibližně 800 jednotlivých projekci, včetně představení pro školy a alternativního obsahu. Z toho přibližně čtyřicet projekcí proběhlo v letním kině.

Počty kulturních akcí podle typuPočty kulturních akcí podle typu   foto: Tomáš Znamenáček

Hudba

Akce jsme rozdělili do několika skupin, suverénně největší podíl zabírají koncerty. Živých koncertů se v Boskovicích během roku uskutečnilo 126, což je poměrně úctyhodné číslo. K tomu však přibývá ještě dalších 40 vystoupení DJs. Pokud bychom zde ještě připočetli jednotlivá vystoupení festivalu Boskovice, bude výčet hudebních uskupení, které se v Boskovicích během roku představí, až neuvěřitelný.

Hlubší pohled na strukturu koncertů ukazuje, že KZMB se věnují především dvěma koncertním liniím – vážné hudbě a cyklu jazz & blues. Díky Petrovi Meluzínovi, který začal organizovat pravidelné večery zejména folkových a amatérských hudebníků, přibyla v poslední době ještě tato třetí linie. Celkem tak KZMB uspořádala v sezóně 38 koncertů. Příliš nezaostávají Sklepy se 32 koncerty. Dalšími výraznými pořadateli koncertů jsou také Základní umělecká škola, klub Turbína, muzeum, které využívá především prostor synagogy, Českobratrská církev evangelická, která připravuje cyklus adventních koncertů a několik dalších koncertů v průběhu roku, a Kafe za rohem. Hlavními pořadateli akcí DJs jsou samozřejmě Sklepy a také Turbína.

Velmi atraktivně působí výčet známých jmen, která se v Boskovicích v průběhu roku na svých koncertních cestách zastavila: Jaroslav Svěcený, Jelen, Ondřej Havelka, Vlasta Redl, Janáčkovo kvarteto, Dan Bárta, Laco Deczi, Anna K., Mňága a Žďorp, Vojtěch Dyk, Martin Kratochvíl & Tony Ackerman, Květy, Znouzectnost, Minus123minut, Mutanti hledaj východisko, Manon Meurt, Maok, Vypsaná fiXa, Visací zámek, Mandrage… A k tomu můžeme opět přidat ještě letošní hlavní festivalová jména jako Hugo Race, Už jsme doma, Ty Syčáci, Vojna in the Kittchen a tak dále.

Divadla a akce pro děti

Divadelních představení se v Boskovicích během sezóny 2016/2017 konalo 27. Je ovšem nutné zdůraznit, že velmi zásadní podíl na tomto počtu má existence místního souboru Lísky, který se věnuje specifickému žánru improvizačního divadla, koncipovanému jako utkání dvou improvizačních týmů. Podobných impro zápasů či show se během roku konalo hned 13, takže standardnějších divadelních produkcí bylo pouze 14. I zde bychom však mohli připočíst také divadelní představení v rámci festivalu Boskovice a také dětská divadelní představení, která jsme zařadili do akcí pro děti.

Akcí pro děti bylo celkem 16 a jejich podstatnou část tvoří právě tato dětská divadla. Je jim věnován pravidelný cyklus v zámeckém skleníku a také oblíbený letní Boskovický pohádkový hřebínek na zámku.

Výstavy

Výstav se v Boskovicích uskutečnilo podle našich zjištění 31. Konají se samozřejmě hlavně v muzeu, které se zaměřuje především na výstavy s odbornou tématikou, avšak opět díky festivalu Boskovice prezentuje i pozoruhodné současné umělce. Letos to byl především Jiří Bolf. Celkem 5 samostatných autorských výstav nabídla během roku Galerie Otakara Kubína. Pravidelný program komornějších výstav připravuje také Kafe za rohem, kde dostala prostor kupříkladu významná boskovická fotografka Gabriela Kolčavová.

Festivaly

Festivalů je samozřejmě nejméně, ale zase přilákají největší počet návštěvníků. Dominantní čtyřdenní festival Boskovice jich navštíví asi 4000. Letošek přinesl také dvě novinky: Mandolínový festival, konaný díky aktivitám domácího mandolinisty Martina Krajíčka, a festival seriálů na zámku, který je možná opět spíše společenskou akcí, ale konala se během něj řada projekcí a také koncert Xindla X. Mezi větší akce musíme zařadit také velké gastronomické a jarmareční setkání Husí slavnosti, rovněž s bohatým doprovodným kulturním programem. Na těch posledních vystoupil kupříkladu Jelen či Ondřej Havelka.

Další akce

Mezi další akce, které se v Boskovicích konají, jsme započítali také nejrůznější besedy, přednášky a literární setkání. Právě zde je někdy těžší rozlišit, jestli se jedná o interní akce některých organizací, nebo veřejnou činnost. Městská Kulturní zařízení se věnují především cestovatelským besedám, odborné přednášky se konají v muzeu. Zajímavou akcí postavenou především na přednáškách je pak Odpoledne v židovském ghettu, které pořádá brněnský Unijazz.

Nejen v kině se pak konají filmové projekce. Velmi aktivní byl v tomto ohledu klub Sklepy, kde se konaly jednak projekce zaměřené na hudební filmy a záznamy koncertů, ale také cyklus dokumentárních projekcí připravovaný Filmovým klubem při boskovickém gymnáziu.

Díky aktivitám klubu Tancini a místní ZUŠ proběhlo také několik akcí zaměřených na tanec. Mezi pel-mel jsme pak zařadili akce jako Brána památek dokořán, muzejní noc, vánoční jarmark s kulturním programem či obtížně zařaditelnou a poměrně unikátní akci slam poetry na Sklepech.

Počty kulturních akcí podle pořadatelePočty kulturních akcí podle pořadatele   foto: Tomáš Znamenáček

Pořadatelé

Pokud svou pozornost zaměříme na pořadatele kulturních akcí, zjistíme mimo jiné, jaký je podíl městské kultury a té, kterou ve městě pořádají další instituce. Z celkem zaznamenaných 288 kulturních akcí jich kulturní středisko KZMB uspořádalo 83. Muzeum regionu Boskovicka, které je nyní zřizováno Jihomoravským krajem, připravilo podle našich údajů celkem 33 akcí. Vítězem pomyslného klání se pak možná docela nečekaně stává zanikající klub Sklepy, kde se konalo 89 kulturních akcí.

Byla-li jednou z inspirací pro součet kulturních akcí ve městě snaha zjistit, do jaké míry se na nich podílel zanikající hudební klub, pak je čistě v tomto kvantitativním hledisku závěr jednoznačný: Boskovice ztrácejí nejaktivnějšího pořadatele kulturních akcí, kterého z veřejných zdrojů nedotovaly ani jedinou korunou. Z pohledu návštěvnosti by samozřejmě čísla vycházela jinak, ale i kdybychom Sklepům přiznali na jednu akci poměrně nízký průměr, pořád by klub v souhrnu pravděpodobně patřil k nejvýznamnějším pořadatelům boskovické kultury.

Hned za Sklepy, Kulturními zařízeními a muzeem je klub Turbína, který naopak může počet svých veřejných aktivit poměřovat třeba s místní Základní uměleckou školou. Důležitou roli v místním kulturním životě pak hraje samozřejmě Galerie Otakara Kubína, ale také Kafe za rohem a Českobratrská církev evangelická.

Do kolonky ostatní jsme zařadili organizace či jednotlivce pořádající kulturní akce jen velmi příležitostně. Ale i zde je možné vypozorovat zajímavé trendy, třeba že soukromý sektor podnikající ve zcela jiné oblasti může být pro město zajímavým kulturním přínosem a dovozcem poměrně výjimečné kultury, a to nejen formou sponzoringu, ale přímo pořadatelskou aktivitou. Proslulého trumpetistu Laca Decziho přivezla do Boskovic cestovní kancelář Slunce & sníh, Annu K. či Mňágu a Žďorp zase firma Itab.

Přímý podíl městské kultury na počtu kulturních akcí je tedy méně než třetinový, společně s krajskými institucemi méně než poloviční. Samozřejmě když vynecháváme projekce v městském kině, jak jsme předeslali. Město se však vedle této přímé kulturní činnosti na některých dalších akcí podílí spolupořadatelsky, případně příspěvkem v rámci grantového systému. I zde je však nutné dodat, že samotné rozdělení akci nemusí být zcela přesné, protože jedna akce může mít více pořadatelů, což se projevuje často právě u akcí Kulturních zařízení – ta pořádají kupříkladu Mandolínový festival ve spolupráci s Martinem Krajíčkem nebo všechna představení v podstatě samostatně fungujícího impro divadla Lísky, které má v KZMB své zázemí. Podobně přešel pod KZMB i Open Mic, za kterým stojí Petr Meluzín.

Obecně snad tudíž lze říci, že podíl samostatných organizací a jednotlivých kulturních aktivistů je v místní kultuře nejen dvoutřetinový, ale ještě podstatně vyšší. Celkový počet akcí je v Boskovicích vzhledem k velikosti města nepochybně velmi vysoký a mezi účinkujícími je nemalé zastoupení takzvaně zvučných jmen. Velmi pestrý je i výčet konkrétních míst, kde se kulturní akce konají.

další zpravodajství