Boskovice připravují nový Zpravodaj. Zadarmo do schránek

K výrazné změně městských tištěných médií plánuje přistoupit boskovická radnice. Město chce zrušit prodávaný Zpravodaj i bezplatné Radniční listy a tyto tiskoviny nahradit novým dvacetistránkovým Zpravodajem, distribuovaným jednou měsíčně zdarma do schránek všech domácností. Finanční náklady na tištěná média se tak podstatně zvýší.

Boskovická radniční média
Boskovická radniční médiafoto: Tomáš Trumpeš

Podle zápisu z červnové městské rady jsou důvody ke změnám především dva: prodávanému Zpravodaji klesá postupně náklad – z původní tisícovky kusů přibližně na šest set – a Radniční listy nedoznaly změn od svého vzniku v červnu roku 2003. Zpravodaj si tak už nevydělá inzercí a prodejem ani na výdaje na tisk a bezplatné Radniční listy, které jsou černobílé a mají čtyři strany, podle zástupců města neodpovídají dnešním požadavkům na kvalitu tisku. I menší obce v regionu dnes svým občanům distribuují často zpravodaje na křídovém papíře, v barvě a ve větším rozsahu.

Potřebou změny se nejprve zaobírala boskovická redakční rada, která městská média řídí a kontroluje. Ta na svém květnovém jednání zvažovala tři varianty: 1. Ponechat stávající stav a nic neměnit; 2. Vylepšit pouze Radniční listy a Zpravodaj ponechat ve stávající podobě; 3. Spojit Radniční listy a Boskovický zpravodaj do nového měsíčního periodika, které bude distribuováno občanům zdarma do schránek. A právě poslední varianta získala osm hlasů od devíti přítomných členů desetičlenné rady. Pouze jeden člen preferoval druhou variantu vylepšení Radničních listů; zachovat stávající stav nechtěl nikdo. Redakční radě předsedá Vladimír Farský a dále ji tvoří tiskový mluvčí Jaroslav Parma, tajemník David Škvařil, místostarosta Petr Malach, straničtí nominanti Libor Dvořáček za ODS, Michal Knödl za KDU-ČSL, Jan Sedlák za ČSSD, Pavel Šafář za ANO a zástupci občanů Martin Klusáček a Leopold Němec.

Podobně jednoznačně se k novému formátu postavila městská rada. Z přítomných osmi radních byli všichni pro. Podle Vladimíra Farského souhlasila zatím městská rada se základní podobou změny – tedy se sloučením dvou dosavadních tiskovin. „Tento úmysl máme už delší dobu, vydávat dnes dvě tištěná periodika nám nepřijde vhodné,“ uvedl Vladimír Farský, nestraník zvolený za KSČM. S ohledem na tradici má pro nové periodikum zůstat zachován název Boskovický zpravodaj. Náklad má podle návrhu činit 5 500 kusů, přičemž v Boskovicích a přidružených obcích je necelých 5 tisíc domácností; zbylá čísla budou použita pro povinné výtisky do knihoven a mohou být umístěna v informačním centru, na stojanech v budově úřadu, v knihovně, na stojanech v městských lázních a podobně. Uzávěrka nového měsíčníku bude vždy 20. předchozího měsíce, ve schránkách by se měl objevit během posledních tří dnů v měsíci.

Trojnásobné finanční náklady

Výdaje na vydávání nové tiskoviny však podle prvních odhadů značně vzrostou. Zpravodaj si ještě donedávna na vlastní výrobu vydělal a Radniční listy stály přibližně 100 tisíc korun ročně. Cena za výrobu a distribuci nového Zpravodaje je odhadována asi na 460 tisíc. Příjmy z inzerce jsou odhadovány asi na 10 tisíc měsíčně, výsledná ztráta a finanční náklad pro město by tak nově činil 340 tisíc korun. Tedy více než trojnásobek dosavadní částky.

Mezi těmito částkami však chybí ještě jeden podstatný údaj, a to jsou výdaje na personální pokrytí práce spojené s přípravou obsahu. Hlavní personální silou, která pokrývá jak Zpravodaj, tak Radniční listy, ale také městský web a Boskovickou televizi, je právě tiskový mluvčí Jaroslav Parma. Současně s přechodem na nové tištěné periodikum navrhuje redakční rada změnit název a náplň pracovní pozice redaktora Boskovické televize na redaktora městských informačních médií. Finanční náklady by měly v této oblasti zůstat stejné. Spíše se počítá s tím, že redaktor by měl přispívat i k přípravě tištěných médií.

Ta dnes obstarává téměř výhradně Jaroslav Parma. „Nevidím to jako systémové, pracuje nad rámec svého úvazku,“ vysvětluje Vladimír Farský s tím, že radnice se neustále nemůže opírat o to, že mluvčí dělá svou práci i jako koníčka a tištěným médiím a webu se vedle další práce mluvčího a koordinátora spolupráce s partnerskými městy naplno věnuje.

Budoucností Boskovické televize se zatím městská ani redakční rada příliš nezabývaly, podle Vladimíra Farského to možná přijde na řadu v nejbližší době.

Rozsah skoro stejný

Z hlediska rozsahu k žádnému omezení takřka nedojde, i když o tom se podle Vladimíra Farského ještě povede debata na příštím srpnovém jednání městské rady. Dosavadní radniční listy měly čtyři strany A4, Zpravodaj vycházel ve formátu A5 a i s obálkou měl 36 stran. Celkem tedy obě média čítala 22 stran A4. Podle aktuálního návrhu budou Boskovice svým občanům nabízet téměř to stejné – 20 stran, avšak kompletně zadarmo a s distribucí do schránek. Zvažovaná je i varianta 16 stran, což by se samozřejmě projevilo i v nižší ceně za tisk.

Odpadne tedy přímá finanční účast těch, kdo si Zpravodaj kupovali, celkově však daňoví poplatníci zaplatí za takřka stejný rozsah radničního čtení třikrát víc. Obálka a další čtyři strany nového Zpravodaje by měly být v barvě, zbylých dvanáct stran černobílých. „Celková úroveň půjde výrazně nahoru, a to není zadarmo. To je hlavní důvod, chceme se posunout dál, co se týče kvality. Bude se o tom ještě diskutovat a poslední slovo bude mít samozřejmě zastupitelstvo při schvalování rozpočtu,“ vysvětluje Vladimír Farský.

A zároveň upozorňuje, že ceny jsou pouze odhadované, respektive vychází z jediného návrhu, který si město nechalo zpracovat od firmy Artron, která dnes Zpravodaj tiskne. Vladimír Farský věří, že soutěží se cena může ještě snížit a také se může zvýšit příjem z reklamy, protože vyšší náklad distribuovaný do všech domácností by mohl přilákat více inzerentů.

Obsahové schéma nového Boskovického zpravodaje bude pravděpodobně výsledkem spojení rubrik dosavadního Zpravodaje a Radničních listů. Jako nevýhodu sloučení nevidí Vladimír Farský ani to, že město bude informovat v tisku jen jednou za měsíc a ne ve čtrnáctidenní periodicitě, jako to bylo doposud díky tomu, že Zpravodaj vycházel na začátku měsíce a Radniční listy v jeho polovině. „Dnes máme jiná média, lidé čerpají informace hodně z internetu, už to není nutné,“ říká radní a předseda boskovické redakční rady. Podle Jaroslava Parmy v poslední době mírně poklesla návštěvnost webu města, což je způsobeno tím, že značná část internetových uživatelů čerpá informace z profilu města na Facebooku.

Bývalý starosta a dnes opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek na návrh reagoval jen stručně, protože k němu zatím nemá dostatečně konkrétní údaje. Zároveň uvedl, že i za jeho starostování vedení města o podobném kroku uvažovalo: „Ale pro velkou finanční zátěž jsme nepřistoupili k realizaci. Myslím, že než se takové záměry uvedou v činnost, měla by být provedena podrobná analýza všech dopadů, potřebnosti a toho, co změna přinese nebo má přinést. Zde budu trochu jízlivý, nicméně toto vedení finanční zátěž města či potřeba optimalizace nákladů nikdy moc nezajímaly.“

další zpravodajství