Boskovice mají tři varianty obchvatu ve směru na Jevíčko

Tři varianty obchvatu Boskovic pro dopravu ve směru na Jevíčko má k dispozici město k dalším úvahám. Náklady se pohybují v částkách přes 100 milionů korun; pokud by se na řešení nepodílel Jihomoravský kraj, ležela by investice plně na rozpočtu města. Jednou z hlavních otázek je, jestli má smysl situaci řešit bez ohledu na řešení přetížené křižovatky u hotelu Slavia, kde denně projíždí asi 20 tisíc aut.

křižovatka u Slávie

Základním cílem vyhledávací studie, kterou pro město vypracoval brněnský autorizovaný projektant dopravních staveb Jiří Matula, bylo nalezení optimální trasy pro dopravu ve směru na Jevíčko, aby došlo ke snížení intenzity dopravy na místních komunikacích v centru Boskovic.

Konkrétní přínos obchvatu se ovšem dá jen těžko kvantifikovat, město totiž disponuje pouze výsledky šest let starého měření intenzity dopravy. A v roce 2010 ještě nebyl ani otevřený obchodní dům Kaufland, úplně jasná data nejsou ani k podílu tranzitní dopravy. „Pro přesnější informace o průjezdu vozidel bude v příštím roce zpracován takzvaný směrový průzkum, který bude zpracovávat Fakulta dopravní VUT Brno za pomoci moderních metod. Úkolem studie obchvatu bylo prověřit zejména technickou průchodnost v krajině ve vztahu k územnímu plánu,“ vysvětlil vedoucí investičního odboru Petr Zouhar.

mapa varianty 1

Varianta 1

První varianta počítá s tím, že by auta jedoucí na Jevíčko projela křižovatkou u hotelu Slavia, pokračovala po ulici Nádražní, po které by však místo odbočení na Sokolskou pokračovala rovně podél kolejí. Silnice by se za křižovatkou rozšířila a byla zde opatřena i parkovacím pruhem. Takto by vedla až na konec města, kde by pokračovala dál do polí, opět podél trati, kterou by mimoúrovňově křížila, a poté se napojila na stávající silnici vedoucí od bývalého školního statku směrem na Jevíčko.

Celková délka je skoro 3 kilometry. Předpokládané náklady na tuto variantu činí 131 milionů korun bez DPH a její základní nevýhodou je, že situaci na křižovatce u hotelu Slavia neřeší vůbec. Ulevila by pouze ulicím Sokolská a Havlíčkova.

mapa varianty 2

Varianta 2

Ve druhé variantě by se doprava začala odklánět už na kruhovém objezdu u nemocnice, odkud by auta pokračovala přes průmyslovou zónu. Odtud by pak pokračovala směrem k napojení na stávající silnici směrem na Jevíčko, poslední přibližně kilometr je tedy shodný s první variantou. Tato trasa je však pouze severní částí navrhovaného řešení – aby došlo k skutečně efektivnímu odlehčení dopravy ve městě, musela by být doplněna ještě odklonem dopravy v jižní části města. Ve směru od Blanska by tedy auta odbočila za areálem ČOV doleva, odkud by je obchvat navedl na kruhový objezd za nemocnicí a posléze na kruhový objezd na ulici Otakara Kubína a dále na severní trasu.

V případě spojení obou variant, které by dohromady vyšlo asi na 155 milionů korun bez daně, by tak došlo k významnému odlehčení křižovatky u hotelu Slavia.

mapa varianty 3

Varianta 3

Třetí trasa vypadá na první pohled nejjednodušeji a vede po severním okraji Boskovic. Auta by od kruhového objezdu u nemocnice pokračovala po ulici Průmyslové, která by byla prodloužena až ke kolejím. Ty by trasa překřížila a dále by vozidla pokračovala po nové silnici vedoucí těsně u okraje města. Pak by se za budovou takzvané vychovatelny napojila na Havlíčkovu ulici a pokračovala k bývalému školním statku a dál na Jevíčko. Pro větší využití obchvatu je navrženo i propojení do ulice Nádražní, aby bylo možné zvolit tuto cestu i pro řidiče vyrážející z centra Boskovic.

Pokud by mělo dojít k dalším odlehčení dopravy v centru města, muselo by opět dojít ke spojení třetí varianty s jižní částí varianty druhé. To by se náklady vyšplhaly asi na na 130 milionů bez daně, bez tohoto doplnění by to bylo asi 80 milionů korun. Nevýhodou této varianty je to, že vede na okraji města a došlo by tudíž k navýšení hluku pro obyvatele dotčené části města. Bez zařazení jižní části by téměř nedošlo k odlehčení dopravy na křižovatce u hotelu Slavia.

Snaha o přispění kraje

Studie teď projednávají radniční komise a mají být projednány také s veřejností. Starostka města Hana Nedomová dostala od rady projednat studie na Jihomoravském kraji a usilovat o případné zařazení do krajského generelu dopravy. To se pro celou věc jeví jako klíčové, jinými slovy to totiž znamená, že by se na náklady obchvatu významnou měrou na kraj přenesly.

V první chvíli je pro vedení města důležité, že vyhledávací studie řekla, že se tímto územím projít dá a obchvat směrem na Jevíčko je možný. Postoj kraje bude ale pro případnou realizaci pravděpodobně klíčový.

Ještě před ustavením krajské koalice to vypadalo, že se ČSSD na vedení kraje spíše nebude podílet, což by vyjednávání mohlo komplikovat. „V případě, že by sociální demokracie skončila v opozici, tak by nám to velmi ztížilo práci, protože přímý kontakt a přímá spolupráce jsou vždycky lepší, než když přijdete k někomu, koho neznáte,“ obávala se po volbách ještě před ukončením vyjednávání boskovická starostka Hana Nedomová. ČSSD však nakonec o účast ve vedení kraje na rozdíl od lidovců nepřišla. A navíc bude mít v nové krajské radě na starosti dopravu. A ve vedení města jsou také zástupci zvolení za hnutí ANO, které krajské volby vyhrálo a na kraji má dominantní pozici.

„Máme jen dvě možnosti. Protože se bavíme o místní komunikaci, obslužné nebo účelové, tak ji buď vybuduje město, a nebo bude usilovat o spolupráci s krajem, aby se stavba dostala mezi stavby Jihomoravského kraje, který by potom byl jejím investorem. Může dojít i k nějakému kompromisu, že by část udělal kraj a část my,“ vysvětlila Hana Nedomová.

Dalším důležitým aspektem by bylo také získání všech potřebných pozemků a případné svolení vést trasu přes pole. „Pozemky směrem ke statku jsou v nejvyšší bonitě orné půdy, tudíž by muselo dojít k důležitým jednáním, aby vůbec došlo k povolení stavby. A v první variantě kolem trati je okolo 86 vlastníků pozemků. Takže by to bylo určitě náročné, ale s tím se u podobné stavby musí počítat, “ doplnila boskovická starostka.

Nyní se podle ní jedná teprve o první kroky. Záležet bude na financích a na výběru varianty. „Můžeme hovořit o tom, že obchvat přes průmyslovou zónu by byl výhodou pro město, ať už by byl jakýkoliv. Územní plán není s těmito variantami v rozporu,“ uvedla starostka s tím, že postoj kraje je jen velmi těžké odhadovat. Město tak bude muset vyčkat, až se ustaví nové vedení a také si ujasní své plány a postoje.

Spolupráce s VUT

Doprava ve městě je podle starostky zásadní problém, a i když se jedná o náklady v desítkách či stovkách milionů korun, je třeba situaci řešit. Vedení radnice také paralelně jedná s fakultou dopravy VUT o spolupráci na řešení dopravní situace ve městě včetně parkování. „V tomto duchu už proběhla dvě jednání a připravuje se materiál, o kterém bude rozhodovat rada,“ popsala Hana Nedomová s tím, že materiál bude důležitý pro další rozvoj města.

Boskovický územní plán kupříkladu neobsahuje koeficient počtu parkovacích míst k výstavbě bytů, což znamená, že se postupuje podle legislativy a norem. Město však může vydat k územnímu plánu vyhlášku, ve které vyspecifikuje určité lokality, kde může vyžadovat vyšší koeficienty, a tím v těchto lokalitách zajistit větší možnosti parkování. Toto a další podobné záležitosti chce město ve spolupráci s dopravní fakultou VUT řešit.

další zpravodajství