Audit městských smluv: ze 150 byly tři neplatné

Veškeré platné majetkoprávní smlouvy, tedy většinou nájemní nebo smlouvy o výpůjčce, prověřovali téměř dva poslední roky úředníci boskovické radnice. Výsledkem je odhalení tří neplatných smluv z celkových 150.

Nová koalice, v tomto případě vedení města, často znamená i audit v minulosti uzavřených smluv. Podobně tomu bylo i v Boskovicích, kde s kontrolou smluv skončili úředníci z boskovického úřadu teprve nedávno. Naprostá většina smluv byla z hlediska zákona v pořádku, jak redakce Ohlasů zjistila ze zpráv z interních auditů, které si na městském úřadě vyžádala.

Složitější už pro úředníky bylo stanovit, zda konečná cena za nájem, kterou lidé městu platí, je správná – tedy jestli není nízká a město nepřichází o peníze. „Na Boskovicku neexistuje dostatečná databáze tržního nájemného. Pro hodnocení smluv nejsou uvedeny přesné mantinely. Podkladem pro hodnocení smluv byla cenová pásma města Boskovice pro prodej pozemků, obvyklé nájemné obce Hrušovany u Brna a cenová mapa průměrných cen v Jihomoravském kraji,“ vyjmenovali úředníci ve zprávě o zjištěních z interního auditu stále platných smluv uzavřených před rokem 2010. Pro smlouvy uzavřené mezi roky 2010 až 2014 konzultovali ceny ještě s pracovníkem realitní kanceláře, případně porovnávali a odvozovali. „Posouzení je uvedeno u jednotlivých smluv, některé je objektivní, jiné pouze orientační,“ uvedli úředníci.

Smlouvy i z 80. let

Boskovice mají stále uzavřené a platné smlouvy, které vznikly ještě za minulého režimu. Jedná se celkově o tři smlouvy. Jednou z nich je nájemní smlouva k užívání zahrady v Bačově. Uzavřená je na dobu neurčitou a nájemci platí městu roční nájem 42 korun. Z dalšího pozemku v Boskovicích má město za rok necelých 29 korun a poté za pronájem sklepu 316 korun ročně. „Smlouvy jsou platné, ale doporučujeme sjednotit smlouvy ve vazbě na nový Občanský zákoník,“ vysvětlují úředníci finanční kontroly.

Rozdílní vlastníci pozemku a budovy na něm

Většina nájemních smluv, které uzavřela městská rada s fyzickými osobami nebo firmami, je podle kontrolorů v pořádku. Ať už se jedná o pronájmy kanceláří, parkovací místa na Sušilově ulici, zahrady nebo zemědělské pozemky. Za akceptovatelné se dá považovat i symbolické nájemné pro zájmové organizace, jako jsou skauti nebo zahrádkáři.

Problém se objevil u několika smluv, kdy město vlastní pozemek, na němž je budova, v těchto případech garáž, která už však městu nepatří. Úředníci proto navrhli zvážit prodej těchto pozemků majitelům garáží, aby se situace narovnala podle nového občanského zákoníku, který už nedovoluje rozdílné vlastnictví budovy a pozemku pod ní.

Reklamní poutače mají v Boskovicích výhodu

Autospol za svůj reklamní poutač na pozemku města platí městu 3000 korun za metr, přestože na začátku vzniku nájmu komise pro oceňování navrhla 5000 korun. „Nebyl zdůvodněn rozdíl mezi návrhem cenové komise a schválenou částkou,“ konstatovali úředníci. Ještě méně platí firma CUKI, které byl nájem určen bez doporučení komise, a to 970 korun, tedy výrazně méně než má Autospol. „V porovnání s obvyklou cenou města Hrušovany, která uvádí 5 475 korun, byly nájmy na reklamy nižší. Realitní kancelář uvádí rozmezí 5 až 7 000 korun za metr a rok pro Boskovicko,“ doplnili.

Někde je nájemné nižší u reklamních ploch, ale úředníci to odůvodňují protiplněním. „Slouží k výlepu propagačních materiálů a materiálů pro potřeby města a organizací zřízených městem Boskovice. Tento způsob protiplnění Občanský zákoník umožňuje,“ vysvětlují.

Podivně mají nastavené nájemné také tři trafiky, které stojí na pozemku města. Dvě z nich jsou na ulici 17. listopadu a platí nájem 4200 korun, respektive 6000 korun za rok. Třetí trafika u základní umělecké školy ale platí pouze 1500 korun. Nájemné se totiž nijak nezvyšovalo od roku 1999, kdy radnice uzavřela smlouvu s majitelkou stánku. Na základě čeho vznikl však rozdíl téměř 2000 korun u trafik na 17. listopadu, které jsou od sebe pár metrů, už zpráva z auditu neřeší. Jisté ovšem je, že majitel trafiky, která stávala u finančního úřadu a v současné době stojí o kousek vedle, nájemní smlouvu s městem ukončil. Pozemek, kde se dnes trafika nachází, totiž už není města.

Nájemné pro městské firmy

Několik chyb nalezli úředníci v případech, kdy se jednalo o pronájem pro městskou firmu Služby Boskovice. Nebyl zveřejněn záměr pronájmu, což neodporuje zákonu, dále ale nebyla zmíněna rozloha, ani cena pozemku v případě parkovišť, o které se firma po Boskovicích stará. „Kontrola doporučuje uvést plochu v metrech čtverečních a na rozšířený účel pronájmu, tj. pořádání prodejních trhů, navýšit cenu pronájmu,“ navrhli úředníci. Radnice určila nájem Službám Boskovice také za provoz veřejných toalet ve výši 30 tisíc korun. Při kontrole v loňském roce však zjistili, že provoz je ztrátový a město ho dotuje více než 300 tisíci.

Druhou městskou firmou je boskovická nemocnice. Ta bez daně platí městu za pronájem budovy a přilehlých pozemků nemocnice téměř sedm milionů. „Nájemné se jeví jako méně výhodné, poněvadž se má odvozovat z ceny nemovitosti ve výši pěti procent. Hodnota nemovitého majetku je ke dni 20. ledna 2014 zhruba 240 milionů korun,“ poznamenali úředníci. Pokud by měl být nájem podle pěti procent, jednalo by se o nájem ve výši 12 milionů korun za rok bez daně, tedy téměř dvakrát tolik.

Problémové smlouvy: 1) Smlouva se společností Nobica Real z roku 2004

Firma získala v roce 2004 do nájmu tři bývalé kotelny. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do roku 2010, následně byla prodloužena nejdříve do roku 2015 a poté do roku 2020. Advokátní kancelář KVB, na kterou se město obrátilo, ovšem zjistila, že je smlouva od samého začátku neplatná. „Smlouva je absolutně neplatná z důvodu předchozího nezveřejnění záměru a neurčitého vymezení předmětu nájmu. V důsledku toho jsou neplatné rovněž dodatky,“ zdůvodnil advokát Ludvík Matoušek.

2) Smlouva se společností SITA z roku 2005

Společnost SITA se začala v roce 2005 starat o nově vzniklou kompostárnu. Radnice s firmou uzavřela smlouvu na pět let s tím, že se poté případně stane smlouvou na dobu neurčitou, což se také stalo. Později ke smlouvě byly uzavírány ještě dodatky, nicméně podle advokátů kanceláře KVB je celá smlouva opět neplatná, protože nebyl dodržen postup podle zákona o obcích. Jako v předchozím případě nebyl zveřejněn záměr pronájmu. „V daném případě byla samotná smlouva schválena dříve, než byl vůbec záměr zveřejněn,“ vysvětlil Ludvík Matoušek s tím, že vycházeli jen z dokumentů, které měli k dispozici, a že tedy jejich závěr platí, jen pokud neexistuje nějaké další usnesení městské rady.

3) Smlouva se společností Služby K.K.Š. z roku 1996

Radnice uzavřela v roce 1996 smlouvu na deset let, tedy do roku 2006, o využívání areálu v ulici K Lipníkům s firmou Služby K.K.Š., která se v té době starala o svoz odpadu. V té době se na uzavírání smluv nevztahoval nový zákon obcích z roku 2000, a tak jsou smlouvy z té doby v pořádku. V roce 2002 byl ovšem uzavřen dodatek č. 2, který smlouvu prodloužil o dalších pět let a následně změnil nájemní vztah na dobu neurčitou. Opět však s uzavíráním tohoto dodatku nebyl zveřejněn záměr, a tak je neplatný. „Smlouva uzavřená s právním předchůdcem společností SITA Moravia pravděpodobně zanikla uplynutím doby, na kterou byla sjednána, tedy dnem 31. 3. 2006,“ dodal Ludvík Matoušek.

Advokáti tak potvrdili podezření kontrolorů, že smlouvy nejsou v pořádku, respektive že jsou od samého počátku neplatné. „Hlavní důvodem je, že dříve se požadovalo zveřejnění záměru i u dodatků ke smlouvám. Zákon tuto věc vysloveně neřeší, požaduje to až soudní judikatura, která touto optikou posuzuje i smlouvy, které byly uzavřeny dříve,“ přiblížil tajemník boskovického úřadu David Škvařil. Městská rada proto rozhodla uzavřít nové smlouvy, aby vše bylo právně v pořádku. „Vstoupili jsme v jednání s těmito partnery,“ sdělila boskovická starostka Hana Nedomová (ČSSD).

Nejsou to ale jediná opatření. Sice zanikla komise pro navrhování cen nemovitostí, ale každý prodej nebo pronájem teď prochází znaleckým posouzením nebo se k němu vyjadřuje odborná firma z daného odvětví. „Například také historicky staré smlouvy jsme se rozhodli již neprodlužovat dodatky, ale uzavřít nové,“ popsala další krok starostka. Postupně by tak měly zmizet smlouvy ještě z minulého režimu nebo i 90. let, kdy neplatil současný zákon o obcích. „Dále je to například opatření, abychom vybírali kauce na jeden měsíc dopředu. Rada díky těmto opatřením bude moci pružněji reagovat a případně tím eliminovat možnost vzniku pohledávek,“ dodala starostka.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství